Webinarium ???Aktywna gospodarka nieruchomo??ciami i polityka proinwestycyjna gmin???

2022-04-04 | Wawa_IRMiR

W dniu 31 marca br. odby??o si?? webinarium skierowane do miast-beneficjent??w Programu ???Rozw??j lokalny???. Zainaugurowa??o ono dedykowane wsparcie zespo??u IRMiR w III etapie projektu dla miast zainteresowanych rozwijaniem i promocj?? teren??w inwestycyjnych oraz aktywn?? gospodark?? gruntami w gminie.

Posiadanie strategii miasta lub gminy ukierunkowanej na rozw??j gospodarczy kompleksowo ujmuj??cej zagadnienia wspierania przedsi??biorczo??ci i inwestycji mo??e by?? pierwszym krokiem w kierunku budowy korzystnego klimatu inwestycyjnego. W ramach podej??cia strategicznego warto zastanowi?? si??, czy zas??b, jakim s?? tereny inwestycyjne, jest dobrze przygotowany, czy mamy koncepcj?? jakich inwestor??w oczekujemy, czy wiemy, czego oczekuj?? ci inwestorzy? Wiele samorz??d??w traktuje posiadanie teren??w inwestycyjnych jako klucz rozwoju spo??eczno-gospodarczego. Jednak bez podej??cia strategicznego w po????czeniu z marketingowym m??wimy raczej nie o atrakcyjnych terenach inwestycyjnych, a o gruntach pod inwestycje.

Webinarium skierowane by??o do uczestnik??w Programu ???Rozw??j lokalny???, w szczeg??lno??ci do miast-beneficjent??w III etapu. Celem jego by??o przedstawienie kompleksowego spojrzenia na polityk?? proinwestycyjn?? ??? z uwzgl??dnieniem jej r????nych element??w warunkuj??cych budow?? przyjaznego klimatu inwestycyjnego w gminie. Cho?? tereny inwestycyjne s?? warunkiem koniecznym dla prowadzenia polityki proinwestycyjnej, to jednak same w sobie nie daj?? gwarancji przyci??gni??cia inwestor??w. Skuteczna polityka proinwestycyjna wymaga strategicznego i kompleksowego podej??cia.

Proponowany system wsparcia IRMiR dla miast uczestnik??w Programu ???Rozw??j Lokalny??? w obszarach aktywnej gospodarki nieruchomo??ciami oraz polityki proinwestycyjnej obejmuje:

– wsparcie doradcze w zakresie polityki proinwestycyjnej, w tym oferty inwestycyjnej i polityki fiskalnej

– transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego gospodarowania nieruchomo??ciami do cel??w inwestycyjnych

– weryfikacj?? potencja??u inwestycyjnego przy pomocy wypracowanych narz??dzi projektowych

– wsparcie analityczne przy wdra??aniu rozwi??za?? polityki proinwestycyjnej.

W??r??d dzia??a?? w projekcie planowanych przez nasz zesp???? w najbli??szym okresie znajduje si??: przeprowadzenie ankiety diagnostycznej dotycz??cej potrzeb wsparcia, cykl warsztat??w po??wi??conych elementom polityki proinwestycyjnej, organizacja wizyty studyjnej w Zatorze i Zatorskiej SAG, bie????ce wsparcie doradcze i analityczne (dostosowane do potrzeb).

Kontakt:

Dariusz Miko??ajczyk, tel. (+48) 12 634 23 46 wew. 40, mail: dmikolajczyk@irmir.pl

Jacek Koj, tel. (+48) 12 634 29 53 w. 58, mail: jkoj@irmir.pl

Publikacje