Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji. Do??wiadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec

Spis tre??ci

??Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rozdzia?? I: Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji w Polsce. . . . . . . . .15

I.1. Podstawowe akty prawne reguluj??ce procesy urbanizacji w Polsce. . . . . . . . . . . . . .15

I.2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowi??ce podstaw?? proces??w planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

I.3. Op??ata adiacencka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

I.4. Przepisy dotycz??ce systemu akt??w planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

I.5. Partycypacja w planowaniu przestrzeni i w ocenie ??rodowiskowej. . . . . . . . . . . . . .29

Rozdzia?? II: Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji w Anglii. . . . . . . .33

II.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

II.2. Zasady og??lne planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowi??ce podstaw?? proces??w planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . .35

II.3. Op??aty adiacenckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

II.4. System akt??w planowania przestrzennego oraz ich tre????. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

II.5. Partycypacja spo??eczna w planowaniu przestrzeni i w ocenie ??rodowiskowej . . .62

Rozdzia?? III: Prawne podstawy zarz??dzania urbanizacj?? w Kr??lestwie Danii. . . . . .73

III.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

III.2. Zasady planowego zagospodarowania przestrzeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

III.2.1. Zasady zagospodarowania wybrze??y morskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

III. 2.2. Zasady planowania obszaru metropolitalnego Kopenhagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

III. 2.3. Zasady kontroli sklep??w detalicznych w przestrzeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

III. 2.4. Podzia?? terytorium kraju do cel??w zagospodarowania przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . .80

III.3. Op??aty adiacenckie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

III.4. System akt??w planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

III. 4.1. Krajowy poziom planowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

III. 4.2. Planowanie specjalistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

III. 4.3. Regionalny poziom planowania (do 2016 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

III. 4.4. Lokalny poziom planowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

III. 4.4.1. Plan komunalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

III. 4.4.2. Plan miejscowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

III.5. Partycypacja w planowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Rozdzia?? IV. Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji we Francji. . . . . .101

IV.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

IV.2. Zasady og??lne planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowi??ce podstaw?? proces??w planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . .102

IV.3. Op??aty adiacenckie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

IV.4. System akt??w planowania przestrzennego oraz ich tre????. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

IV.5. Partycypacja spo??eczna w planowaniu przestrzeni i w ocenie ??rodowiskowej . . .140

Rozdzia?? V. Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji w Niemczech. . . .147

V.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

V.2. Zasady porz??dku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

V.2.1. Uwagi wst??pne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

V.2.2. Zasada generalna (Leitvorstellung) porz??dku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

V.2.3. Wymagania porz??dku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

V.2.4. Osiem kategorii zasad porz??dku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

V.2.5. Zasady planowania zabudowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

V.2.6. Wym??g wywa??ania interes??w (Abw??gungsgebot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

V.3. Przepisy dotycz??ce porozumie?? urbanistycznych oraz op??at adiacenckich. . . . . .160

V.4. System akt??w planowania przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

V.4.1. Federalny plan porz??dku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

V.4.2. Plany porz??dku przestrzennego na poziomie kraj??w zwi??zkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . .164

V.4.3. Planowanie na poziomie lokalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

V.4.4. Zagadnienie wolno??ci budowlanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

V.4.5. Planowanie og??lne a planowanie fachowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

V.5. Post??powanie planistyczne i post??powanie ??rodowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

V.5.1. Post??powanie porz??dku przestrzennego (Raumordnungsverfahren) a post??powanie ??rodowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

V.5.2. Sporz??dzanie plan??w zabudowy a post??powanie ??rodowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . ??.177

Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Bibliografia. . . . . . . . ??. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Dokumenty prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

ISBN 978-83-65105-92-9

Cena książki: 0,00 zł brutto