Warsztaty „The use of open data and geodata in V4+ countries”

2021-05-14 | IRMiR

visegrad_fund_logo_supported-by_blue_800px

Serdecznie zapraszamy do wzi??cia udzia??u w warsztatach online: Smart tools for smart city. The use of open data and geodata in V4+ countries, kt??re odb??d?? si?? 17 maja (poniedzia??ek) w godzinach 9:00-12:00. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities???, kt??ry realizowany jest przez IRMiR wsp??lnie z partnerami z Czech, S??owacji, W??gier i Ukrainy.

Przechwytywanie

Spotkanie odb??dzie si?? w j??zyku angielskim i s??owackim (z t??umaczeniem).

Na warsztaty obowi??zuje bezp??atna rejestracja. Link do do????czenia do wydarzenie na platformie Zoom zostanie przes??any w potwierdzeniu rejestracji.

Zach??camy do do????czenia do wydarzenia na Facebooku.

Strona Projektu??Urban Lab Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities

stopka

Publikacje