Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju

Spis treści

 WPROWADZENIE

  • Cel i zakres
  • Metropolitalny system przyrodniczy – kwestie terminologiczne
  • Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem
  • Leśny Pas Ochronny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
 1. PRZYRODNICZY POTENCJAŁ METROPOLII
  • Obszary przyrodnicze chronione prawnie
  • Obszary zieleni urządzonej – parki, skwery
  • Klasyfikacja pokrycia terenu
  • Tereny biologicznie czynne
  • Kondycja terenów biologicznie czynnych
  • Tereny wodne i podmokłe
  • Zmiany powierzchni terenów zielonych według Urban Atlas w latach 2006–2018
  • Zmiany powierzchni obszarów leśnych i pokrytych drzewami w latach 2012–2018
 2. POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA METROPOLITALNEGO SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
  • Dokumenty planistyczne w świetle ochrony terenów zieleni
  • Tereny zielone według SUiKZP a powierzchnie biologicznie czynne
  • Presja inwestycyjna na tereny zielone
   • Presja inwestycyjna na tereny zielone według SUiKZP
   • Presja inwestycyjna a typ pokrycia terenu roślinnością oraz jej kondycja
  • Dostępność terenów zieleni
   • Dostępność terenów zieleni wskazanych w GreenGZM i BDL
   • Dostępność terenów zieleni wskazanych w GreenGZM, BDL i SUiKZP
 1. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Aneks metodologiczny

Literatura

ISBN 978-83-65105-93-6

Cena książki: 0,00 zł brutto