Obraz G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact

2021-12-03 | Jaromir Matulewicz

Wnioski z projektu Gospostrateg-NewUrbPact oraz stan prac nad Strategi?? Rozwoju GZM ??? to g????wne tematy konferencji pn. ???Od badania do dzia??ania: G??rno??l??sko-Zag????biowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategi?? Rozwoju GZM???. Wydarzenie odb??dzie si?? 17 grudnia br. (pi??tek) o godz. 9:00 w Mi??dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

B??dzie to okazja do zapoznania si?? z wynikami prac nt. oceny stanu i kierunk??w rozwoju G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii. Zaprezentowane zostan??:

  • wnioski z ko??cz??cego si?? projektu Gospostrateg (realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie we wsp????pracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii),
  • stan prac na Strategi?? Rozwoju GZM, w kt??re zaanga??owana jest firma doradcza PwC Polska;

Przewidziany jest r??wnie?? panel dyskusyjny z przedstawicieli samorz??du lokalnego, naukowc??w i wsp????organizator??w.

??Udzia?? w konferencji jest bezp??atny.

Wydarzenie b??dzie mia??o formu???? hybrydow??, co oznacza ograniczon?? liczb?? uczestnik??w na miejscu.?? Dla os??b, kt??re nie b??d?? mog??y uczestniczy?? w Konferencji stacjonarnie, dost??pna b??dzie transmisja online na stronie wydarzenia na portalu Facebook oraz na platformie Youtube.

Po wi??cej szczeg??????w zapraszamy na stron?? internetow?? projektu NewUrbPact: https://newurbpact.pl/?p=1725 oraz dedykowan?? stron?? wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/980324139552626/?ref=newsfeed

Publikacje