Narz??dzia zarz??dzania przestrzeni?? w procesach rewitalizacji

SPIS TRE??CI:

WYKAZ PODSTAWOWYCH POJ???? I SKR??T??W 7
ZA??O??ENIA PUBLIKACJI 9
1/ POLITYKA PRZESTRZENNA WOBEC
MIEJSKICH OBSZAR??W ZDEGRADOWANYCH 11
dr hab. in??. arch. Maciej Borsa, profesor A??K
1.1/ Miejsce i rola polityki przestrzennej 11
1.2/ Instrumenty wdra??ania polityk publicznych 14
1.3/ Integracja planistyczna i decyzyjna w procesach rewitalizacji 17
2/ DOKUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
DLA MIEJSKICH OBSZAR??W ZDEGRADOWANYCH 20
Micha?? Cichocki, IRMiR
Wst??p 20
2.1/ Gminny program rewitalizacji ??? inicjator zmian przestrzennych 21
2.2/ Dokumenty planistyczne ??? narz??dzia kszta??tuj??ce przestrze?? miast 24
2.3/ Miejscowy plan rewitalizacji ??? szczeg??lna forma planu miejscowego 26
2.4/ Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna ??? wizja przekszta??ce?? obszaru 27
Podsumowanie 30
3/ INSTRUMENTY URBANISTYKI OPERACYJNEJ
NA OBSZARACH REWITALIZACJI W POLSCE 31
Barbara Samorek, IRMiR
Wst??p 31
3.1/ Kontekst terminologiczny 31
3.2/ Operacjonalizacja proces??w rewitalizacji 32
3.3/ Przedsi??wzi??cia urbanistyczne w rewitalizacji 33
3.4/ Rola instrument??w urbanistyki operacyjnej w procesie rozwoju miast 35
3.5/ Plan na plan, czyli instrumenty planistyczne urbanistyki operacyjnej 35
3.5.1/ Gminny program rewitalizacji 36
3.5.2/ Miejscowy plan rewitalizacji 36
3.5.3/ Specjalna Strefa Rewitalizacji 37
3.6/ Ochronne instrumenty urbanistyki operacyjnej 38
3.7/ Obr??t nieruchomo??ciami 40
3.8/ Narz??dzia fiskalne urbanistyki operacyjnej 41
3.9/ Dzia??alno???? inwestycyjna 43
3.10/ Partnerstwo i wsp????praca 43
3.11/ Negocjacje i perswazja 44
3.12/ Partycypacja spo??eczna 44
3.13/ Marketing terytorialny i promocja 45
3.14/ Monitoring przedsi??wzi???? urbanistycznych 46
Podsumowanie 46
4/ PARTYCYPACJA SPO??ECZNA JAKO WARUNEK SKUTECZNO??CI
POLITYKI PRZESTRZENNEJ WOBEC OBSZAR??W REWITALIZACJI 49
Paulina Basi??ska, IRMiR
Wst??p 49
4.1/ Rola partycypacji spo??ecznej w procesach rewitalizacji i planowania przestrzennego 50
4.2/ Kim s?? interesariusze proces??w rewitalizacji i planistycznych? 50
4.3/ Szczeg??lne miejsce partycypacji spo??ecznej w procesie tworzenia
i wdra??ania gminnego programu rewitalizacji 53
4.3.1/ Konsultacje spo??eczne 55
4.3.2/ Inne dzia??ania partycypacyjne 58
4.4/ Partycypacja spo??eczna w procesie planowania przestrzennego 59
4.5/ Partycypacja warunkiem skuteczno??ci proces??w rewitalizacji i planistycznych 61
Podsumowanie 62
5/ ROLA MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI
W PROCESIE ZARZ??DZANIA ??ADEM PRZESTRZENNYM
NA OBSZARACH REWITALIZACJI 64
Grzegorz Lechman
Wst??p 64
5.1/ Uwarunkowania sporz??dzania MPR 65
5.2/ Rola miejscowego planu rewitalizacji w procesie kszta??towania
przestrzeni miejskich obszar??w zdegradowanych 66
5.3/ Uszczeg????owienie zapis??w kompozycyjnych MPR 68
5.4/ Czytelno???? zapis??w i wizualizacja ustale?? MPR 69
5.5/ Szczeg????owe rozwi??zania MPR 72
5.6/ Wp??yw GPR na zmiany otoczenia dokument??w planistycznych 74
5.7/ Praktyka gmin w zakresie sporz??dzania MPR 76
5.8/ Partycypacja spo??eczna w procedurze planistycznej miejscowego planu rewitalizacji 78
Podsumowanie 80
6/ ZASTOSOWANIE KONCEPCJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
W PROGRAMOWANIU REWITALIZACJI ??? STUDIUM
PRZYPADKU RADOMSKA 83
Micha?? Cichocki, Katarzyna Spad??o, IRMiR
Wst??p 83
6.1/ Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna jako wsparcie programowania rewitalizacji 84
6.2/ Pilota??owe dzia??ania w kurcz??cym si?? mie??cie ??rednim 87
6.3/ Analiza obszaru na potrzeby koncepcji 89
6.4/ ??yj??ce spo??ecznie serce miasta 91
6.5/ Podniesienie jako??ci przestrzeni 93
6.6/ Jako???? procesu rewitalizacji 95
Podsumowanie 97
LITERATURA 98
SPIS TABEL I RYCIN 104

ISBN: 978-83-67231-20-6

Cena książki: 0,00 zł brutto