Hackathon we Lwowie w ramach Projektu V4+

2019-12-20 | IRMiR

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. we Lwowie zosta?? zorganizowany hackathon pn. „Find your way: Innovation solutions for Lviv”. Wydarzenie to by??o kolejnym elementem realizowanym w ramach projektu pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities??? przez IRMiR z partnerami zagranicznymi w ramach grantu Visegrad+. Organizatorem tego wydarzenia by?? Partner Projektu z Ukrainy – Instytut Miasta Lwowa, z kt??rym Instytut Rozwoju Miast i Region??w wsp????pracuje efektywnie ju?? od wielu lat.

Tematem przewodnim hackathonu by??y pomys??y na innowacyjne rozwi??zania dla miasta Lwowa w zakresie mobilno??ci oraz ekologii, kt??re to sfery zosta??y wskazane w ankiecie przez firmy z bran??y IT jako najbardziej po????dane tematy pod k??tem nowych rozwi??za??. W wydarzeniu wzi????o udzia?? 8 zespo????w (licz??cych od 3-5 os??b), licz??cych ????cznie prawie 40 os??b, kt??re pracowa??y nad r????nymi rozwi??zaniami technologicznymi mog??cymi by?? wdro??one we Lwowie.

Spo??r??d zaproponowanych rozwi??za?? jury wybra??o trzy najbardziej perspektywiczne i potrzebne pomys??y dla Lwowa. Zespo??y kt??re przygotowa??y te propozycje otrzyma??y nagrody finansowe o ????cznej warto??ci 4000 dolar??w ufundowane przez Urz??d Miasta Lwowa, Instytut Miasta Lwowa oraz firm?? ELEKS.

Wi??cej informacji o wydarzeniu w serwisie Facebook

[ezcol_1quarter]002[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]001[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]004[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]005[/ezcol_1quarter_end]

 

 

 

[ezcol_1quarter]003[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]008[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]007'[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]06[/ezcol_1quarter_end]

Publikacje