Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej

2022-01-12 | Jaromir Matulewicz

Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej

Zapraszamy do zapoznania się z nową monografią wydaną wspólnie przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego pt.: Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej, której autorem jest Kamil Nowak.

Niniejsza publikacja diagnozuje stan polityki mieszkaniowej w Polsce, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Sporządzony portret zestawiono z doświadczeniami Anglii, Francji i Niemiec. Dopiero w szerszym ujęciu lepiej widoczne są zarówno mocne punkty, jak i mankamenty stosowanych podejść.

Pod wieloma względami sytuacja mieszkaniowa w Polsce stopniowo się poprawia. Jednocześnie rozwój ten nie jest równomierny i towarzyszy mu pogłębiające się rozwarstwienie wśród mieszkańców. Paradoksalnie na terenach, na których oddano do użytku najwięcej nowych mieszkań, najtrudniej jest zaspokoić potrzeby mieszkaniowe średniozamożnej części społeczeństwa.

Różnice w podejściu samorządów lokalnych do prowadzenia polityki mieszkaniowej przekładają się na stopień dostępności mieszkań społecznych. Ponadto analizy rynku najmu komercyjnego dowodzą, że istnieje potrzeba rozwijania w Polsce niewykształconego segmentu mieszkalnictwa dostępnego (ang. Affordable Housing). Świadczą o tym przeprowadzone ba­dania typologiczne obejmujące 210 miast. Znamienne, że osoby samotnej, pracującej na pełny etat za minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. nie było stać na wynajem mieszkania o pow. 35 m2 w żadnym z nich.

Książka dostępna jest bezpłatnie. W wersji cyfrowej znajdziesz ją tutaj: Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej. Osoby zainteresowane wersją papierową zapraszamy do kontaktu mailowego – opm@irmir.pl.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu pt. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider Konsorcjum), Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnię Łazarskiego

.

Publikacje