Inauguracja programu „Rozwój Lokalny” dla miast

2019-04-30 | IRMiR

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program „Rozwój Lokalny”, którego Operatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program finansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Środki wyasygnowane z funduszy norweskich stanowią 100 mln EUR w całym budżecie o wysokości 117,6 mln EUR. Po otwarciu konferencji przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Pana Jerzego Kwiecińskiego, oraz gości z instytucji norweskich (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych) przedstawione zostały charakterystyka i założenia Programu, a także jego szczegóły.

Program skierowany jest do 255 miast średniej wielkości wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi (w tym 122 miasta zdiagnozowano jako mające najtrudniejszą sytuację). Realizacja Programu przyczyni się do poprawy funkcjonowania miast jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy. Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, a także lepsze dostosowanie działania administracji lokalnej do potrzeb obywateli. Ważny będzie także aspekt współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami (poza Norwegią są to także Islandia i Liechtenstein).

Wśród miast, które zgłoszą się do udziału w Programie, na pierwszym etapie wytypowanych będzie 50 miast, które przygotują Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalnego. Preferowane będą projekty z zakresu wielowymiarowej polityki rozwoju całego miasta, przy czym mogą one obejmować zarówno działania nieinwestycyjne, jak i przedsięwzięcia infrastrukturalne. Elementem kluczowym będzie także wymiar społeczny (mieszkańcy i użytkownicy miasta jako adresaci, interesariusze i współdecydenci). Na drugim etapie wybrane będzie 15 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln EUR.

Szerokie wsparcie eksperckie w zakresie rozwoju lokalnego zapewni miastom Związek Miast Polskich (ZMP) w ramach realizacji tzw. projektu predefiniowanego. Trenerzy ZMP będą służyć pomocą zarówno na etapie opracowania planów rozwoju, jak i na etapie realizacyjnym. Dodatkowym narzędziem wspomagającym diagnozę dla miast przygotowujących zarys projektu będzie Monitor Rozwoju Lokalnego, opracowany przez ZMP. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) podzieli się swymi dobrymi praktykami z polskimi samorządami miejskimi (przewidziano m.in. wizyty studyjne w Norwegii). Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dostarczy wiedzy w zakresie standardów funkcjonowania administracji i budowania zdolności instytucjonalnych.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), działając w ścisłej współpracy z Ministerstwem (operatorem programu) i Związkiem Miast Polskich, opracuje i udostępni narzędzia pozwalające na lepsze zarządzanie miastami. Pilotażowo wdrożone będą w wybranych miastach: miejski system informacji geograficznej dla analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego, oraz narzędzie służące efektywnemu zarządzaniu nieruchomościami gminnymi dla celów rozwojowych. Instytut przeprowadzi także cykl szkoleń kompetencyjnych dla pracowników miast mających służyć budowaniu potencjału instytucjonalnego dla zarządzania rozwojem lokalnym (szczególnie: rewitalizacja, gospodarowanie nieruchomościami i zarządzanie majątkiem komunalnym, mieszkalnictwo).

Konferencja inauguracyjna Programu cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli miast, o czym świadczy też przebieg końcowej dyskusji. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, jego kompleksowość i unikalny, pilotażowy charakter, należy żywić nadzieję, że zainteresowanie przełoży się na wnioski do naboru składane przez miasta. Niebagatelne znaczenie ma wysokość wsparcia finansowego, które miasta mają szansę otrzymać na wdrożenie projektów. Również miasta, które nie zakwalifikują się do etapu wdrożeniowego, otrzymają merytoryczne wsparcie ekspertów i trenerów ZMP oraz IRMiR. Projekt stanowi szansę na pobudzenie rozwoju szczególnie w miastach znajdujących się w kryzysie demograficznym, społecznym i gospodarczym.

Więcej informacji, w tym materiały z konferencji, można znaleźć na stronie internetowej.

Publikacje