Wyniki badań w ramach projektu NewUrbPact szeroko rozpowszechniane podczas konferencji naukowych

2019-06-28 | IRMiR

Wraz z postępami w realizacji projektu NewUrbPact, jego wyniki są sukcesywnie prezentowane na znaczących konferencjach naukowych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jaki międzynarodowym.

W tegorocznym XXXV Seminarium Geografii Wsi pt. Nowe społeczności – nowe przestrzenie – nowe wyzwania, które odbyło się w dniach 6–7 czerwca w Starej Morawie, referaty wygłosiło dwóch uczestników projektu. Łukasz Sykała, kierownik Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym IRMiR, wystąpił z prezentacją pt. Skala i zróżnicowanie przestrzenne procesów suburbanizacji w Polsce (współautorem była Agnieszka Mucha). Celem referatu było przybliżenie skali i zróżnicowania procesu suburbanizacji w Polsce w wymiarach: ludnościowym, przestrzennym i gospodarczym. Największy nacisk położono na przedstawienie zasięgu wyznaczonych w ramach badań stref intensywnej suburbanizacji w otoczeniu wszystkich miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Z kolei Jacek Koj, reprezentujący tę samą jednostkę organizacyjną, wygłosił referat pt. Społeczno-ekonomiczne skutki procesów suburbanizacji w Polsce (współautorami byli Maciej Mróz i Wojciech Dawid). Zamierzeniem autorów prezentacji była w szczególności długookresowa analiza zmian w strukturze demograficznej gmin w zasięgu stref intensywnej suburbanizacji oraz w kondycji budżetów samorządów lokalnych na tych obszarach i ich polityce inwestycyjnej.

Z kolei 11 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w ramach VIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej GIS w Nauce 2019, Agnieszka Gajda z Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR przedstawiła prezentację pt. „Ja to proszę pana mam bardzo dobre połączenie…” czyli suburbanizacja w Polsce (współautorzy: Wojciech Dawid, Aleksandra Jarzmik, Jacek Koj, Wojciech Łachowski, Maciej Mróz, Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała). Prelegentka omówiła aspekty metodologiczne i dotychczasowe rezultaty wykorzystania narzędzi Systemu Informacji Geograficznej w badaniach procesów suburbanizacji, a także zwróciła uwagę na ograniczenia wynikające z dostępności i jakości danych.

Natomiast 28 czerwca, podczas ostatniego dnia konferencji Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich nt. Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast, odbywającej się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Łukasz Sykała wygłosił referat pt. Suburbanizacja jako wyzwanie dla kształtowania przestrzeni i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych w Polsce (współautorzy: Agnieszka Mucha, Wojciech Dawid, Jacek Koj, Maciej Mróz). W wystąpieniu zwrócono uwagę przede wszystkim na niedostateczną współpracę pomiędzy miastami a otaczającymi je gminami w obszarach funkcjonalnych, jako jedną z przyczyn niekontrolowanej suburbanizacji i chaosu przestrzennego. Przedstawiono także przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie radzenia sobie z problemami rozwoju przestrzennego wykraczającymi poza granice gmin.

Warto zaznaczyć, że kolejne referaty pracowników zaangażowanych w projekt zostały zaakceptowane przez organizatorów krajowych i międzynarodowych konferencji, które odbędą się jeszcze w tym roku. W sierpniu, podczas 59. Kongresu ERSA pt. Cities, regions and digital transformations: opportunities, risks and challenges w Lyonie, wystąpi Dyrektor IRMiR, dr Wojciech Jarczewski. Następnie we wrześniu, w ramach wydarzenia 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, wyniki badań zaprezentuje czterech pracowników IRMiR: dr Wojciech Jarczewski, Agnieszka Gajda, Wojciech Łachowski i Jacek Koj. W pażdzierniku, w czasie konferencji Małe Miasta: Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka w Uniejowie referat wygłoszą Agnieszka Mucha i Maciej Mróz. Ponadto w grudniu Agnieszka Gajda weźmie aktywny udział w International Land Use Symposium 2019 w Paryżu.

NCBIR logo z czerwonym napisem

Projekt pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

 

 

 

 

 

 

Publikacje