Nagrody za pracę doktorską dla Pawła Sudry

2021-07-28 | Wawa_IRMiR

Pracownik naszego Instytutu – dr Paweł Sudra – otrzymał w ostatnim czasie dwie nagrody za obronioną w październiku 2020 r., w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, rozprawę doktorską pt. Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, a promotorem pomocniczym dr hab. Marcin Stępniak. Realizacja projektu naukowego była przedmiotem grantu Narodowego Centrum Nauki.

Praca porusza zagadnienie przeobrażeń osadniczych dotyczących zabudowy, w szczególności mieszkaniowej, wywołanych procesami suburbanizacji na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Zasadnicza część badań dotyczyła okresu po 1989 roku, kiedy zapoczątkowana została transformacja ustrojowo-gospodarcza w Polsce. Przy czym odniesiono się również do uwarunkowań historycznych i szerokiego spektrum współczesnych uwarunkowań. Badanie wykonane metodami GIS rozszerzyło wcześniejsze analizy tych zjawisk, odnosząc się do źródeł danych reprezentujących różne skale przestrzenne – od zbioru wszystkich budynków (dane topograficzne) do form użytkowania ziemi i pokrycia terenu (bazy danych CORINE Land Cover i Urban Atlas). Posłużono się różnymi metodami wskaźnikowymi dotyczącymi koncentracji przestrzennej, które poddano krytycznej ocenie. Sformułowano rekomendacje dla realizacji właściwej polityki przestrzennej na obszarze metropolitalnym Warszawy.

W dniu 1 lipca 2021 r. wręczone zostały nagrody w konkursie Prezydenta m. st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Nagrody te przyznawane są corocznie, od 2016 r., dla najlepszych prace magisterskich i doktorskich złożonych i obronionych w jednostkach naukowych z siedzibą w Warszawie. Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, jeżeli poruszają zagadnienia związane z rozwojem Warszawy. W szóstej edycji konkursu o nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac obronionych w 2020 r. Paweł Sudra otrzymał w konkursie Prezydenta m. st. Warszawy wyróżnienie (jedno z 3 równorzędnych w kategorii prac doktorskich). Transmisję z gali wręczenia nagród, która odbyła się w tym roku, jak i w poprzednim, w formule on-line, można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=T6Kf6QGumWM (fragment nagrania od 1:06:00 do 1:16:00).

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN przyznaje dorocznie nagrody na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych i w jednostkach naukowych, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.W dniu 6 lipca 2021 r. Kapituła konkursu pod patronatem KPZK PAN ogłosiła jego wyniki w edycji 2021 r. Są one dostępne na stronie internetowej: http://www.kpzk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=183&lang=pl. Paweł Sudra otrzymał w tej edycji nagrodę główną (pierwsze miejsce w konkursie, równorzędne z dr Hanną Obracht-Prondzyńską z Politechniki Gdańskiej). Uroczyste wręczanie dyplomów autorom i promotorom nagrodzonych prac odbędzie się na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komitetu (planowane jest ono na koniec września 2021).

Warto wspomnieć, że zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej dr. Pawła Sudry została opublikowana w formie monografii w serii „Prace Geograficzne” IGiPZ PAN, pt. Rozpraszanie i koncentracja zabudowy na przykładzie aglomeracji warszawskiej po 1989 roku. Publikacja książkowa jest możliwa do pozyskania poprzez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (wersja papierowa), natomiast wersja cyfrowa monografii jest dostępna poprzez Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, pod adresem: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/223895/edition/189674/content?.

Publikacje