Megatrendy spo??eczno-gospodarcze w kontek??cie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe. Monografia

Spis tre??ci:

Poj??cia i skr??ty zastosowane w raporcie 5

  1. WPROWADZENIE 7
  2. KLUCZOWE MEGATRENDY, CZYLI WIELKIE SI??Y KSZTA??TUJ??CE TERA??NIEJSZO???? I PRZYSZ??O???? POLSKI 10

2.1 Megatrend: wzrost globalnych problem??w spo??ecznych 11

2.2 Megatrend: przyspieszenie technologiczne 12

2.3 Megatrend: wy??anianie si?? nowej gospodarki 12

2.4 Megatrend: wzrost dynamiki zmian ??rodowiskowych 12

2.5 Megatrend: transformacja globalnego porz??dku 13

2.6 Megatrend: reorganizacja przestrzeni 13

  1. MEGATREND: WZROST GLOBALNYCH PROBLEM??W SPO??ECZNYCH 14

3.1 ???W kierunku 10 miliard??w ludzi??? vs. niepewno???? demograficzna Polski 15

3.2 ???Coraz bardziej nomadyczny ??wiat??? vs. niepewno???? demograficzna Polski 25

3.3 ???Wzrost nier??wno??ci spo??ecznych??? vs. wzrost transfer??w spo??ecznych 30

3.4 ???Rozw??j nowej edukacji??? vs. niedocenianie znaczenia edukacji jako fundamentu rozwoju kraju 35

  1. MEGATREND: PRZYSPIESZENIE TECHNOLOGICZNE 43

4.1 Coraz powszechniejszy Internet rzeczy i coraz silniejsza sztuczna inteligencja 44

4.2 Wzrost znaczenia biotechnologii 49

4.3 Bezpiecze??stwo cybernetyczne 52

  1. MEGATREND: WY??ANIANIE SI?? NOWEJ GOSPODARKI 57

5.1 Zaostrzaj??ca si?? konkurencja w obszarze innowacyjno??ci 58

5.2 Post??puj??ca cyfryzacja gospodarki 66

5.3 Wzrost automatyzacji pracy i elastyczno??ci zatrudnienia 71

5.4 Transformacja energetyczna 77

5.5 Wzmocnienie globalizacji na przek??r czarnym ??ab??dziom 81

5.6 Powolna reakcja na radykalne zmiany w rolnictwie na ??wiecie 89

  1. MEGATREND: WZROST DYNAMIKI ZMIAN ??RODOWISKOWYCH 95

6.1 Post??puj??ce przekszta??cenie sytemu klimatycznego Ziemi 96

6.2 Rosn??ca degradacja ??rodowiska przyrodniczego ??? powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi i gleb, w??d 103

6.3 Niezr??wnowa??one wykorzystanie surowc??w i gospodarka odpadami 111

6.4 Spadek r????norodno??ci biologicznej 118

  1. MEGATREND: TRANSFORMACJA GLOBALNEGO PORZ??DKU 125

7.1 Wzrost znaczenia Azji 126

7.2 Kryzys demokracji 130

7.3 Wzrost napi???? mi??dzynarodowych 135

  1. MEGATREND: REORGANIZACJA PRZESTRZENI 138

8.1 Metropolizacja i urbanizacja, ale tylko dla wybranych 139

8.2 Peryferyzacja przestrzeni (w tym kurczenie si?? miast) 146

8.3 Zmiany w systemach transportowych 152

  1. MEGATRENDY A WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI 159

Literatura 163

Informacje o autorach 170

Spis tabel 173

Spis rycin 174

ISBN 978-83-67231-26-8

Cena książki: 0,00 zł brutto