Narzędzia zarządzania przestrzenią w procesach rewitalizacji

SPIS TREŚCI:

WYKAZ PODSTAWOWYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 7
ZAŁOŻENIA PUBLIKACJI 9
1/ POLITYKA PRZESTRZENNA WOBEC
MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 11
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, profesor AŚK
1.1/ Miejsce i rola polityki przestrzennej 11
1.2/ Instrumenty wdrażania polityk publicznych 14
1.3/ Integracja planistyczna i decyzyjna w procesach rewitalizacji 17
2/ DOKUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
DLA MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 20
Michał Cichocki, IRMiR
Wstęp 20
2.1/ Gminny program rewitalizacji – inicjator zmian przestrzennych 21
2.2/ Dokumenty planistyczne – narzędzia kształtujące przestrzeń miast 24
2.3/ Miejscowy plan rewitalizacji – szczególna forma planu miejscowego 26
2.4/ Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna – wizja przekształceń obszaru 27
Podsumowanie 30
3/ INSTRUMENTY URBANISTYKI OPERACYJNEJ
NA OBSZARACH REWITALIZACJI W POLSCE 31
Barbara Samorek, IRMiR
Wstęp 31
3.1/ Kontekst terminologiczny 31
3.2/ Operacjonalizacja procesów rewitalizacji 32
3.3/ Przedsięwzięcia urbanistyczne w rewitalizacji 33
3.4/ Rola instrumentów urbanistyki operacyjnej w procesie rozwoju miast 35
3.5/ Plan na plan, czyli instrumenty planistyczne urbanistyki operacyjnej 35
3.5.1/ Gminny program rewitalizacji 36
3.5.2/ Miejscowy plan rewitalizacji 36
3.5.3/ Specjalna Strefa Rewitalizacji 37
3.6/ Ochronne instrumenty urbanistyki operacyjnej 38
3.7/ Obrót nieruchomościami 40
3.8/ Narzędzia fiskalne urbanistyki operacyjnej 41
3.9/ Działalność inwestycyjna 43
3.10/ Partnerstwo i współpraca 43
3.11/ Negocjacje i perswazja 44
3.12/ Partycypacja społeczna 44
3.13/ Marketing terytorialny i promocja 45
3.14/ Monitoring przedsięwzięć urbanistycznych 46
Podsumowanie 46
4/ PARTYCYPACJA SPOŁECZNA JAKO WARUNEK SKUTECZNOŚCI
POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOBEC OBSZARÓW REWITALIZACJI 49
Paulina Basińska, IRMiR
Wstęp 49
4.1/ Rola partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji i planowania przestrzennego 50
4.2/ Kim są interesariusze procesów rewitalizacji i planistycznych? 50
4.3/ Szczególne miejsce partycypacji społecznej w procesie tworzenia
i wdrażania gminnego programu rewitalizacji 53
4.3.1/ Konsultacje społeczne 55
4.3.2/ Inne działania partycypacyjne 58
4.4/ Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego 59
4.5/ Partycypacja warunkiem skuteczności procesów rewitalizacji i planistycznych 61
Podsumowanie 62
5/ ROLA MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI
W PROCESIE ZARZĄDZANIA ŁADEM PRZESTRZENNYM
NA OBSZARACH REWITALIZACJI 64
Grzegorz Lechman
Wstęp 64
5.1/ Uwarunkowania sporządzania MPR 65
5.2/ Rola miejscowego planu rewitalizacji w procesie kształtowania
przestrzeni miejskich obszarów zdegradowanych 66
5.3/ Uszczegółowienie zapisów kompozycyjnych MPR 68
5.4/ Czytelność zapisów i wizualizacja ustaleń MPR 69
5.5/ Szczegółowe rozwiązania MPR 72
5.6/ Wpływ GPR na zmiany otoczenia dokumentów planistycznych 74
5.7/ Praktyka gmin w zakresie sporządzania MPR 76
5.8/ Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej miejscowego planu rewitalizacji 78
Podsumowanie 80
6/ ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
W PROGRAMOWANIU REWITALIZACJI – STUDIUM
PRZYPADKU RADOMSKA 83
Michał Cichocki, Katarzyna Spadło, IRMiR
Wstęp 83
6.1/ Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna jako wsparcie programowania rewitalizacji 84
6.2/ Pilotażowe działania w kurczącym się mieście średnim 87
6.3/ Analiza obszaru na potrzeby koncepcji 89
6.4/ Żyjące społecznie serce miasta 91
6.5/ Podniesienie jakości przestrzeni 93
6.6/ Jakość procesu rewitalizacji 95
Podsumowanie 97
LITERATURA 98
SPIS TABEL I RYCIN 104

ISBN: 978-83-67231-20-6

Cena książki: 0,00 zł brutto