Materiały szkoleniowe z zakresu planowania

2017-10-05 | IRMiR

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawiły się, przygotowane przez IRM materiały szkoleniowe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w kontekście niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania. Mają one służyć podnoszeniu kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Program szkolenia jest elementem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, którego Beneficjentem jest Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Produkty powstające w ramach tego projektu maja wpływać na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych.

Skrypt programu szkoleniowego znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Publikacje