Pierwsze seminarium w ramach projektu NewUrbPact już za nami!

2019-03-13 | IRMiR

W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca 2019 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów) w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone kwestiom merytorycznym projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, reprezentujących konsorcjantów projektu: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Uczelnię Łazarskiego oraz Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od 1 marca 2019 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów).

Tematyka wystąpień obejmowała systematyzację terminologii związanej z suburbanizacją i kurczeniem się miast, prezentację różnych podejść metodologicznych oraz przegląd dostępnych źródeł danych. W trakcie dyskusji prelegenci doszli do wniosku, że istotnym warunkiem efektywnej współpracy badaczy działających w ramach różnych dyscyplin naukowych jest minimalizacja rozbieżności w postrzeganiu podstawowych pojęć. Ponadto uczestnicy byli zgodni, że w celu wypracowania i skutecznego wdrożenia modelu odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce, konieczne jest kompleksowe zbadanie dotychczasowego przebiegu i natężenia tego procesu w kraju.

Projekt Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact) jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

DSCN0234 — kopia
DSCN0228 — kopia
DSCN0212 — kopia

DSCN0199 — kopia
DSCN0194 — kopia
DSCN0182 — kopia

 

Program Seminarium Projektu NewUrbPact 21.02.2019

Prezentacje:

Agnieszka Gajda – Możliwość wykorzystania danych ewidencyjnych (EGiB) do identyfikacji trendów rozwoju zabudowy
Bartłomiej Sroka, Jacek Koj – Suburbanizacja i kurczenie się miast. Systematyzacja pojęć
Bogna Gawrońska – Nowak Znaczenie czynników ekonomicznych w powstawaniu i efektach suburbanizacji
Igor Zachariasz – Prawne i organizacyjne uwarunkowania modelu odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce
Jarosław Neneman – Wstęp do zrozumienia kosztów suburbanizacji i dezurbanizacji
Joanna Konieczna-Sałamatin – Efekty społeczne suburbanizacji i dezurbanizacji
Łukasz Sykała – Metodologia delimitacji stref intensywnej suburbanizacji i miast kurczących się
Łukusz Konopielko Przydatność funduszy UE dla zaspokojania potrzeb rozowjowych miast i ich otoczenia
Olha Zadorozhna, Piotr Lis – Ilościowe metody badania zjawiska suburbanizacji w naukach społecznych
Wojciech Jarczewski – Model odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Potrzeba sformułowania ram nowego ładu przestrzennego

Publikacje