Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I

2017-05-12 | Jaromir Matulewicz

Instytut Rozwoju Miast jest autorem projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Projekt zakłada podnoszenie kompetencji kadr planistycznych poprzez wdrożenie zaprezentowanych narzędzi i rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak również usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

W ramach materiałów szkoleniowych opracowany został podręcznik oraz prezentacje multimedialne w dwóch blokach tematycznych:

I. Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym.

 1. Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy.
 2. Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji.
 3. Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania zabudowy.
 4. Tworzenie systemów zieleni, w tym obszarów przewietrzania.
 5. Woda w przestrzeni miast. Zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym.
 6. Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego.
 7. Stosowanie regulacji w celu osiągnięcia niskoemisyjnego zaopatrzenia budynków w energię i ciepło.
 8. Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne.
 9. Działania „miękkie” o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych.

II. Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

 1.  Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów.
 2. Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów zainwestowania gminy.
 3. Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych.
 4. Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych.
 5. Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy.

Projekt posłuży wypracowaniu dobrych praktyk planistycznych i pozwoli na adaptację przedstawionych rozwiązań do lokalnych uwarunkowań jednostek samorządu terytorialnego.

Materiały szkoleniowe opracowane przez Instytut Rozwoju Miast udostępnione zostały na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (http://mib.gov.pl/2-POWER.htm). Zapraszamy osoby zainteresowane kształtowaniem polskiej przestrzeni do zapoznania się ich treścią.

Publikacje