Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski i wynikające z nich rekomendacje / 9

  1. ZARZĄDZANIE BŁĘKITNO-ZIELONĄ INFRASTRUKTURĄ W POLSKICH MIASTACH / 12

1.1. Działania urzędu wspierające społeczność miasta w zakresie rozwoju BZI / 14

1.2 Wdrażanie rozwiązań z zakresu BZI w przestrzeni publicznej / 16

  1. ZIELEŃ W CENTRACH MIAST: BADANIE POGŁĘBIONE / 20

2.1. Kondycja terenów zieleni / 20

2.2. Zmiany nieprzepuszczalności / 41

2.3. Miejska powierzchniowa wyspa ciepła / 52

2.4. Funkcje zieleni w przestrzeniach publicznych centrów miast / 70

Podsumowanie: zieleń jako element przestrzeni publicznej / 86

  1. STUDIA PRZYPADKÓW / 88

3.1. Stary Rynek we Włocławku: czekając na przeszczep serca / 91

3.2. Kutno: kostka Rubika w odcieniach szarości albo długie lato w mieście róż / 93

3.3. Rynek Kościuszki w Białymstoku: zdjęcie w barwach sepii na zielonej ścianie / 99

Podsumowanie: co po dyskursie betonozy? / 102

  1. WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA ZIELENIĄ W POLSKICH MIASTACH / 104
  2. DOBRE PRAKTYKI / 109

PODSUMOWANIE / 114

LITERATURA / 119

Źródła internetowe i bazy danych / 124

Akty prawne / 125

SŁOWNICZEK UŻYTYCH W RAPORCIE POJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH / 126

ANEKS METODYCZNY / 128

Problemy badawcze / 128

Cel badań / 128

Pytania badawcze / 128

Próba badawcza i badana zbiorowość / 129

Metody, techniki i narzędzia badawcze / 131

Przebieg badań / 141

SPIS RYCIN I TABEL / 142

ZAŁĄCZNIK 1. TYPOLOGIA PRZESTRZENI / 146

ZAŁĄCZNIK 2. LOKALIZACJA OBIEKTÓW WYBRANYCH DO INWENTARYZACJI WZGLĘDEM BUFORU 500 M OD UMOWNEGO PUNKTU CENTRALNEGO MIASTA / 148

ZAŁĄCZNIK 3. PYTANIA Z KWESTIONARIUSZA DO BADANIA SPOŁECZNEGO (PBS) / 155

ZAŁĄCZNIK 4. PYTANIA ANKIETOWE – ANALIZA DZIAŁAŃ URZĘDÓW MIAST W ZAKRESIE BZI / 158

ZAŁĄCZNIK 5. KARTA DYSPOZYCJI DO WYWIADU POGŁĘBIONEGO / 160

ZAŁĄCZNIK 6. KWESTIONARIUSZ ANKIETY PRZYGOTOWANEJ DO APLIKACJI ARCGIS SURVEY123 / 161

Plik do pobrania: https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zielen-w-centrach-polskich-miast.pdf

 

ISBN 978–83–67231–53–4

Cena książki: 0,00 zł brutto