Szkolenia IRMiR w Programie „Rozwój lokalny”

2020-01-16 | IRMiR

Rozpoczynamy etap szkoleniowy w projekcie „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”

Instytut Rozwoju Miast i Regionów jako jeden z partnerów bierze udział w projekcie skierowanym do małych i średnich miast, w szczególności tych, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze (według badań Polskiej Akademii Nauk). Jest to tzw. projekt predefiniowany, który służy wsparciu realizacji Programu „Rozwój Lokalny”.

Operatorem Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Program ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się miasta, takie jak rozwój rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska, czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wdrażanie standardów dostępności. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % – z budżetu państwa. Budżet tego programu wynosi 117 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

Miasta uczestniczące w programie „Rozwój Lokalny” otrzymają nie tylko środki finansowe, ale także dzięki wsparciu doradczo-szkoleniowemu w projekcie predefiniowanym zwiększą zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. W rezultacie będą mogły w pełni wykorzystać potencjał interwencji publicznej oferowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami projektu predefiniowanego są: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Polskich (ZMP) i Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

Wyłonione przez Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów 54 miasta otrzymają wsparcie w przygotowaniu programów rozwoju lokalnego i w zakresie rozwoju instytucjonalnego. Rolą IRMiR jest zaprojektowanie szkoleń dokładnie odpowiadających na potrzeby każdego z Beneficjentów. W projekcie przewidziane są szkolenia dla personelu projektu i pracowników wydziałów/departamentów/biur zaangażowanych w jego realizację, a ich celem będzie rozszerzenie kompetencji całych zespołów projektowych. Główne komponenty programu szkoleniowego IRMiR to: rewitalizacja, mieszkalnictwo, gospodarowanie mieniem komunalnym (w tym gminnym zasobem nieruchomości). Przewidujemy szkolenia uzupełniające wiedzę oraz pogłębione, w każdym przypadku „skrojone na miarę” pod kątem zapotrzebowania miast na wiedzę i umiejętności.

Szkolenia uzupełniające będą realizowane w miastach dla członków zespołów projektowych, pogłębione – dla przedstawicieli różnych miast w wybranych lokalizacjach z korzystnym dojazdem. Zaplanowaliśmy dwie fazy szkoleń: pierwsza rozpoczyna się właśnie teraz i jest skierowana do grupy 54 miast biorących udział w tym etapie projektu, kolejna będzie adresowana do miast wybranych w II etapie konkursu.

 

rozwoj lokalny _ logotypy

Publikacje