Region Warszawski Stołeczny na tle województwa mazowieckiego

2020-09-04 | IRMiR

Włączając się w dyskusję dotyczącą podzielenia Mazowsza na dwa województwa – IRMiR przygotował opracowanie pt. „Region Warszawski Stołeczny na tle województwa mazowieckiego”. Zasadniczym celem tej publikacji jest identyfikacja powiązań i relacji Warszawy z otoczeniem, a także pokazanie niektórych nierówności rozwojowych w całym regionie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków.

  1. Istnieją ogromne różnice w tempie i mechanizmach rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy regionem warszawskim a regionem mazowieckim. Region warszawski stanowi pewien silnie powiązany wewnętrznie „mikrokosmos”, którego oddziaływanie na pozostałe części województwa mazowieckiego jest zaskakująco słabe. Procesy rozwojowe w bardzo ograniczonym stopniu „dyfundują” poza powiaty bezpośrednio otaczające Warszawę.
  2. Szczególnie istotne powiązania Warszawy z otaczającymi ją obszarami można obserwować na podstawie analizy procesów migracyjnych (suburbanizacji), dojazdów do pracy i dojazdów do szkół ponadpodstawowych. Stanowczo najszerszą strefę oddziaływania Warszawy obserwuje się w odniesieniu do dojazdów do pracy.
  3. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że obszar intensywnego oddziaływania i powiązania z Warszawą mieści się w granicach regionu warszawskiego i przekracza jego granice tylko w rejonie Żyrardowa. Jednocześnie – we wschodniej (szczególnie w okolicach Mińska Mazowieckiego) części granice regionu warszawskiego są szersze niż obszar intensywnych powiązań i współpracy.
  4. Utworzenie w 2018 r. Regionu Warszawskiego Stołecznego jako jednostki na poziomie NUTS 2 wpływa zasadniczo, choć nie od razu, na delimitację zasięgu i współpracę w ramach metropolii warszawskiej. Bez względu na to, czy utworzone zostanie województwo warszawskie (w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego), czy też nie – można się spodziewać, że konsekwencją delimitacji „nieadministracyjnego” regionu NUTS 2 będzie przyjęcie granic metropolii warszawskiej zgodnych z granicami NUTS 2.

 

         Pobierz opracowanie
raport region warszawski screen

 

Publikacje