Kurs z zarządzania nieruchomościami w irm

2018-01-18 | AKTY_Admin

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa /po połączeniu IGPiM i IRM /- jako jednostka resortowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa organizuje w Warszawie, ul. Targowa 45 200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami. Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub ze średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania powierzonymi nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.

Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (zdanie egzaminów po ukończeniu Kursu i po odbyciu 130-godzinnego szkolenia praktycznego: 100 godz. zajęć praktycznych i 30 godz. pracy własnej).

Uczestnik szkolenia może dokonać wyboru, tj. ukończyć jedynie Kurs stanowiący szkolenie teoretyczne i otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego etapu szkolenia.

Dwuetapowe szkolenie zapewnia ciągłość funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach rynkowych po deregulacji zawodu.

Program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości został opracowany w wyniku porozumienia trzech największych w Polsce organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości tj: PFZN, PFSZN i PFOZAiWN. Federacje te reprezentują ponad 90% zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości.

Początek kursu 17 marca, a zakończenie 21 października 2018 roku.

Do pobrania

Pismo ofertowe wraz ze szczegółami dotyczącymi szkolenia

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Publikacje