Transport bezp??atny i na ????danie jako alternatywne formy kszta??towania oferty przewoz??w pasa??erskich

Spis tre??ci:

SPIS TRE??CI Spis skr??t??w i akronim??w / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 8

Najwa??niejsze rekomendacje / 9

  1. DONIOS??O???? PROBLEMATYKI TRANSPORTU PASA??ERSKIEGO W MIASTACH / 11
  2. BEZP??ATNY TRANSPORT PUBLICZNY (FARE-FREE PUBLIC TRANSPORT) / 13

Rola transportu publicznego a kwestie taryfowe / 13

Polityka bezp??atnego transportu publicznego / 15

FFPT w Polsce / 17

Bezp??atny transport publiczny w badaniach / 20

Podsumowanie / 26

  1. US??UGI TRANSPORTU NA ????DANIE / 27

Og??lnodost??pne systemy DRT w Polsce / 28

Door-to-door / 32

Podsumowanie / 37

  1. R????NE PODEJ??CIA JAKO WSP??LNE ROZWI??ZANIE / 38

WNIOSKI / 40

REKOMENDACJE / 43

PODZI??KOWANIA / 47

S??OWNICZEK / 48

ANEKS METODYCZNY / 49

LITERATURA / 51

??r??d??a internetowe / 55

SPIS RYCIN I TABEL / 56

ZA????CZNIK 1. PYTANIA ANKIETOWE W ZAKRESIE TEMATYKI TEGO RAPORTU / 57

DO POBRANIA:?? https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Transport-bezplatny-i-na-zadanie.pdf

ISBN 978???83???67231???34???3

Cena książki: 0,00 zł brutto