Megatrendy spo??eczno-gospodarcze w kontek??cie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy ??wiatowe. Monografia

Spis tre??ci:

Poj??cia i skr??ty zastosowane w raporcie 5

  1. MEGATRENDY I KONCEPCJA ROZWOJU KRAJU 6

1.1 Analiza trend??w jako wymagany element Koncepcji Rozwoju Kraju 6

1.2 Za??o??enia metodyczne 7

  1. KLUCZOWE MEGATRENDY, CZYLI WIELKIE SI??Y KSZTA??TUJ??CE TERA??NIEJSZO???? I PRZYSZ??O???? 13
  2. MEGATREND: WZROST GLOBALNYCH PROBLEM??W SPO??ECZNYCH 18

3.1 Wprowadzenie 19

3.2 W kierunku 10 miliard??w ludzi 20

3.3 Coraz bardziej nomadyczny ??wiat 26

3.4 Wzrost nier??wno??ci spo??ecznych 28

3.5 Rozw??j nowej edukacji 32

  1. MEGATREND: PRZYSPIESZENIE TECHNOLOGICZNE 39

4.1 Wprowadzenie 40

4.2 Coraz powszechniejszy Internet rzeczy i coraz silniejsza sztuczna inteligencja 43

4.3 Wzrost znaczenia biotechnologii 47

4.4 Spadek bezpiecze??stwa cybernetycznego 49

  1. MEGATREND: WY??ANIANIE SI?? NOWEJ GOSPODARKI 53

5.1 Wprowadzenie 54

5.2 Zaostrzaj??ca si?? konkurencja w obszarze innowacyjno??ci 55

5.3 Post??puj??ca cyfryzacja gospodarki 59

5.4 Wzrost automatyzacji pracy i elastyczno??ci zatrudnienia 62

5.5 Transformacja energetyczna 67

5.6 Wzmocnienie globalizacji na przek??r czarnym ??ab??dziom 70

5.7 Radykalne zmiany w rolnictwie 78

  1. MEGATREND: WZROST DYNAMIKI ZMIAN ??RODOWISKOWYCH 83

6.1 Wprowadzenie 84

6.2 Post??puj??ce przekszta??cenie systemu klimatycznego Ziemi 84

6.3 Rosn??ca degradacja ??rodowiska przyrodniczego 86

6.4 Niezr??wnowa??one wykorzystanie surowc??w i gospodarka odpadami 87

6.5 Spadek r????norodno??ci biologicznej 88

  1. MEGATREND: TRANSFORMACJA GLOBALNEGO PORZ??DKU 91

7.1 Wprowadzenie 92

7.2 Wzrost znaczenia Azji 93

7.3 Kryzys demokracji 97

7.4 Wzrost napi???? mi??dzynarodowych 102

  1. MEGATREND: REORGANIZACJA PRZESTRZENI 107

8.1 Wprowadzenie 108

8.2 Metropolizacja i urbanizacja 109

8.3 Peryferyzacja przestrzeni (w tym kurczenie si?? miast) 113

8.4 Zmiany w systemach transportowych 116

  1. MEGATRENDY ??? WNIOSKI DO KONCEPCJI ROZWOJU KRAJU 125

Literatura 128

Informacje o autorach 135

Spis tabel 136

Spis rycin 137

ISBN 978-83-67231-27-5

Cena książki: 0,00 zł brutto