Konkurencyjno???? gospodarcza gmin ??? koncepcje, instrumenty, praktyka

Zamów teraz

  Zamawiam

  Konkurencyjno???? gospodarcza gmin ??? koncepcje, instrumenty, praktyka Cena: 39,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  Spis tre??ci

  Wprowadzenie 14

  1. Lokalny rozw??j gospodarczy ??? konkurencyjno???? ??? przedsi??biorczo???? 17

  1.1. Lokalny rozw??j gospodarczy ??? kilka definicji 18

  1.2. Lokalny rozw??j gospodarczy i??wybrane koncepcje teoretyczne 21

  1.3. Konkurencyjno???? jako ??rodek osi??gania cel??w 26

  1.3.1. Konkurencja i??konkurencyjno???? 26

  1.3.2. Wymiary konkurencji 27

  1.4. Przedsi??biorczo???? ??? mi??dzy stanem ducha a??biznesem 29

  1.5. Instrumenty rozwoju gospodarczego 33

  1.6. Literatura 37

  CZ?????? I. INSTRUMENTY UNIWERSALNE

  1. Planowanie strategiczne 41

  2.1. Koncepcje 42

  2.2. Charakterystyka 44

  2.3. Zastosowanie 46

  2.4. Dobre przyk??ady 49

  2.4.1. #Warszawa2030 49

  2.4.2. Strategia rozwoju Opola do 2030 roku 50

  2.4.3. Mi??sk Mazowiecki 51

  2.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 52

  2.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu 52

  2.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 52

  2.5.3. Warto przeczyta?? 53

  2.6. Literatura 54

  1. Sprawno???? instytucjonalna 56

  3.1. Koncepcje 56

  3.2. Charakterystyka 58

  3.3. Zastosowanie 62

  3.4. Dobre przyk??ady 66

  3.4.1. Innowacyjna gmina Nadarzyn 66

  3.4.2. Niepo??omicki czat z??burmistrzem 66

  3.4.3. Punkt Obs??ugi Inwestora w??Brzesku 67

  3.4.4. Miejskie Centrum Kontaktu oraz Europe Direct w??Warszawie 68

  3.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 69

  3.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 69

  3.6. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 79

  3.6.1. Warto przeczyta?? 71

  3.7. Literatura 71

  1. Otwarto???? w??adz lokalnych na relacje z??biznesem 73

  4.1. Koncepcje 74

  4.2. Charakterystyka 75

  4.3. Zastosowanie 80

  4.4. Dobre przyk??ady 82

  4.4.1. ??niadania biznesowe w??Siemianowicach ??l??skich 82

  4.4.2. Spo??eczna Rada Przedsi??biorc??w w??Dzier??oniowie 82

  4.4.3. Forum przedsi??biorc??w w??gminie Dywity 83

  4.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 84

  4.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 84

  4.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 85

  4.5.3. Warto przeczyta?? 86

  4.5.4. Literatura 86

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 88

  5.1. Koncepcje 90

  5.2. Charakterystyka 92

  5.3. Zastosowanie 95

  5.4. Dobre przyk??ady 97

  5.4.1. Babice 97 5.4.2. Niepo??omice 98

  5.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 99

  5.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 99

  5.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 99

  5.5.3. Warto przeczyta?? 100

  5.6. Literatura 101

  1. Inwestycje infrastrukturalne 103

  6.1. Koncepcje 104

  6.2. Charakterystyka 106

  6.3. Zastosowanie 111

  6.4. Dobre przyk??ady 114

  6.4.1. Nowe Centrum ??odzi 114

  6.4.2. Tereny inwestycyjne gminy Kleszcz??w 115

  6.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 116

  6.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 116

  6.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 117

  6.5.3. Warto przeczyta?? 118

  6.6. Literatura 118

  1. Ulgi w??podatkach i??op??atach 121

  7.1. Koncepcje 123

  7.2. Charakterystyka 124

  7.3. Zastosowanie 128

  7.4. Dobre przyk??ady 129

  7.4.1. Polityka niskich podatk??w w??gminie Radomy??l Wielki 130

  7.4.2. Obni??ki stawek podatku od ??rodk??w?? transportowych w??Bia??ej Podlaskiej 130

  7.4.3. Eko-preferencje podatkowe w??gminie Debrzno 131

  7.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 132

  7.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 132

  7.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 133

  7.5.3. Warto przeczyta?? 134

  7.6. Literatura 135

  1. Promocja gospodarcza 137

  8.1. Koncepcje 138

  8.2. Charakterystyka 140

  8.3. Zastosowanie 144

  8.4. Dobre przyk??ady 147

  8.4.1. Katowice 147

  8.4.2. Tarnowo Podg??rne 149

  8.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 150

  8.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 150

  8.6. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 151

  8.6.1. Warto przeczyta?? 152

  8.7. Literatura 153

  1. Edukacja i??szkolnictwo zawodowe ??? wspieranie talent??w 155

  9.1. Koncepcje 156

