KIPPiM doradcą w zakresie polityki mieszkaniowej w polskich miastach

2019-02-15 | IRMiR

W dniu 4 lutego 2019 r. podpisano umowę między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa dotyczącą świadczenia usług doradztwa we wdrażaniu rozwiązań z zakresu polityki mieszkaniowej w polskich miastach. Realizacja zamówienia jest planowana na cztery lata.

Celem projektu jest wsparcie eksperckie w realizacji zadań Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju skierowane na wypracowanie zasad, instrumentów, opinii, modelowych rozwiązań i dokumentów dotyczących szeroko pojętej polityki mieszkaniowej.

Wsparcie eksperckie dotyczyć będzie w szczególności:
• rozwiązań urbanistycznych wspierających osoby o szczególnych potrzebach mieszkaniowych,
• kształtowania zasad najmu,
• tworzenia zaawansowanych projektów mieszkaniowych w Specjalnych Strefach Rewitalizacji,
• zrównoważonych osiedli mieszkaniowych,
• modeli finansowania remontowych inwestycji mieszkaniowych,
• włączenia TBS do realizacji projektów mieszkaniowych dedykowanych różnym grupom społecznym.

Przygotowane instrumenty i modele mają na celu wzmocnienie kompetencji polskich miast (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich) w zakresie przygotowywania i stosowania pilotażowych rozwiązań, które zwiększą efektywność działań w obszarze mieszkalnictwa.

Publikacje