Innowacyjność i kreatywność ośrodków miejskich

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 8

Najważniejsze rekomendacje / 9

  1. INNOWACYJNOŚĆ MIAST. W KRĘGU ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH / 10

Od zmiany do rozwoju – ważniejsze podstawy terminologiczne / 10

Innowacyjność w spojrzeniu naukowym – przekrój zagadnienia / 10

Ważniejsze miary innowacyjności / 12

Innowacyjność w aspekcie miejskim – przesłanki zainteresowania / 16

  1. CEL OPRACOWANIA I METODY ANALIZY / 19

Cel i zakres opracowania / 19

Obszar badań i horyzont czasowy / 20

Układ pracy, źródła danych i metody analizy / 20

Podziękowania / 21

  1. KAPITAŁ LUDZKI I POTENCJAŁ EDUKACYJNY W MIASTACH / 22

Potencjał edukacyjny / 22

Potencjał akademicki oraz naukowy / 32

Potencjał edukacyjny, akademicki i naukowy – podsumowanie / 43

  1. INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI / 47
  2. AKTYWNOŚĆ PATENTOWA W MIASTACH / 50
  3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA INNOWACJE / 55
  4. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE INNOWACYJNYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH / 62

Wstęp / 62

Pracujący w miastach według stopnia zaawansowania techniki oraz stopnia zaangażowania wiedzy / 63

Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjnej przedsiębiorczości / 71

Podsumowanie / 79

CYFROWI PRZEDSIĘBIORCY / 80

Trudności pomiaru przemysłu 4.0 i strategie badawcze / 82

Ocena potencjału w kierunku rozwoju skupień cyfrowych przedsiębiorstw w przemyśle 4.0 / 87

Podsumowanie / 95

WNIOSKI / 97

LITERATURA / 100

SPIS RYCIN I TABEL / 106

ZAŁĄCZNIK 1. PRZEGLĄD MIAR I WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH W PRZEKROJOWYCH BADANIACH ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO POZIOMU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE / 109

DO POBRANIA:

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2024/04/Innowacyjnosc-i-kreatywnosc-osrodkow-miejskich.pdf

ISBN 978–83–67231–55–8

Cena książki: 0,00 zł brutto