  9.2. Charakterystyka 159

  9.3. Zastosowanie 163

  9.4. Dobre przyk??ady 165

  9.4.1. Wroc??awski Program Edukacji Przedsi??biorczo??ci 166

  9.4.2. Che??m ??l??ski 167

  9.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 169

  9.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 169

  9.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 170

  9.5.3. Warto przeczyta?? 171

  9.6. Literatura 172

  1. Park naukowo-technologiczny 174

  10.1. Koncepcje 175

  10.2. Charakterystyka 176

  10.3. Zastosowanie 179

  10.4. Dobre przyk??ady 182

  10.4.1. Wsp????praca w??Olszty??skim Parku Naukowo-Technologicznym 182

  10.4.2. Park Technologiczny w??Nowej Soli 183

  10.5. Podsumowanie 184

  10.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 184

  10.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 185

  10.5.3. Warto przeczyta?? 186

  10.6. Literatura 187

  1. Strefy aktywno??ci gospodarczej 190

  11.1. Koncepcje 192

  11.2. Charakterystyka 194

  11.3. Zastosowanie 196

  11.4. Dobre przyk??ady 200

  11.4.1. Strefa Aktywno??ci Gospodarczej w??Zatorze (woj. ma??opolskie) 200

  11.4.2. Przasnyska Strefa Aktywno??ci Gospodarczej (Sierakowo, Chorzele ??? woj. mazowieckie) 202

  11.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 203

  11.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 203

  11.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 205

  11.5.3. Warto przeczyta?? 206

  11.6. Literatura 206

  1. Specjalne strefy ekonomiczne i??strefy inwestycji 208

  12.1. Koncepcje 209

  12.2. Charakterystyka 211

  12.3. Zastosowanie 214

  12.4. Dobre przyk??ady 218

  12.4.1. Gmina God??w 219

  12.5. Podsumowanie 221

  12.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 221

  12.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 222

  12.6. Warto przeczyta?? 223

  12.7. Literatura 224

  CZ?????? II. POBUDZANIE ROZWOJU MIKROFIRM

  1. Inkubatory przedsi??biorczo??ci 227

  13.1. Koncepcje 228

  13.2. Charakterystyka 230

  13.3. Zastosowanie 232

  13.4. Dobre przyk??ady 236

  13.4.1. Gda??ski Inkubator Przedsi??biorczo??ci ???STARTER??? 236

  13.4.2. ??l??ski Inkubator Przedsi??biorczo??ci Sp. z??o.o. 237

  13.4.3. Akademickie Inkubatory Przedsi??biorczo??ci (AIP) 238

  13.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 239

  13.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 239

  13.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 240

  13.5.3. Warto przeczyta?? 240

  13.6. Literatura 241

  1. Przestrze?? coworkingowa 243

  14.1. Koncepcje 244

  14.2. Charakterystyka 246

  14.3. Zastosowanie 249

  14.4. Dobre przyk??ady 250

  14.4.1. Clipster ??? Gda??sk ??? jako miejsce pracy oraz ??ycia 250

  14.4.2. FabLab ????d?? 251

  14.4.3. PRALNIA w??Soko??owsku 252

  14.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 253

  14.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 253

  14.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 253

  14.5.3. Warto przeczyta?? 254

  14.6. Literatura 255

  1. Instytucje otoczenia biznesu 256

  15.1. Koncepcje 256

  15.2. Charakterystyka 268

  15.3. Zastosowanie 261

  15.4. Dobre przyk??ady 262

  15.4.1. Dzia??dowska Agencja Rozwoju SA 263

  15.4.2. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 264

  15.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 265

  15.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 265

  15.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 265

  15.5.3. Warto przeczyta?? 266

  15.6. Literatura 266

  1. Wsparcie finansowe nowo powstaj??cych firm 269

  16.1. Koncepcje 270

  16.2. Charakterystyka 272

  16.3. Dobre przyk??ady 275

  16.3.1. Samorz??dowy Fundusz Por??cze?? Kredytowych w??Gostyniu 275

  16.3.2. ???Pracuj u??siebie??? ??? Miasto Sieradz 276

  16.4. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 278

  16.4.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 278

  16.4.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 279

  16.4.3. Warto przeczyta?? 280

  16.5. Literatura 280

  CZ?????? III. WSPIERANIE FIRM JU?? DZIA??AJ??CYCH W??GMINIE

  1. Klastry 283

  17.1. Koncepcje 284

  17.2. Charakterystyka 286

  17.3. Zastosowanie 288

  17.3.1. ??l??ski Klaster Dizajnu 292

  17.3.2. Polski Klaster Budowlany 292

  17.4. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 293

  17.4.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 293

