Wybrano miasta – laureatów III etapu Programu „Rozwój Lokalny”

2021-07-28 | Wawa_IRMiR

Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 29 Kompletnych Propozycji Projektów (KPP) miast uczestniczących w Programie „Rozwój Lokalny”. Program ma na celu wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Komitet, we współpracy z Operatorem Programu (Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej) i Darczyńcami (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) zdecydował o rozszerzeniu listy dofinansowanych projektów na wszystkie KPP, które spełniły wymóg uzyskania 60% punktów w ocenie merytorycznej (zarówno dla Planu rozwoju lokalnego – PRL, jak i Planu rozwoju instytucjonalnego – PRI). Decyzję podyktowano przede wszystkim potrzebą wsparcia szerszej, niż początkowo zakładano, grupy miast, które znalazły się z trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej z powodu pandemii Covid-19. W rezultacie spowodowało to wzrost liczby miast objętych wsparciem z pierwotnie planowanych ok. 15 do 29 miast, co ma zwiększyć oddziaływanie Programu i nadać miastom impuls dla wstąpienia na nową ścieżkę rozwoju.

Lista rankingowa projektów miast została udostępniona 9 lipca 2021 roku pod adresem:

https://www.eog.gov.pl/media/102351/Lista_rankingowa_RL_z_kwota_finansowania.pdf

Wśród miast objętych wsparciem znalazło się 6 ośrodków z województwa podkarpackiego, po 5 z wielkopolskiego i łódzkiego, 3 z łódzkiego, po 2 z świętokrzyskiego i podlaskiego, po 1 z małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Największe spośród miast-laureatów to Zabrze (172 tys. mk.) i Włocławek (109 tys. mk.), natomiast najmniejsze to Nisko (15 tys. mk.), Hrubieszów i Złotów (18 tys. mk.).

Przyznane finansowanie dla każdego miasta zawiera się w kwocie 3 521 346,00 EUR. Do końca sierpnia 2021 r. prowadzone będą ustalenia pomiędzy miastami a Operatorem Programu, mające na celu dostosowanie projektów miast do nowego poziomu finansowania. Zakres merytoryczny przygotowanych PRL/PRI nie ulegnie zmianom, jednak część działań będzie przesuniętych z grupy podstawowych do uzupełniających. Załącznikami do umowy dotacyjnej miast z MFiPR będą: budżet po korektach, uzasadnienie zmian, zaktualizowane tabele wskaźników, zaktualizowany harmonogram dla realizacji działań w PRL/PRI.

Eksperci / doradcy Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów nadal będą wspierali merytorycznie miasta we wdrażaniu zaplanowanych działań, w ramach zadania „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” . W najbliższym okresie przygotowania do podpisania umów na realizacje projektów i dostosowania zakresu finansowania, miasta będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego ZMP w tym zakresie. Następnie będzie miała miejsce diagnoza potrzeb miast w perspektywie III etapu Programu. Pozwoli to dostosować do specyficznych potrzeb miast zakres usług oferowanych przez ZMP oraz IRMiR – doradztwa indywidualnego, szkoleń i warsztatów, narzędzi usprawniających pracę samorządu.

Oferta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dla miast uczestniczących w III etapie programu obejmuje:

  1. dedykowany program szkoleniowy, w ramach obszarów tematycznych: rewitalizacja, mieszkalnictwo, zarządzanie majątkiem komunalnym (szeroki zakres zagadnień)
  2. usługi doradcze w zakresie aktywnej gospodarki nieruchomościami w mieście / gminie wraz z wdrożeniem narzędzia do oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości i podnoszenia wartości nieruchomości,
  3. usługi doradcze w zakresie zarządzania danymi miejskimi wraz z wdrożeniem systemu do integracji danych dla celów lepszego zarządzania i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego (M-GIS).

Publikacje