Program szkoleniowy dla miast II etapu programu „Rozwój lokalny”: marzec – czerwiec 2020 r.

2020-02-07 | IRMiR

rozwoj lokalny _ logotypy

Program szkoleniowy dla miast II etapu programu „Rozwój lokalny”: marzec – czerwiec 2020 r.

Poniżej publikujemy program szkoleniowy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, opracowany na potrzeby projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Jego Beneficjentami są przedstawiciele samorządów lokalnych wybranych do II etapu konkursu. Operatorem Programu „Rozwój Lokalny” jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a partnerami projektu są: Związek Miast Polskich (ZMP), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) i  Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

Założeniem cyklu szkoleń jest poprawa sprawności instytucjonalnej oraz wzmocnienie kompetencji w programowaniu nowej ścieżki rozwoju. Dobór treści programowych wynika z analizy potrzeb szkoleniowych. W rezultacie badania ankietowego przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli miast uczestniczących w II etapie konkursu wybrano zagadnienia najczęściej zgłaszane przez respondentów i powiązano je z niezbędnymi tematami wprowadzającymi.  W przypadku każdego szkolenia treści wprowadzające będą służyły uzupełnieniu i wyrównaniu wiedzy uczestników, a akcent będzie położony na innowacyjne rozwiązania zarządcze. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego miejskich zespołów projektowych. Tematy szkoleń zostały tak dobrane, aby były przydatne samorządom nie tylko w procesie przygotowywania wniosków do kolejnego etapu konkursu, ale i w modyfikowaniu ścieżek rozwoju. Zagadnienia, które na etapie badania potrzeb szkoleniowych były zaprezentowane wycinkowo i przypisane do obszarów tematycznych, zostały teraz pogrupowane w całościowy cykl szkoleniowy.

W pierwszym cyklu szkoleń (marzec – czerwiec 2020 r.) proponujemy 20 dni szkoleniowych w ośmiu wiodących tematach, w następujących lokalizacjach:

  1. Model mieszkalnictwa dostępnego w ramach gminnej polityki mieszkaniowej (Warszawa, Poznań, Kraków)

Szkolenie jest poświęcone poprawie efektywności prowadzonej polityki mieszkaniowej, odpowiadającej na zmianę potrzeb wynikającej m.in. ze zmian demograficznych i społecznych. Zaprezentowane zostaną także skuteczne metody współpracy z innymi podmiotami w procesach remontowych zasobu oraz modele mieszkalnictwa dostępnego.

  1. Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej (Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa)

Szkolenie będzie koncentrować się na efektywnych formach wdrożenia polityki mieszkaniowej. Omówione zostaną zasady tworzenia zrównoważonych osiedli mieszkaniowych, jak również rozwoju społecznego budownictwa czynszowego na obszarach rewitalizacji, społecznych agencji najmu, kooperatyw mieszkaniowych i remontowych, czy też domów wielopokoleniowych.

  1. Narzędzia ustawy o rewitalizacji jako odpowiedź na kryzys centrów miast (Warszawa, Kraków)

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie sposobu wykorzystania narzędzi ustawy o rewitalizacji w procesach rozwoju zdegradowanych centrów miast wraz z dobrymi praktykami funkcjonowania Specjalnych Stref Rewitalizacji.

  1. Narzędzia poprawy efektywności procesu rewitalizacji (Warszawa, Kraków)

Podczas szkolenia omówione będą warunki poprawy efektywności procesu rewitalizacji, za który przede wszystkim odpowiada system jego monitorowania, a także narzędzia wspierające realizację przedsięwzięć dedykowane Specjalnym Strefom Rewitalizacji. Integralną częścią szkolenia jest tematyka lokalnych funduszy rewitalizacji jako systemu wsparcia finansowego projektów rewitalizacyjnych podmiotów prywatnych.

  1. Nowe podejście do gospodarowania zasobem nieruchomości gminy (Wrocław, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz)

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowatorskimi rozwiązaniami dotyczącymi m.in. oddłużania mieszkańców, zagospodarowywania pustostanów oraz modelu przeprowadzek i osłony mieszkańców w czasie akcji remontowych.

  1. Aktywna gospodarka zasobem nieruchomości gminy (Wrocław, Warszawa)

Szkolenie jest poświęcone prezentacji takich innowacyjnych rozwiązań, jak m.in.: green bonds, bank ziemi, polityka zazielenienia ugorów miejskich. Uczestnicy zmierzą się też z zagadnieniem porównania efektywności zarządzania majątkiem gminy przez jednostki organizacyjne gminy – w odniesieniu do systemu zleceniowego.

  1. Profesjonalizacja zarządzania centrum miasta (Warszawa, Poznań)

Szkolenie jest odpowiedzią na zgłoszone w ankiecie diagnostycznej zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem komunalnym gmin.

  1. Zrównoważona gospodarka zielenią w mieście (Warszawa, Kraków)

Zagadnienia dotyczące projektowania i zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą w mieście są istotne z punktu widzenia tworzenia przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych i projektowania mniej wrażliwego na niekorzystne zmiany klimatyczne.

***

W kolejnym etapie do miast uczestniczących w projekcie zostaną wysłane indywidualne zaproszenia do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Na jej podstawie odbędzie się kwalifikacja na poszczególne szkolenia.

Publikacje