Połączenie IRM i IGPIM w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

2017-10-12 | IRMiR

W dniu 11.10.2017 r. rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Jak wskazano w Ocenie skutków regulacji – połączenie obu Instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w Polsce na najbliższe lata, współpracującej ściśle z ministrami, których kompetencje związane są z problematyką polityki przestrzennej, skutecznie konkurującej na rynku krajowym, a także prowadzącej szerszą współpracę międzynarodową.

Misją nowej jednostki będzie zdobywanie i propagowanie wysokiej jakości wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a także gospodarki nieruchomościami, co zapewni Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa narzędzie umożliwiające tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, których zastosowanie sprzyjać będzie rozwojowi kraju w różnych obszarach, tj. ekonomiczno-gospodarczym, społeczno-kulturowym, przyrodniczym i naukowym, stanowiąc tym samym istotny element wsparcia dla zrównoważonego rozwoju urbanizacji w Polsce oraz troski o wysoką jakość życia obywateli, tj. dla wyzwań stojących przed współczesną administracją.

Jak wskazano w projekcie rozporządzenia – połączenie obu instytutów ma nastąpić poprzez włączenie IGPIM do IRM.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303703/katalog/12462182#12462182

Publikacje