Polityka podatkowa polskich miast

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 6
Kluczowe wnioski / 8
Najwa??niejsze rekomendacje / 9
1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZ??CE PODATKU OD NIERUCHOMO??CI / 10
2. ZNACZENIE PODATKU OD NIERUCHOMO??CI DLA BUD??ETU GMINY / 12
2.1. Dochody z podatku od nieruchomo??ci w bud??etach miast / 17
3. WYMIARY AKTYWNEJ POLITYKI PODATKOWEJ MIAST / 23
3.1. Wysoko???? stawek podatkowych / 23
3.2. R????nicowanie stawek podatkowych / 26
3.3. Zwolnienia podatkowe / 37
ANEKS METODYCZY / 42
LITERATURA / 43
SPIS RYCIN I TABEL / 44

PLIK DO POBRANIA

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polityka-podatkowa-polskich-miast.pdf

ISBN 978???83???67231???30???5

Cena książki: 0,00 zł brutto