Bezpiecze??stwo w ruchu drogowym

Spis tre??ci:

Spis skr??t??w/akronim??w / 4??

WPROWADZENIE / 5??

Raport w punktach / 7??

Kluczowe wnioski / 10??

Najwa??niejsze rekomendacje / 11??

1. ANALIZA ZMIAN W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM I DALSZE REKOMENDACJE / 12??

1.1. Zmiany ustawowe w kontek??cie BRD / 12??

1.2. Zmiany ustawowe w kontek??cie UTO i e-hulajn??g / 13??

1.3. Regulacje podnosz??ce kary i mandaty / 15??

1.4. Rekomendacje dalszych dzia??a?? (edukacja, kampanie) / 16??

2. DANE O WYPADKACH / 18??

2.1. Charakterystyka bazy danych SEWiK i propozycje jej modyfikacji / 18??

2.2. Analiza dost??pnych danych statystycznych dotycz??cych zmian w PoRD / 20??

2.3. Piesi na przej??ciach dla pieszych przed i po zmianach wprowadzonych 1 czerwca 2021 r. / 21??

2.4. Wypadki w obszarach zabudowanych przed i po wprowadzeniu dopuszczalnej pr??dko??ci 50 km/h tak??e w nocy w godzinach 23:00???5:00 / 24??

2.5. Wykorzystanie bazy danych o wypadkach w analizach zagro??e?? w miastach / 26??

3. PROAKTYWNE DZIA??ANIA MIAST W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE??STWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ ICH OCENA / 29??

3.1. Stosowane rozwi??zania z zakresu organizacji ruchu i identyfikacja miast, kt??re wdro??y??y strefy ruchu uspokojonego / 29??

3.2. Rozwi??zania poprawiaj??ce bezpiecze??stwo niechronionych uczestnik??w ruchu drogowego / 31??

3.3. Rekomendacje dla dalszych dzia??a?? na poziomie lokalnym / 34??

4. WIZJA ZERO ??? ANALIZA MO??LIWO??CI WDRO??ENIA NA POZIOMIE CENTRALNYM I LOKALNYM / 36??

4.1. Wizja zero jako systemowa, kompleksowa, interdyscyplinarna metodyka planowania i wdra??ania dzia??a?? BRD / 36??

4.2. Analiza do??wiadcze?? z wdra??aniem Wizji Zero / 37??

4.3. Rekomendacje dla skutecznego wdra??ania Wizji Zero na poziomie centralnym i lokalnym / 38

??S??OWNICZEK / 40??

ANEKS METODYCZNY / 43??

SPIS RYCIN I TABEL / 46??

LITERATURA / 47??

??r??d??a internetowe / 49??

Akty prawne / 49??

ZA????CZNIK 1. FRAGMENT KWESTIONARIUSZA (PYTANIA DOT. BRD) / 50??

ZA????CZNIK 2. WYKAZ WZORC??W I STANDARD??W W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DLA PIESZYCH, ROWER??W I TRANSPORTU ZBIOROWEGO / 51

DO POBRANIA:?? https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym.pdf

ISBN 978???83???67231???23???7

Cena książki: 0,00 zł brutto