  17.4.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 294

  17.4.3. Warto przeczyta?? 294

  17.5. Literatura 295

  1. Samorz??d gospodarczy 297

  18.1. Koncepcje 298

  18.2. Charakterystyka 299

  18.3. Zastosowanie 302

  18.4. Dobre przyk??ady 306

  18.4.1. Chrzanowska Izba Gospodarcza 306

  18.4.2. Cech Rzemios?? R????nych w??Wolsztynie 307

  18.4.3. Izba Przemys??u Jachtowego i??Sport??w Wodnych ??? ???Polskie Jachty??? 308

  18.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 309

  18.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 309

  18.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 309

  18.5.3. Warto przeczyta?? 310

  18.6. Literatura 310

  1. Wsparcie finansowe nowo powstaj??cych firm 269

  16.1. Koncepcje 270

  16.2. Charakterystyka 272

  16.3. Dobre przyk??ady 275

  16.3.1. Samorz??dowy Fundusz Por??cze?? Kredytowych w??Gostyniu 275

  16.3.2. ???Pracuj u??siebie??? ??? Miasto Sieradz 276

  16.4. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 278

  16.4.1. Syntetyczna odpowied?? na pytanie ze wst??pu rozdzia??u 278

  16.4.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 279

  16.4.3. Warto przeczyta?? 280

  16.5. Literatura 280

  CZ?????? III. WSPIERANIE FIRM JU?? DZIA??AJ??CYCH W??GMINIE

  1. Klastry 283

  17.1. Koncepcje 284

  17.2. Charakterystyka 286

  17.3. Zastosowanie 288

  17.3.1. ??l??ski Klaster Dizajnu 292

  17.3.2. Polski Klaster Budowlany 292

  17.4. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 293

  17.4.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 293

  17.4.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 294

  17.4.3. Warto przeczyta?? 294

  17.5. Literatura 295

  1. Samorz??d gospodarczy 297

  18.1. Koncepcje 298

  18.2. Charakterystyka 299

  18.3. Zastosowanie 302

  18.4. Dobre przyk??ady 306

  18.4.1. Chrzanowska Izba Gospodarcza 306

  18.4.2. Cech Rzemios?? R????nych w??Wolsztynie 307

  18.4.3. Izba Przemys??u Jachtowego i??Sport??w Wodnych ??? ???Polskie Jachty??? 308

  18.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 309

  18.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 309

  18.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 309

  18.5.3. Warto przeczyta?? 310

  18.6. Literatura 310

  1. Misje gospodarcze 312

  19.1. Koncepcje 313

  19.2. Charakterystyka 314

  19.3. Zastosowanie 316

  19.4. Dobre przyk??ady 319

  19.4.1. Wsp????praca i??misja gospodarcza Malborka 319

  19.4.2. Misje gospodarcze i??wizyty studyjne w??gminie Uniej??w 320

  19.4.3. Mazury to biznes ??? misje gospodarcze dla przedsi??biorc??w ze Szwecji i??Danii 321

  19.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 322

  19.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 322

  19.6. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 322

  19.7. Warto przeczyta?? 323

  19.8. Literatura 324

  CZE???? IV. ZACH??CANIE INWESTOR??W ZEWN??TRZNYCH

  1. Informacja gospodarcza skierowana do inwestor??w zewn??trznych 327

  20.1. Koncepcje 328

  20.2. Charakterystyka 329

  20.3. Zastosowanie 333

  20.4. Dobre przyk??ady 336

  20.4.1. Serwis gospodarczy miasta Zamo???? 336

  20.4.2. Centrum Wsparcia Biznesu w??Toruniu 337

  20.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 338

  20.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 338

  20.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 339

  20.5.3. Warto przeczyta?? 339

  20.6. Literatura 340

  1. Targi inwestycyjne 342

  21.1. Koncepcje 343

  21.2. Charakterystyka 345

  21.3. Zastosowanie 349

  21.4. Dobre przyk??ady 353

  21.4.1. Targi Przedsi??biorczo??ci i??Rzemios??a Inter-Region ???Dom i??Ogr??d??? 353

  1.1.1. Warszawa na Expo Real w??Monachium 353

  21.4.2. Mi??dzynarodowe Targi Nieruchomo??ci i??Inwestycji MIPIM 354

  21.5. Podsumowanie i??wskaz??wki na przysz??o???? 355

  21.5.1. Syntetyczna odpowied?? na pytania ze wst??pu rozdzia??u 355

  21.5.2. Pytania, na kt??re warto znale???? odpowiedzi 355

  21.5.3. Warto przeczyta?? 356

  21.6. Literatura 356

  ZAKO??CZENIE

  1. Instrumenty rozwoju gospodarczego gmin ??? w??kierunku synergii 359

  22.1. Instrumenty rozwoju gospodarczego i??czynniki lokalizacji 359

  22.2. Synergia instrument??w rozwoju gospodarczego 365

  22.3. Literatura 372

  Post scriptum 373

  Informacje o??autorach 374

  Spisy 376

  Publikacja do pobrania: Konkurencyjno????_ebook_25022021

  ISBN 978-83-65105-64-6

  Cena książki: 39,00 zł brutto