Narzędzia IRMiR dla miast w Programie „Rozwój Lokalny”

2020-02-07 | IRMiR

Oferta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dla miast uczestniczących w projekcie „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” obejmuje nie tylko dedykowany program szkoleniowy, ale również wdrożenie narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny miasta.

Oferta współpracy przy tworzeniu, optymalizacji i testowaniu narzędzi skierowana jest do chętnych i najbardziej zainteresowanych spośród 54 miast uczestniczących w II etapie programu grantowego „Rozwój Lokalny” oraz tzw. projektu predefiniowanego. Natomiast ok. 15 miastom, które dostaną się do III etapu programu i otrzymają wsparcie finansowe dla realizacji swych zamierzeń (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych), zostanie zaproponowana implementacja udoskonalonych, finalnych wersji tych narzędzi.

Narzędzie do oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości i podnoszenia wartości nieruchomości w JST składa się z trzech komponentów pozwalających na:

  1. Ocenę potencjału inwestycyjnego konkretnej działki, przy uwzględnieniu szerokiego spektrum uwarunkowań planistycznych, własnościowych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a także istnienia na danym terenie przywilejów inwestycyjnych. Stosowana jest metoda bonitacji punktowej. W rezultacie następuje optymalny wybór nieruchomości posiadających potencjał inwestycyjny.
  2. Oszacowanie przychodów do budżetu gminy z tytułu posiadanej nieruchomości, w zależności od typu rozdysponowania (np. sprzedaż, zamiana i zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd albo najem lub dzierżawę). Jest to rachunek korzyści i kosztów udostępnienia nieruchomości komunalnych.
  3. Oszacowanie bilansu podniesienia potencjału inwestycyjnego w gminie, z uwzględnieniem dochodów w odniesieniu do koniecznych do poniesienia nakładów. Kalkulacja dochodów z działań bezpośrednich będzie przebiegała w oparciu o jeden z dwóch wariantów (kapitalizacji lub dyskonta), w zależności od horyzontu prognozy. Wyliczenie skutków działań pośrednich będzie polegało na oszacowaniu efektów mnożnikowych dla otoczenia.

Całościowym celem jest określenie efektywności finansowej działań podejmowanych przez gminę w zakresie aktywnej gospodarki zasobem nieruchomości. W roku 2020 będzie miało miejsce udoskonalanie prototypu narzędzia, zasilanie go danymi oraz testowanie w wyselekcjonowanej grupie co najmniej kilku miast, a poczynając od 2021 r. nastąpi ostateczne wdrożenie wśród ok. 15 miast – beneficjentów.

Kontakt – zgłoszenia zainteresowania: Jacek Koj, email: jkoj@irmir.pl, tel. 12 634 29 53 wew. 58 

Miejski system informacji geograficznej (M-GIS) służyć będzie jako narzędzie dla analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego. Pozwoli na integrację w jednym miejscu różnych typów danych pochodzących z odrębnych komórek organizacyjnych urzędów miejskich, spółek komunalnych i instytucji działających na terenie miasta, lub dla niego. Wspólnym mianownikiem pozwalającym na integrację danych z różnych źródeł będzie ich odniesienie przestrzenne. Zaimportowane do systemu zestawy danych będą opracowane według tych samych, jednolitych standardów zarządzania danymi. Dzięki takiemu podejściu, zarządcy będą mogli monitorować zjawiska i procesy, wraz z obserwacją ich natężenia w różnych częściach miasta. Będzie możliwe obliczanie wskaźników z uwzględnieniem zróżnicowana na dużo niższych poziomach niż cała gmina np. jednostek urbanistycznych. W rezultacie M-GIS zapewni stałą informacją o tym, jakie zbiory danych posiada miasto. Jednostki, w których będzie wdrożona I wersja systemu otrzymają wsparcie w zakresie przetwarzania danych wejściowych, utrzymania architektury systemu, jego obsługi, oraz aktualizacji.

Oprócz możliwości testowania i wdrożenia pierwszej wersji systemu przez ok. 15 miast III etapu programu, wszystkie 54 miasta uczestniczące już w II etapie programu (2020 r.) otrzymają rekomendacje dla standardów zarządzania danymi, które posłużą zwiększeniu poprawności merytorycznej danych, wykorzystaniu popularnych formatów, integracji zbiorów danych. Przedstawiciele miast dowiedzą się jak należy opracowywać dane, aby zwiększyć ich potencjał analityczny. Szczególny nacisk będzie położony na stworzenie modelu struktury organizacyjnej pozwalającej na sprawne zarządzanie danymi i ich wielokrotne wykorzystanie. Wpłynie to pozytywnie na rzetelność i jakość monitoringu procesów zachodzących w mieście, wspomagając budowanie potencjału instytucjonalnego. Wdrożenie wytycznych to ułatwiona możliwość późniejszego korzystania z systemu M-GIS – dostosowanie danych ułatwi w kolejnym etapie implementację opracowanego systemu.

Kontakt – zgłoszenia zainteresowania: Wojciech Łachowski, wlachowski@irmir.pl, tel. 12 634 23 22 wew. 21

Program „Rozwój Lokalny” realizowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, a jego operatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt predefiniowany, służący merytorycznemu wsparciu miast uczestniczących w programie, prowadzony jest przez następujących partnerów: Związek Miast Polskich (ZMP), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

rozwoj lokalny _ logotypy

Publikacje