Konkurs na najlepszy artykuł naukowy dotyczący Towarzystw Budownictwa Społecznego

2018-09-24 | IRMiR

W dniach 15-17 października 2018 r. w Częstochowie odbędzie się konferencja naukowa Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City, której organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Budownictwa, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Wydarzenie będzie obejmować część naukową, a także praktyczne warsztaty poświęcone kwestiom związanym z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ogłasza konkurs na najlepszy artykuł pokonferencyjny w dwóch kategoriach tematycznych, odpowiadających tytułom sesji naukowych w czasie konferencji:

 1. Społeczna partycypacja lokatorów w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym, w tym dodatkowo punktowane będzie podjęcie tematów:
  1. Rola rad najemców w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym
  2. Najem z opcją do własności w formule TBS
  3. Efektywne zarządzanie zasobem w kontekście problemu zadłużenia
 2. Towarzystwa budownictwa społecznego w polityce mieszkaniowej gmin i w rewitalizacji, w tym dodatkowo punktowane będzie podjęcie tematów:
  1. Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako narzędzie polityki mieszkaniowej gmin
  2. Obecna sytuacja prawna związana ze zmianą ustaw o wspieraniu społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  3. Mieszkania treningowe, chronione w ramach TBS – rozwiązania prawne i czynszowe
  4. Dobre praktyki TBS w polityce mieszkaniowej polskich gmin.

Przystąpienie do konkursu odbywa się przez nadesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie nieprzekraczającym daty zgłoszenia czynnego udziału w konferencji.

W konkursie może wziąć udział osoba (student, doktorant, pracownik naukowy) lub zespół osób.  Ocenie podlegać będą referaty wygłoszone podczas konferencji w wymienionych dwóch kategoriach tematycznych oraz przesłane do 16 listopada br. artykułu stanowiącego rozwinięcie zaprezentowanego referatu na adres: etomczyk@irm.krakow.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest więc czynny udział w konferencji przynajmniej jednej osoby z zespołu.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na konferencję

Ocenie, dokonywanej przez Jury złożone z przedstawicieli Rady Programowej, będą podlegać: wystąpienie podczas konferencji oraz jakość merytoryczna nadesłanego artykułu. Jury stawia sobie za cel wyłonienie trzech najlepszych prac nadesłanych na konkurs w każdej z dwóch kategorii. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 grudnia br.

Nagrodą w konkursie jest publikacja artykułu kwartalniku naukowym „Człowiek i Środowisko”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na konkurs

 

Publikacje