Transport bezpłatny i na żądanie jako alternatywne formy kształtowania oferty przewozów pasażerskich

Spis treści:

SPIS TREŚCI Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 8

Najważniejsze rekomendacje / 9

  1. DONIOSŁOŚĆ PROBLEMATYKI TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W MIASTACH / 11
  2. BEZPŁATNY TRANSPORT PUBLICZNY (FARE-FREE PUBLIC TRANSPORT) / 13

Rola transportu publicznego a kwestie taryfowe / 13

Polityka bezpłatnego transportu publicznego / 15

FFPT w Polsce / 17

Bezpłatny transport publiczny w badaniach / 20

Podsumowanie / 26

  1. USŁUGI TRANSPORTU NA ŻĄDANIE / 27

Ogólnodostępne systemy DRT w Polsce / 28

Door-to-door / 32

Podsumowanie / 37

  1. RÓŻNE PODEJŚCIA JAKO WSPÓLNE ROZWIĄZANIE / 38

WNIOSKI / 40

REKOMENDACJE / 43

PODZIĘKOWANIA / 47

SŁOWNICZEK / 48

ANEKS METODYCZNY / 49

LITERATURA / 51

Źródła internetowe / 55

SPIS RYCIN I TABEL / 56

ZAŁĄCZNIK 1. PYTANIA ANKIETOWE W ZAKRESIE TEMATYKI TEGO RAPORTU / 57

DO POBRANIA:  https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Transport-bezplatny-i-na-zadanie.pdf

ISBN 978–83–67231–34–3

Cena książki: 0,00 zł brutto