Działalność i znaczenie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce

Spis treści:

Słownik skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 7

Najważniejsze rekomendacje / 7

  1. ROLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH Z ICH WYKORZYSTANIEM / 8

Czym są spółdzielnie mieszkaniowe? / 8

Krótko o historii / 9

Ile jest spółdzielni mieszkaniowych w Polsce? / 14

Organizacja spółdzielczości mieszkaniowej współcześnie / 17

Spółdzielnie i członkowie spółdzielni / 18

Spółdzielnie mieszkaniowe w kontekście wspólnot i kooperatyw mieszkaniowych / 19

  1. SPÓŁDZIELNIE JAKO WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI / 21

Własność spółdzielni a wydzielona własność nieruchomości / 21

Spółdzielnia jako zarządca / 23

Bieżące utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych / 24

Zieleń, infrastruktura osiedlowa i działalność społeczna spółdzielni / 26

Działalność dochodowa spółdzielni / 27

Wspieranie mieszkańców / 27

Monitorowanie zjawisk w zasobach mieszkaniowych / 28

  1. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO TWÓRCY NOWYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH – MOŻLIWOŚCI I PROWADZONE BUDOWY / 29

Proces budowlany w spółdzielniach / 29

Mieszkania spółdzielcze lokatorskie / 30

Mieszkania na sprzedaż / 32

Mieszkania na wynajem / 32

„Młode” spółdzielnie i te z historią / 33

PODSUMOWANIE / 35

ANEKS METODYCZNY / 36

LITERATURA / 38

Źródła internetowe / 38

Akty prawne i orzeczenia / 39

SPIS RYCIN I TABEL / 40

ISBN 978–83–67231–52–7

Cena książki: 0,00 zł brutto