Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju

Spis tre??ci

??WPROWADZENIE

  • Cel i zakres
  • Metropolitalny system przyrodniczy ??? kwestie terminologiczne
  • Charakterystyka obszaru obj??tego opracowaniem
  • Le??ny Pas Ochronny G??rno??l??skiego Okr??gu Przemys??owego
 1. PRZYRODNICZY POTENCJA?? METROPOLII
  • Obszary przyrodnicze chronione prawnie
  • Obszary zieleni urz??dzonej ??? parki, skwery
  • Klasyfikacja pokrycia terenu
  • Tereny biologicznie czynne
  • Kondycja teren??w biologicznie czynnych
  • Tereny wodne i podmok??e
  • Zmiany powierzchni teren??w zielonych wed??ug Urban Atlas w latach 2006???2018
  • Zmiany powierzchni obszar??w le??nych i pokrytych drzewami w latach 2012???2018
 2. POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN W ZAKRESIE KSZTA??TOWANIA METROPOLITALNEGO SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
  • Dokumenty planistyczne w ??wietle ochrony teren??w zieleni
  • Tereny zielone wed??ug SUiKZP a powierzchnie biologicznie czynne
  • Presja inwestycyjna na tereny zielone
   • Presja inwestycyjna na tereny zielone wed??ug SUiKZP
   • Presja inwestycyjna a typ pokrycia terenu ro??linno??ci?? oraz jej kondycja
  • Dost??pno???? teren??w zieleni
   • Dost??pno???? teren??w zieleni wskazanych w GreenGZM i BDL
   • Dost??pno???? teren??w zieleni wskazanych w GreenGZM, BDL i SUiKZP
 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Aneks metodologiczny

Literatura

ISBN 978-83-65105-93-6

Cena książki: 0,00 zł brutto