Projekty badawcze i rozwojowe

Projekty realizowane na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Nauki

Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie na przykładzie regionów metropolitalnych Hamburga i Krakowa (województwo małopolskie)
Kierownik projektu Magdalena Dej
Projekt badawczy nr W79/DPWS/2015 – realizowany w latach 2015-2016
Środki przyznane na realizację projektu – 112 744 zł.

Współfinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
The LEADER method — transferring V4 experiences to Georgia
Kierownik projektu Magdalena Dej
Projekt badawczy nr V4EaP Extended Standard Grant 21370057 – realizowany w latach 2014-2015
Środki przyznane na realizację projektu – 227 551 zł.
Współfinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3086/MFW/2014) – 23 535 zł.

URMA — Urban-Rural Partnerships In Metropolitan Areas (Współpraca miejsko-wiejska w obszarach metropolitalnych)
INTERREG IVC Operational Programme (Innovation and Environment; Regions of Europe Sharing Solutions-Innowacje i Środowisko; Regiony Europy partycypujące w rozwiązaniach)
Kierownik projektu Karol Janas
Projekt badawczy nr 1117R4 – realizowany w latach 2012-2014
Środki przyznane na realizację projektu – 134 835,58 Euro.
Współfinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2850/INTERREG.2013/2) – 62 272 zł.

AirLED — Local Economic Development In Airport Catchment Areas (Lokalny rozwój gospodarczy w obszarach oddziaływania lotnisk)
CENTRAL EUROPE Programme (European Territorial Cooperation Objective — Cele Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
Kierownik projektu Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak
Projekt badawczy nr 4CE485P4 – realizowany w latach 2012-2014
Środki przyznane na realizację projektu – 151 376 Euro.
Współfinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2898/CE2007-2013/2013/2) – 66 190 zł.

HERMAN — Management of Cultural Heritage in Central Europe Areas (Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej)
CENTRAL EUROPE Programme (European Territorial Cooperation Objective — Cele Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
Kierownik projektu Katarzyna Gorczyca
Projekt badawczy nr 4CE451P4 – realizowany w latach 2012-2014
Środki przyznane na realizację projektu – 118 470 Euro.
Współfinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2719/CE/12/2013/2) – 57 770 zł.

Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych
Kierownik projektu Magdalena Dej
Projekt badawczy na podstawie umowy nr UMO-2012/05/D/HS4/ 01771 – realizowany w latach 2013-2016
Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu – 196 086 zł.
Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Polski
Kierownik projektu Grażyna Korzeniak
Projekt badawczy na podstawie umowy nr 2011/01/B/HS4/02227 – realizowany w latach 2011-2014
Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu – 284 500 zł.

Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku
Kierownik projektu Katarzyna Gorczyca
Projekt badawczy na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/02164 – realizowany w latach 2011-2013
Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu – 39 900 zł.
Uzyskiwanie praw miejskich a rozwój miasteczek i otaczających je obszarów. Studia przypadków
Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Hanka Zaniewska
Projekt badawczy Nr NN 527 083140 – realizowany w latach 2011-2013
Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu – 130 000 zł.

Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne
Kierownik projektu – dr inż. Piotr Krzyk
Projekt badawczy – realizowany w latach 2011-2012
Środki przyznane przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu – 135 000 zł.
Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach
Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski
Projekt rozwojowy Nr NR11-0062-10/2010 – realizowany w latach 2010-2011
Środki przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu – 220 000 zł.

Rola zintegrowanego planowania w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Model jego procesu oraz procedur. Metodyczne uzasadnienie i ocena możliwości zastosowania w polskich realiach (profesjonalnych, naukowych i dydaktycznych)
Kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Kozłowski
Projekt badawczy – realizowany w latach 2010-2011
Środki przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu – 130 000 zł.

Przestrzenne i funkcjonalne wymiary miast – wartości modelowe
Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski
Projekt badawczy – realizowany w latach 2010-2012
Środki przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu – 115 000 zł.

Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych
Kierownik projektu – dr inż. Wiesław Wałkowicz
Projekt badawczy własny Nr N N527 277637 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

Mieszkaniowe Obszary problemowe w przestrzeni miast i wsi z zabudową po-pegeerowską. Teraźniejszość i przyszłość
Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. Hanka Zaniewska
Projekt badawczy własny Nr N N527 430736 – realizowany w latach 2009-2010
– zakończony w 2010 r.

Aspekty ekonomiczne rozpraszania zabudowy w regionach miejskich na przykładzie aglomeracji Krakowa
Kierownik projektu – dr hab. inż. arch. Zygmunt Ziobrowski
Projekt badawczy promotorski Nr N N114 153537 – realizowany w latach 2009-2010
– zakończony w 2010 r.

