Aktualności

logo_dwurzedowe

 • Ostatnie szkolenie stacjonarne w ramach projektu EDINA – 28.06.2022 r., ??yrard??w

  2022-05-19 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy Pa??stwa na ostatnie ju?? szkolenie stacjonarne w ramach projektu ???EDINA ??? Rozw??j efektywno??ci energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich. 28 czerwca 2022 r., ??yrard??w, godz. 09.00-16.15 Rejestracja: https://bit.ly/3GUn77C Ilo???? miejsc ograniczona Uczestnictwo bezp??atne. W ramach szkolenia poruszone b??d?? nast??puj??ce zagadnienia: tworzenie warunk??w do poprawy efektywno??ci energetycznej w procesach rewitalizacji, uwarunkowania prawne […]

 • Alternatywne formy finansowania inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorz??du terytorialnego 31.05.2022 r.

  2022-05-19 | Wawa_IRMiR

  W ramach Akademii Rewitalizacji projektu EDINA ??? Rozw??j efektywno??ci energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich zapraszamy na bezp??atny, kr??tki webinar „Alternatywne formy finansowania inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorz??du terytorialnego”. Termin: 31.05.2022 r. Godzina: 14.00-15.00 Rejestracja: https://www.survio.com/survey/d/L8E3N6O1G9Z1O1E1M Tematyka spotkania: realizacja inwestycji w modelu ESCO z udzia??em kapita??u prywatnego, praktyczne aspekty programu pilota??owego KAPE […]

 • Szkolenie stacjonarne w ramach projektu EDINA – 22.04.2022 r., Malczyce

  2022-04-05 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy Pa??stwa na kolejne szkolenie stacjonarne w ramach projektu ???EDINA ??? Rozw??j efektywno??ci energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich. 22 kwietnia 2022 r. Malczyce, godz. 09.00-16.15 Rejestracja: https://bit.ly/3GUn77C Ilo???? miejsc ograniczona Uczestnictwo bezp??atne. W ramach szkolenia poruszone b??d?? nast??puj??ce zagadnienia: tworzenie warunk??w do poprawy efektywno??ci energetycznej w procesach rewitalizacji, uwarunkowania prawne prowadzenia […]

 • Webinarium ???Energooszcz??dna renowacja mieszka?? w obszarach rewitalizacji???

  2022-03-04 | Wawa_IRMiR

  W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Region??w oraz naszych partner??w w projekcie EDINA: Inicjatywa Mieszkaniowa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.) oraz Fundacji Poszanowania Energii (FPE)??serdecznie zapraszamy??do udzia??u w nieodp??atnym cyklu seminari??w online??(na platformie ZOOM)??zatytu??owanym: „Akademia Rewitalizacji ??? efektywno???? energetyczna budynk??w, dzielnic, miast i zagadnienia finansowe???.???? Webinarium w ramach I bloku tematycznego ???Energooszcz??dna renowacja mieszka?? w […]

 • Szkolenia pilota??owe w ramach projektu EDINA, marzec ??? czerwiec 2022 r.

  2022-02-18 | Wawa_IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do udzia??u w sze??ciu nieodp??atnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu pn. ???EDINA ??? Rozw??j efektywno??ci energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich???.??Szkolenia realizowane s?? przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w (IRMiR), Fundacj?? Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatyw?? Mieszkaniow?? dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern […]

 • Akademia rewitalizacji ??? seria bezp??atnych webinari??w, marzec ??? maj 2022 r.

  2022-02-18 | Wawa_IRMiR

  Akademia rewitalizacji ??? seria webinari??w ??? efektywno???? energetyczna budynk??w, dzielnic, miast i zagadnienia finansowe w ramach projektu ???Edina ??? rozw??j efektywno??ci energetycznej w specjalnych strefach rewitalizacji i na obszarach miejskich???. W ??wietle nowych cel??w UE w zakresie neutralno??ci klimatycznej wszystkie pa??stwa cz??onkowskie staj?? przed tymi samymi wyzwaniami, kt??re pilnie potrzebuj?? odpowiednich rozwi??za??. Dlatego organizujemy wiosenn?? […]

 • Zapisy na szkolenia: Renowacja i termomodernizacja budynk??w historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

