Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe. Monografia

Spis treści:

Pojęcia i skróty zastosowane w raporcie 5

  1. MEGATRENDY I KONCEPCJA ROZWOJU KRAJU 6

1.1 Analiza trendów jako wymagany element Koncepcji Rozwoju Kraju 6

1.2 Założenia metodyczne 7

  1. KLUCZOWE MEGATRENDY, CZYLI WIELKIE SIŁY KSZTAŁTUJĄCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 13
  2. MEGATREND: WZROST GLOBALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 18

3.1 Wprowadzenie 19

3.2 W kierunku 10 miliardów ludzi 20

3.3 Coraz bardziej nomadyczny świat 26

3.4 Wzrost nierówności społecznych 28

3.5 Rozwój nowej edukacji 32

  1. MEGATREND: PRZYSPIESZENIE TECHNOLOGICZNE 39

4.1 Wprowadzenie 40

4.2 Coraz powszechniejszy Internet rzeczy i coraz silniejsza sztuczna inteligencja 43

4.3 Wzrost znaczenia biotechnologii 47

4.4 Spadek bezpieczeństwa cybernetycznego 49

  1. MEGATREND: WYŁANIANIE SIĘ NOWEJ GOSPODARKI 53

5.1 Wprowadzenie 54

5.2 Zaostrzająca się konkurencja w obszarze innowacyjności 55

5.3 Postępująca cyfryzacja gospodarki 59

5.4 Wzrost automatyzacji pracy i elastyczności zatrudnienia 62

5.5 Transformacja energetyczna 67

5.6 Wzmocnienie globalizacji na przekór czarnym łabędziom 70

5.7 Radykalne zmiany w rolnictwie 78

  1. MEGATREND: WZROST DYNAMIKI ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH 83

6.1 Wprowadzenie 84

6.2 Postępujące przekształcenie systemu klimatycznego Ziemi 84

6.3 Rosnąca degradacja środowiska przyrodniczego 86

6.4 Niezrównoważone wykorzystanie surowców i gospodarka odpadami 87

6.5 Spadek różnorodności biologicznej 88

  1. MEGATREND: TRANSFORMACJA GLOBALNEGO PORZĄDKU 91

7.1 Wprowadzenie 92

7.2 Wzrost znaczenia Azji 93

7.3 Kryzys demokracji 97

7.4 Wzrost napięć międzynarodowych 102

  1. MEGATREND: REORGANIZACJA PRZESTRZENI 107

8.1 Wprowadzenie 108

8.2 Metropolizacja i urbanizacja 109

8.3 Peryferyzacja przestrzeni (w tym kurczenie się miast) 113

8.4 Zmiany w systemach transportowych 116

  1. MEGATRENDY – WNIOSKI DO KONCEPCJI ROZWOJU KRAJU 125

Literatura 128

Informacje o autorach 135

Spis tabel 136

Spis rycin 137

ISBN 978-83-67231-27-5

Cena książki: 0,00 zł brutto