Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe. Monografia

Spis treści:

Pojęcia i skróty zastosowane w raporcie 5

  1. WPROWADZENIE 7
  2. KLUCZOWE MEGATRENDY, CZYLI WIELKIE SIŁY KSZTAŁTUJĄCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI 10

2.1 Megatrend: wzrost globalnych problemów społecznych 11

2.2 Megatrend: przyspieszenie technologiczne 12

2.3 Megatrend: wyłanianie się nowej gospodarki 12

2.4 Megatrend: wzrost dynamiki zmian środowiskowych 12

2.5 Megatrend: transformacja globalnego porządku 13

2.6 Megatrend: reorganizacja przestrzeni 13

  1. MEGATREND: WZROST GLOBALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 14

3.1 „W kierunku 10 miliardów ludzi” vs. niepewność demograficzna Polski 15

3.2 „Coraz bardziej nomadyczny świat” vs. niepewność demograficzna Polski 25

3.3 „Wzrost nierówności społecznych” vs. wzrost transferów społecznych 30

3.4 „Rozwój nowej edukacji” vs. niedocenianie znaczenia edukacji jako fundamentu rozwoju kraju 35

  1. MEGATREND: PRZYSPIESZENIE TECHNOLOGICZNE 43

4.1 Coraz powszechniejszy Internet rzeczy i coraz silniejsza sztuczna inteligencja 44

4.2 Wzrost znaczenia biotechnologii 49

4.3 Bezpieczeństwo cybernetyczne 52

  1. MEGATREND: WYŁANIANIE SIĘ NOWEJ GOSPODARKI 57

5.1 Zaostrzająca się konkurencja w obszarze innowacyjności 58

5.2 Postępująca cyfryzacja gospodarki 66

5.3 Wzrost automatyzacji pracy i elastyczności zatrudnienia 71

5.4 Transformacja energetyczna 77

5.5 Wzmocnienie globalizacji na przekór czarnym łabędziom 81

5.6 Powolna reakcja na radykalne zmiany w rolnictwie na świecie 89

  1. MEGATREND: WZROST DYNAMIKI ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH 95

6.1 Postępujące przekształcenie sytemu klimatycznego Ziemi 96

6.2 Rosnąca degradacja środowiska przyrodniczego – powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi i gleb, wód 103

6.3 Niezrównoważone wykorzystanie surowców i gospodarka odpadami 111

6.4 Spadek różnorodności biologicznej 118

  1. MEGATREND: TRANSFORMACJA GLOBALNEGO PORZĄDKU 125

7.1 Wzrost znaczenia Azji 126

7.2 Kryzys demokracji 130

7.3 Wzrost napięć międzynarodowych 135

  1. MEGATREND: REORGANIZACJA PRZESTRZENI 138

8.1 Metropolizacja i urbanizacja, ale tylko dla wybranych 139

8.2 Peryferyzacja przestrzeni (w tym kurczenie się miast) 146

8.3 Zmiany w systemach transportowych 152

  1. MEGATRENDY A WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI 159

Literatura 163

Informacje o autorach 170

Spis tabel 173

Spis rycin 174

ISBN 978-83-67231-26-8

Cena książki: 0,00 zł brutto