Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2009

Zamów teraz

  Zamawiam

  Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2009 Cena: 8,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  Spis tre??ci PRM nr 4_2009

  Szanowni Czytelnicy !
  Zr??wnowa??ony rozw??j naszych miast wymaga interdyscyplinarnego podej??cia, niezb??dna jest zatem integracja tematyki obejmuj??cej gospodark?? przestrzenn?? i komunaln??, kszta??towanie ochrony ??rodowiska, budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomo??ciami.
  Nasz?? ambicj?? jest nie tylko szukanie dr??g przenoszenia osi??gni???? nauki do praktyki, ale tak??e wykorzystanie do??wiadcze?? z wielu projekt??w i praktycznych wdro??e?? dla prowadzonych bada??.
  Mamy nadziej??, ??e w naszym kwartalniku znajd?? Pa??stwo interesuj??ce Was tematy.
  Tematyka kwartalnika wydawanego od 2004 r. obejmuje problemy dotycz??ce m.in.:
  ??? gospodarki przestrzennej
  ??? urbanizacji
  ??? ochrony ??rodowiska
  ??? gospodarki komunalnej
  ??? budownictwa i rynku budowlanego
  ??? mieszkalnictwa
  ??? gospodarki mieszkaniowej
  ??? budownictwa mieszkaniowego
  ??? rynku nieruchomo??ci
  w kontek??cie krajowym, europejskim i ??wiatowym.
  Problemy Rozwoju Miast to jedyna publikacja naukowa o takim profilu.
  Z satysfakcj?? informujemy wszystkich pt.Czytelnik??w i Autor??w, ??e zosta?? opublikowany Komunikat nr 8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy??szego z dnia 31 marca 2009 r. zawieraj??cy Wykaz wybranych czasopism wraz z liczb?? punkt??w za umieszczon?? w nich publikacj?? naukow??.
  W wykazie znajduje si?? nasz kwartalnik Problemy Rozwoju Miast z 6 punktami za umieszczon?? w nim publikacj?? naukow??.
  Wykaz zosta?? sporz??dzony dla potrzeb przysz??ej oceny parametrycznej jednostek naukowych.
  Zach??camy do wsp????pracy w redagowaniu naszego periodyku i zamieszczania w??asnych artyku????w zwi??zanych z tematyk?? pisma.
  W tej sprawie prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym pisma Panem Witoldem A. Wernerem lub sekretarzem redakcji Pani?? Mari?? Thiel – tel. (022) 825 09 53, e-mail: 'zm@irm.krakow.pl’
  Prosimy r??wnie?? o zapoznanie si?? z zasadami przygotowania artyku????w: „Informacja dla Pt. Autor??w”.

  Zam??wienia oraz pytania dot.naszych publikacji prosimy kierowa??:
  ??? poprzez stron?? internetow?? www.irm.krakow.pl
  ??? e-mailem 'oficyna@irm.krakow.pl’
  ??? telefonicznie (012) 634 23 22 w.26
  ??? faxem (012) 633 94 05
  ??? listownie na adres: Instytut Rozwoju Miast, ul.Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w

  W celu zam??wienia prenumeraty kwartalnika prosimy w formularzu zam??wienia zaznaczy?? ilo???? zgodn?? z ilo??ci?? zaprenumerowanych egzemplarzy, natomiast w komentarzu prosz?? wpisa?? „Zamawiam prenumerat?? od nr ….”.

  ISSN 1733-2435

  Cena książki: 8,00 zł brutto