Barometr bud??etu obywatelskiego. Edycja 2022

Spis tre??ci:

4 Spis skr??t??w

5 Wprowadzenie

6 Raport w punktach

8 Prawo krajowe

9 Porz??dek prawny

10 Nowe przepisy

11 Wp??yw zmian

13 Uchwa??y lokalne

14 Minimalny wiek

15 Definicja mieszka??c??w

16 Inne podmioty

18 Skala b????d??w

20 Kondycja

20 Miasta z BO

23 Powody rezygnacji

25 ??ywotno???? procedury

29 Przebieg

29 Terminy

33 Finanse

35 Pule

38 Zg??aszanie

39 Weryfikacja

41 Wyb??r

44 Projekty

45 Liczba projekt??w

47 Lokalizacje

49 Typy zada??

51 Tematyka

54 Preferencje mieszka??c??w

56 Aneks tabelaryczny

z wynikami projekt??w

66 Aneks metodyczny

66 Przedmiot badania

67 Podmiot badania

69 Pytania badawcze

i poszukiwane informacje

69 Metody badawcze

i ??r??d??a informacji

70 Realizacja badania

71 Zestawienia ze

stanem w 2021 r.

71 Zastrze??enia

79 Literatura

112 Spis rycin i tabel

ISBN 978-83-67231-40-4

Cena książki: 0,00 zł brutto