Transport publiczny w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych

Spis treści:

WPROWADZENIE / 5
Raport w punktach / 6
Kluczowe wnioski / 7
Najważniejsze rekomendacje / 8
1. TRANSPORT PUBLICZNY W MIASTACH / 10
1.1. Identyfikacja miast z funkcjonującym systemem publicznego transportu zbiorowego / 10
1.2. Forma organizacyjna publicznego transportu zbiorowego w miastach / 15
1.3. Podsystemy publicznego transportu zbiorowego / 20
2. TRANSPORT PUBLICZNY W MOF / 23
2.1. Analiza poziomu dostępności transportu publicznego w MOF-ach / 23
2.2. Integracja systemu transportu publicznego w MOF-ach / 42
2.3. Integracja organizacji systemu transportu publicznego w MOF-ach z uwzględnieniem potrzeb oraz poziomu dostępności / 51
SŁOWNICZEK / 56
ANEKS METODYCZNY / 57
Realizacja badania / 58
Zastrzeżenia / 61
LITERATURA / 64
Akty prawne / 64
Źródła internetowe / 64
SPIS RYCIN I TABEL / 66
ZAŁĄCZNIK 1. KWESTIONARIUSZ ANKIETY (PYTANIA DOT. PTZ) / 68

PLIK DO POBRANIA

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Transport-publiczny-w-miastach.pdf

ISBN 978–83–67231–28–2

Cena książki: 0,00 zł brutto