Rozpocz??cie realizacji Projektu w ramach Visegrad Fund

2019-06-07 | IRMiR

W ostatnich dniach maja br. zosta??a podpisana umowa pomi??dzy International Visegrad Fund a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w na realizacj?? w latach 2019-2020 projektu pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities??? (w ramach grantu Visegrad+). Aplikacja projektowa zosta??a przygotowana przez zesp???? zak??adu B3, a do projektu zostali zaproszeni Partnerzy z Czech, S??owacji, W??gier i Ukrainy.

G????wnym celem Projektu jest utworzenie i rozw??j sieci wsp????pracy miast Europy ??rodkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w kt??rych funkcjonuj?? urban laby lub kt??re s?? zainteresowane ich utworzeniem. Powstawanie urban lab??w w miastach V4 ma wi??c na celu o??ywienie wsp????pracy poszczeg??lnych grup interesariuszy, zgodnie z koncepcj?? poczw??rnej helisy, bezpo??rednio przyczyniaj??ce si?? do indukowania rozwoju lokalnego, dzi??ki po????czeniu komplementarnych potencja????w sektora publicznego (urz??d miasta) z potencja??ami sektora spo??ecznego (NGO), prywatnego i nauki. Z kolei zawi??zanie sieci wsp????pracy miast Europy ??rodkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w kt??rych urban laby ju?? aktywnie funkcjonuj??, przyczyni si?? bezpo??rednio do wymiany do??wiadcze?? i dobrych praktyk w zakresie rozwi??zywania problem??w miejskich.

Wi??cej informacji na Stronie Projektu.

Publikacje