Konferencja poświęcona partycypacji już za nami

2018-07-04 | IRMiR

W dniach 14 i 15 czerwca 2018 roku, w siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, miała miejsce konferencja naukowa pt. Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji. Procesy, wyzwania, narzędzia, zorganizowana w ramach projektu pn. EUrbanities – Empowering civil participation through game-based learning, finansowanego przez Program Erasmus+. Wydarzenie to zorganizowane zostało wspólnie przez Krajowy Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (KIPPiM) oraz Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ), przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa. W konferencji wzięło udział ogółem 148 osób, w tym: 21 zagranicznych uczestników, 5 ekspertów i 10 panelistów.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz rozważania teoretyczne i praktyczne w zakresie partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni. Wydarzenie to było spotkaniem badaczy ze środowiska krajowego i międzynarodowego z praktykami zainteresowanymi procesami partycypacji (reprezentującymi sektor publiczny, gospodarczy oraz pozarządowy).

Pierwszego dnia konferencji odbyło się seminarium naukowe poświęcone różnym wymiarom i aspektom partycypacji społecznej w procesie kształtowania i gospodarowania przestrzenią, w którym uczestniczyli m.in. dr hab. Marek Drewnik (Dyrektor IGiGP UJ), dr Wojciech Jarczewski (Dyrektor KIPPiM) i dr hab. Krzysztof Gwosdz (przewodniczący Rady Naukowej Konferencji). Agnieszka Świgost, koordynator działań KIPPiM w ramach projektu EUrbanities, przybliżyła uczestnikom jego podstawowe cele i założenia, zwracając jednocześnie uwagę na główny rezultat (produkt) projektu, jakim jest edukacyjna gra komputerowa dotycząca partycypacji społecznej. Po powitaniu uczestników oraz wprowadzeniu w problematykę seminarium.

Zasadnicza część merytoryczna składała się z trzech następujących po sobie paneli dyskusyjnych, w których w roli prelegentów wystąpili przedstawiciele środowiska naukowego i eksperckiego, zajmujący się procesami partycypacji społecznej, zarówno od strony poznawczej (teoretycznej), jak i praktycznej. Pierwszy z paneli poświęcony był zagadnieniom partycypacji publicznej, kolejny obejmował problematykę partycypacji obywatelskiej, a ostatni („uczelnia jako laboratorium partycypacji”) działań związanych z kształtowaniem przestrzeni uczelnianych (w szczególności kampusów akademickich). Wydarzeniem towarzyszącym seminarium była sesja posterowa poświęcona wybranym przykładom partycypacji społecznej w procesach kształtowania przestrzeni. Drugiego dnia miała miejsce część anglojęzyczna, pn. Participatory Spatial Planning – Processes, Challenges and Tools, która składała się z sesji plenarnej oraz 4 równoległych sesji tematycznych, obejmujących następujące aspekty:
1. The role of social participation in the process of spatial planning,
2. Opportunities and limitations in involving various actors in the participatory spatial planning process
3. Tools, methods, techniques and instruments of participatory spatial planning,
4. Good practices in the field of social participation, 5. Social participation for a green solution.
Częścią polskojęzyczną były warsztaty w języku polskim, poświęcone edukacyjnej grze komputerowej o tematyce partycypacji społecznej skierowane do studentów, Spacer badawczy pt. Challenges in implementing participatory approach to public spaces design.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski, ale także uczestników – naukowców oraz praktyków (fundacje, organizacje non-profit) z krajów, takich jak: Austria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Ukraina, Węgry oraz Włochy.

 

DSC_7024
DSC_7015
DSC_0017
DSC_0034

DSC_6972
DSC_6795
DSC_0074
DSC_0273

DSC_6821
DSC_7309
DSC_7382
P1010979

Publikacje