Analiza strategii rozwoju lokalnego w miastach. Charakterystyka dokumentów i sposób ich wykorzystania

Spis treści:

Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 8

Najważniejsze rekomendacje / 12

  1. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO / 15

1.1. Rola i funkcje strategii / 15

1.2. Strategie rozwoju lokalnego w polskich miastach / 16

1.3. Analizowane dokumenty strategiczne / 17

1.4. Powody przygotowania strategii / 19

1.5. Metoda powstania strategii / 20

1.6. Interesariusze i formy dialogu w trakcie prac nad strategią / 22

1.7. Wpływ interesariuszy na ostateczną wersję strategii / 26

  1. WYBRANE ELEMENTY STRATEGII / 29

2.1. Diagnoza / 29

2.2. Wizja i misja / 31

2.3. Cele w strategiach / 34

2.4. Przestrzenny wymiar strategii / 35

2.5. Koszty realizacji i źródła finansowania / 38

2.6. Harmonogramy i ryzyka / 39

2.7. Koordynacja realizacji strategii / 40

2.8. Instrumenty wdrażania strategii / 41

2.9. Monitoring i ewaluacja / 42

2.10. Przystosowanie strategii do nowych wymogów / 44

  1. WYKORZYSTANIE STRATEGII DO ZARZĄDZANIA MIASTAMI / 48

3.1. Środki na realizację strategii / 48

3.2. Monitoring i ewaluacja / 49

3.3. Instrumenty wdrażania strategii / 50

3.4. Stopień realizacji strategii / 51

  1. INSPIRUJĄCE PRAKTYKI / 53

4.1. Ćwiczenia z myślenia o przyszłości – badania foresightowe we Wrocławiu / 53

4.2. Kompleksowe podejście do dialogu obywatelskiego związanego ze strategią w Warszawie / 54

4.3. Proces interpretacji uwag mieszkańców w Poznaniu / 55

4.4. Połączenie prac nad strategią i studium we Wrocławiu / 56

4.5. Koordynacja strategii i wydatków w Poznaniu / 57

4.6. System wspierający realizację strategii w Krakowie / 58

ANEKS METODYCZNY / 60

LITERATURA / 75

SPIS TABEL I RYCIN / 88

ISBN 978–83–67231–38–1

Cena książki: 0,00 zł brutto