Konferencja inauguruj??ca Projekt V4+ w Kielcach

2019-12-02 | IRMiR

Konferencj?? naukow?? dotycz??c?? mo??liwo??ci wdra??ania instrumentu Urban Labu w miastach Grupy Wyszehradzkiej zainaugurowany zosta?? projekt pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities???.?? Projekt realizowany jest w IRMiR (zak??ad B3) w ramach grantu Visegrad+ wsp??lnie z Partnerami z Czech, S??owacji, W??gier i Ukrainy.

W konferencji, kt??ra odby??a si?? w dniach 14-15 listopada w Kielcach wzi??li udzia?? przedstawiciele instytucji bior??cych udzia?? w Projekcie – z Czech – Uniwersytet Karola w Pradze, ze S??owacji – GeoSupport S.R.O., z W??gier – Instytutu Geograficznego W??gierskiej Akademii Nauk oraz z Ukrainy – z Instytutu Miasta we Lwowie, a tak??e zaproszeni go??cie z r????nych miast Polski, zainteresowani wsp????prac?? w ramach V4.

Pierwszego dnia konferencji odby??a si?? sesja dotycz??ca etap??w wdra??ania koncepcji smart city w Kielcach jako mie??cie – gospodarzu konferencji i Kongresu Polityki Miejskiej. Drugiego dnia konferencji przedstawiciele IRMiR zaprezentowali model Urban Labu wdra??any ju?? pilota??owo w Polsce (Gdynia, Rzesz??w), za?? Partnerzy Projektu podzielili si?? swoimi do??wiadczeniami zwi??zanymi z ide?? smart city z poszczeg??lnych kraj??w V4+. Konferencj?? zako??czy??a dyskusja na temat mo??liwo??ci rozwoju sieci wsp????pracy i wdro??e?? urban lab??w w poszczeg??lnych krajach.

Wi??cej informacji o konferencji w serwisie Facebook

[ezcol_1quarter] kielce_001 (3)[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]kielce_001 (2)[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]kielce_001 (4)[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]kielce_001 (5)[/ezcol_1quarter_end]

Publikacje