Transport publiczny w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 5
Raport w punktach / 6
Kluczowe wnioski / 7
Najwa??niejsze rekomendacje / 8
1. TRANSPORT PUBLICZNY W MIASTACH / 10
1.1. Identyfikacja miast z funkcjonuj??cym systemem publicznego transportu zbiorowego / 10
1.2. Forma organizacyjna publicznego transportu zbiorowego w miastach / 15
1.3. Podsystemy publicznego transportu zbiorowego / 20
2. TRANSPORT PUBLICZNY W MOF / 23
2.1. Analiza poziomu dost??pno??ci transportu publicznego w MOF-ach / 23
2.2. Integracja systemu transportu publicznego w MOF-ach / 42
2.3. Integracja organizacji systemu transportu publicznego w MOF-ach z uwzgl??dnieniem potrzeb oraz poziomu dost??pno??ci / 51
S??OWNICZEK / 56
ANEKS METODYCZNY / 57
Realizacja badania / 58
Zastrze??enia / 61
LITERATURA / 64
Akty prawne / 64
??r??d??a internetowe / 64
SPIS RYCIN I TABEL / 66
ZA????CZNIK 1. KWESTIONARIUSZ ANKIETY (PYTANIA DOT. PTZ) / 68

PLIK DO POBRANIA

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Transport-publiczny-w-miastach.pdf

ISBN 978???83???67231???28???2

Cena książki: 0,00 zł brutto