Koncepcja europejskiego monitoringu zagadnień mieszkalnictwa
Kierownik projektu – dr Adam Kowalewski
Projekt rozwojowy Nr N R11 0012 06/2009 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

System monitorowania gospodarki przestrzennej jako narzędzie zintegrowanego planowania rozwoju miast w duchu idei Karty Lipskiej
Kierownik projektu – dr inż. Krzysztof Słysz
Projekt rozwojowy Nr N R11 0008 06/2009 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

Model zintegrowanego planowania rozwoju miast – wdrażanie europejskiej polityki rozwoju miast do polskiego systemu planowania
Kierownik projektu – dr inż. Grażyna Korzeniak
Projekt rozwojowy Nr N R11 0009 06/2009 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

Monitoring polskiego rynku nieruchomości za lata 2008-2010
Kierownik projektu – prof. dr hab. Leszek Kałkowski
Projekt rozwojowy Nr N R11 0005 06/2009 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

Standaryzacja sformułowań stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Kierownik projektu – dr inż. Władysław Rydzik
Projekt rozwojowy Nr N R11 0007 06/2009 – realizowany w latach 2009-2010
– zakończony w 2010 r.
Internetowa baza danych o gruntach dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Kierownik projektu – dr inż. Maciej Wierzchowski
Projekt rozwojowy Nr N R11 0006 06/2009 – realizowany w latach 2009-2011
– zakończony w 2011 r.

Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju
Kierownik projektu — dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM
Realizacja w ramach konsorcjum z: Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie
Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MNiSW-4/3/2006 – realizowany w latach 2007-2010

Metoda statystycznej analizy rejestrowanych przez starostów cen rynkowych nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych wraz z jej wykorzystaniem w praktyce
Kierownik projektu – prof. dr hab. Leszek Kańkowski
Projekt badawczy własny nr N N112 257334 – realizowany w latach 2008-2009 – zakończony w 2009 r.
Nowe zadania planowania miejscowego w zakresie kształtowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
Kierownik projektu — dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM
Projekt badawczy nr N 306 028 32/1288 – zakończony w 2008 r.

Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności (Aspekty: przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny)
Kierownik projektu – prof. dr hab. arch. Hanka Zaniewska
Projekt badawczy nr 4 T07F 019 30 – zakończony w 2008 r.

Miejsce i rola ludzi młodych (18-35 lat) w społeczeństwie i gospodarce. Aspekt mieszkaniowy (część IRM w ramach badań sieciowych)
Etap 2007 — Diagnoza na podstawie dotychczasowych badań i literatury
Projekt badawczy nr 626/E-18/SN-0063/2007
W ramach badań wspólnych sieci naukowej kierowanych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Kierownik projektu
— w IBRKiK — prof. dr hab. Anna Olejniczak-Merta
— w IRM — prof. dr hab. arch. Hanka Zaniewska

Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce. Studium przypadku województwa małopolskiego
Kierownik projektu — prof. dr hab. Leszek Kańkowski
Projekt badawczy nr H02C 115 28 – zakończony w 2007 r.

Strategia rehabilitacji blokowisk — osiedli miejskich wznoszonych metodami uprzemysłowionymi
Kierownik projektu — dr hab. Anna Rębowska, prof. IRM i AP
Projekt badawczy nr 1 HO2C 087 26 — zakończony w 2007 r.

Analiza i ocena potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich (zakres, środki, pomoc unijna)
Kierownik projektu — prof. dr hab. Witold Werner, Tadeusz Jaworski, Elżbieta Wężyk
Projekt badawczy nr 4 T07F 065 28, finansowany przez MNiSzW, realizowany w roku 2006

Polski rynek nieruchomości — bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej (podaż, popyt, ceny, rozwiązania instytucjonalne i prawne)
Kierownik projektu — prof. dr hab. Leszek Kańkowski
Projekt badawczy nr 1 H02C 015 30 – zakończony w 2007 r.

Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności (Aspekty: przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny)
Kierownik projektu — prof. dr hab. Hanka Zaniewska, dr Adam Kowalewski, mgr Maria Thiel, Radosław Barek — Politechnika Poznańska
Projekt badawczy nr 4 T07F 019 20, finansowany przez MNiSzW, realizowany w latach 2006-2008

Opracowanie i wdrożenie metod oraz technologii zarządzania informacją przestrzenną (geoinformacją) w procesach decyzyjnych administracji publicznej
Kierownik projektu — dr hab. inż. Jan Konieczny prof. WSFiZ, mgr Janusz Jeżak
Projekt badawczy nr 6T12 2004/C/06295, finansowany przez ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, realizowany w latach 2005-2007

Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską — uwarunkowania, kierunki zmian
Kierownik projektu — dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM i AE w Krakowie
Projekt badawczy nr 2 H02C02025 – zakończony w 2005 r.

Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast (Polityka społeczna i integracyjna, mieszkalnictwo, polityka urbanistyczna. Stan i kierunki działań)
Kierownik projektu — prof. dr hab. arch. Hanka Zaniewska
Projekt badawczy nr 2 H02E 007 25 – zakończony w 2005 r.

Rola gospodarki gruntami w strategiach mieszkaniowych gmin miejskich. IRM, Kraków 2005
Kierownik projektu — dr inż. Maciej W. Wierzchowski
Projekt badawczy własny. Numer 1 H02C 075 27 – zakończony w 2005 r.