Bilans i ch??onno???? demograficzna teren??w mieszkaniowych G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii

Spis Tre??ci

 1. Wprowadzenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 2. Cel i zakres bada?? …………………………………………………………………………………………………………………………………9
 3. Dotychczasowe do??wiadczenia z zakresu bilansowania teren??w i obliczania ch??onno??ci demograficznej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
 4. Bilansowanie teren??w wed??ug obowi??zuj??cych przepis??w ……………………………………………………………………19
 5. Procedura badawcza …………………………………………………………………………………………………………………………..23
  • Dob??r ??r??de?? danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???????????????.. . . . . . . . . . . . . . .24
  • Selekcja danych ??r??d??owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????. . . . . .27
   • Studium Uwarunkowa?? i Kierunk??w Zagospodarowania Przestrzennego ??? tereny mieszkaniowe???. . . .27
   • Baza Danych Obiekt??w Topograficznych (BDOT10k) ??? pokrycie terenu zabudow?? …………..???????????????. .30
   • Ewidencja Grunt??w i Budynk??w (EGiB) ??? u??ytkowanie grunt??w . . . . ????????????????????????????????????. . .33
   • Dane statystyczne pochodz??ce z rejestru bazy pesel przypisane do punkt??w adresowych ??? osoby zameldowane na pobyt sta??y . . . . . . . 35
  • Identyfikacja stanu zainwestowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ????????????????????????. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  • Identyfikacja zainwestowanych teren??w mieszkaniowych oraz rezerw teren??w mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  • Obliczanie liczby ludno??ci na zainwestowanych terenach mieszkaniowych . . . ????????????????????????????????????. .40
  • Obliczanie ch??onno??ci demograficznej dla rezerw teren??w mieszkaniowych . ???????????????????????????????????? . . .40
 6. Tereny mieszkaniowe w GZM ……………………………………………………………………………………………………………….43
  • Poda?? teren??w mieszkaniowych w SUiKZP . . . . . . . . . . . ????????????????????????.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
  • Stopie?? zainwestowania teren??w mieszkaniowych oraz wielko???? rezerw teren??w wed??ug ustale?? SUiKZP . . . .45
 7. Ch??onno???? demograficzna na obszarze GZM ………………………………………………………………………………………..54
  • G??sto???? zaludnienia na zainwestowanych terenach mieszkaniowych . . . ???????????????????????????????????????. . . . .54
  • Potencjalny przyrost ludno??ci na terenach niezainwestowanych . . . . . . . . ????????????????????????????????????.. . . . . 59
 8. Synteza wynik??w …………………………………………………………………………………………………………………………………63
 9. Wnioski ………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
 10. Podsumowanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………69
 11. Bibliografia …………………………………………………………………………………………………………………………………………71

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???????????????.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Akty prawne i dokumenty powi??zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???????????????… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Spis rycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???????????????.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

ISBN 978-83-65105-94-3

Cena książki: 0,00 zł brutto