Forum Lider??w PPP, kt??remu merytorycznie przewodniczy IRMiR, ma nowy termin

2020-10-09 | Wawa_IRMiR

FORUM LIDER??W PPP przenosi si?? do internetu. Tegoroczna edycja osadzona jest w??kontek??cie??ppp w sektorze rewitalizacji i projekty??ppp o charakterze??deweloperskim. Warto???? merytoryczna opracowana zosta??a przez Rad?? programow?? pod przewodnictwem Instytutu Rozwoju Miast i Region??w. Wydarzenie odb??dzie si?? online??28 pa??dziernika 2020 r.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Przewodnicz??cy:
Instytut??Rozwoju Miast i Region??w ??? Aleksandra Jadach-Sepio??o

Cz??onkowie:
Alina Sarnacka
Rafa?? Cie??lak
Tomasz Korczy??ski
Bartosz Mysiorski
Forum PPP ??? magazyn inwestycji publicznych
Urz??d Miasta Szczecina

Konferencja jest bezp??atna dla sektora publicznego.??Wi??cej informacji??TUTAJ

Wydarzenie b??dzie mia??o charakter podsumowuj??cy jako ostatnie forum bran??owe??w tym roku. Sk??adaj?? si?? na nie prelekcje i seria debat z udzia??em ponad dwudziestu??ekspert??w posiadaj??cych praktyczne do??wiadczenie w realizacji projekt??w ppp w Polsce i za granic??.????Konferencja jest bezp??atna??dla wszystkich uczestnik??w. Transmisja realizowana b??dzie na stronie??www.pap.pl??dnia 28 pa??dziernika 2020 roku w godzinach 9:30 ??? 14:40.??Rejestracja udzia??u na stronie konferencji gwarantuje dost??p do materia????w pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl

 

Podczas panelu dyskusyjnego z udzia??em przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w poruszone zostan?? kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w dzia??aniach rewitalizacyjnych oraz moz??liwos??ci drzemia??ce w zabytkach i tradycji obszaro??w rewitalizacji. Rewitalizacja mo??e pos??u??y?? do adaptowania obiekto??w historycznych na potrzeby zro??z??nicowanych funkcji, co moz??e wp??ywac?? korzystnie na jakos??c?? z??ycia w centrum du??ych miast.

Podczas Forum Lider??w PPP om??wione zostan?? konkretne przyk??ady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadk??w Zagospodarowania p????nocnego cypla Wyspy Spichrz??w w Gda??sku oraz planowanych w Warszawie inwestycji w Zagospodarowanie kwarta??u zabudowy w okolicy Bazaru R????yckiego wraz z miejsk?? cz????ci?? bazaru, Projekt Osiedla Warszawy i rewitalizacja w ??odzi.

Sw??j udzia?? w panelach dyskusyjnych potwierdzi?? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pe??nomocnik Rz??du ds. PPP, Pan Waldemar Buda, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwy??szej Izby Kontroli, Instytutu Rozwoju Miast i Region??w, Urz??du M. St. Warszawy oraz Urz??du Miasta Gda??ska oraz wielu ekspert??w i przedstawicieli firm prywatnych, kt??re realizowa??y ju?? projekty rewitalizacyjne

logo_ForumLiderowPPP

Publikacje