Projekt bliźniaczy dla Gruzji

2018-02-26 | IRMiR


Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, w ramach Umowy bliźniaczej zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury w Gruzji, realizuje – pełniąc rolę lidera komponentu 1 – projekt Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems dla Gruzji.

Z ramienia Instytutu niniejszy projekt prowadzony jest w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4), przy udziale Zespołu Planowania Rozwoju Miast i Wsi (S1) oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej (B2).    

Współpraca bliźniacza (twinning) to program powstały w 1998 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest merytoryczne wsparcie instytucji publicznych w procesie rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Twinning polega na przekazywaniu krajom-biorcom wsparcia i doświadczeń państw oferujących pomoc, związanych z implementacją prawa UE. Wsparcie pozwala na nawiązywanie długotrwałych kontaktów pomiędzy partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual). Polska była beneficjentem programów twinningowych od 1998 do 2008 r, natomiast od roku 2004 może uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy.

Realizacja projektu bliźniaczego dla Gruzji przewidziana jest na 2 lata. Twinning składa się z dwóch komponentów: (1) usprawnienie systemu planowania przestrzennego i gospodarowania przestrzenią na poziomie krajowym i lokalnym w Gruzji oraz (2) zasady przygotowania projektów infrastrukturalnych.

W ramach komponentu 1 przewiduje się:

  1. analizę istniejących przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  2. opracowanie rekomendacji dla władz państwowych i regionalnych dotyczących przygotowania i wdrażania metodyki opracowania dokumentów planistycznych, w oparciu o najlepszą praktykę UE;
  3. umacnianie kompetencji pracowników administracji gruzińskiej oraz zainteresowanych interesariuszy w zakresie planowania przestrzennego;
  4. opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch pilotażowych jednostek administracyjnych w Gruzji.

W zakresie powyższych działań zaplanowano następujące zadania do zrealizowania: spotkania robocze i misje wyjazdowe, raporty diagnostyczne i podsumowujące wyniki analiz, przygotowanie przewodnika „dobrych praktyk” do systemu planowania przestrzennego, rekomendacje do zmian legislacyjnych gruzińskiego systemu planowania przestrzennego, jak również opracowanie projektu dokumentów planistycznych na poziomie 2 jednostek administracyjnych wraz z cyklem szkoleń, przy uwzględnieniu dobrych praktyk UE oraz proponowanych zmian legislacyjnych w gruzińskim systemie gospodarowania przestrzenią.

 

Publikacje