  2021-10-08 | Wawa_IRMiR

  W imieniu Fundacji Sendzimira serdecznie zapraszamy do programu szkoleniowego pt. ???Renowacja i termomodernizacja budynk??w historycznych w dobie kryzysu klimatycznego???. W terminie 8 listopada ??? 5 grudnia 2021 odb??dzie si?? cz?????? e-learningowa szkolenia, a stacjonarne warsztaty w styczniu i w lutym 2022 r. Zg??oszenia mo??na wysy??a?? do 7 listopada poprzez formularz rejestracyjny dost??pny TUTAJ Udzia?? w […]

 • Podcasty ??? IRMiR uruchamia Akademi?? Rewitalizacji

  2021-03-24 | Wawa_IRMiR

  Instytut Rozwoju Miast i Region??w przedstawia Pa??stwu seri?? podcast??w dotycz??cych wsparcia prywatnych remont??w w Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce: https://edina.irmir.pl/podcasty/ Naszymi go????mi s?? pracownicy urz??d??w miast z P??ocka, ??odzi, W??oc??awka i Kalisza, kt??rym bardzo dzi??kujemy za zgod?? na udzia?? w projekcie i nagranie rozm??w. W podcastach poruszane s?? mo??liwo??ci wykorzystania narz??dzi SSR do wspierania prywatnych […]

 • Podsumowanie warsztat??w z dnia 12.03.2021 r.

  2021-03-15 | Wawa_IRMiR

  W warsztatach udzia?? wzi??li przedstawiciele polskich miast, w kt??rych ustanowiona jest Specjalna Strefa Rewitalizacji:??Kalisz, P??ock, W??oc??awek, Bytom i ????d??, a tak??e przedstawiciele Fundacji Sendzimira, Krajowego Punktu URBACT, Instytutu Rozwoju Miast i Region??w, Fundacji Poszanowania Energii oraz eksperci FPE z zakresu dzia??a?? podnoszenia efektywno??ci energetycznej budynk??w dr in??. Joanna Ruci??ska i dr in??. Jerzy Kwiatkowski, a […]

 • Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyj??te przez ministr??w UE ds. rozwoju miast i sp??jno??ci terytorialnej!

  2020-12-22 | Wawa_IRMiR

  Polityka miejska i sp??jno???? terytorialna by??y tematami dw??ch nieformalnych spotka?? ministr??w z kraj??w cz??onkowskich Unii Europejskiej, kt??re odby??y si?? 30 listopada i 1 grudnia 2020 r. Podczas pierwszego z nich przyj??to Now?? Kart?? Lipsk??, podczas drugiego ??? Agend?? Terytorialn?? UE 2030. W obu wydarzeniach uczestniczy??a Ma??gorzata Jarosi??ska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Oko??o 60 procent […]

 • EDINA kick-off meeting

  2020-12-21 | Wawa_IRMiR

  W dniach 26 – 27 listopada 2020 r. odby??o si?? spotkanie inauguracyjne lidera, partner??w i ekspert??w z dziedziny efektywno??ci energetycznej, urbanistyki i architektury z Polski i z Niemiec w celu om??wienia projektu i ustalenia szczeg????owego planu jego realizacji. Wydarzenie towarzysz??ce W ramach spotkania??mo??na by??o r??wnie?? wzi???? udzia?? w Web Seminarium Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) na […]

 • Kick-off

  2020-11-09 | Wawa_IRMiR

  W dniu 26 listopada 2020 r. odb??dzie si?? spotkanie inauguracyjne lidera i partner??w z Polski i z Niemiec w celu om??wienia projektu i ustalenia szczeg????owego planu jego realizacji ??? spotkanie zostanie przeprowadzone online za pomoc?? platformy Ms Teams.

 • Podpisanie umowy

  2020-11-09 | Wawa_IRMiR

  W dniu 16.10.2020 r. podpisali??my umow?? na projekt pn. ???EDINA ??? Rozw??j efektywno??ci energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich??? z Deutsche Gesellschaft f??r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH w ramach konkursu realizowanego przez European Climate Initiative (EUKI).   Projekt zak??ada sekwencyjne przeprowadzenie spotka?? informacyjnych, warsztat??w i szkole?? pilota??owych wspieraj??cych popraw?? efektywno??ci budynk??w prywatnych […]