SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OBSZARÓW CHRONIONYCH

2017-02-24 | Jaromir Matulewicz

Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytut Rozwoju Miast
zapraszają na seminarium naukowe pt.:

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OBSZARÓW CHRONIONYCH

Celem spotkania jest zaprezentowanie problematyki badawczej związanej ze społecznoekonomicznymi aspektami funkcjonowania obszarów chronionych, a także praktycznych konsekwencji ustanowienia ochrony prawnej. W części dyskusyjnej planowane jest omówienie pożądanych kierunków badań, stosowanych metod oraz możliwości wykorzystania wyników prac badawczych w praktyce.
Seminarium odbędzie się w dniu 27 lutego br., o godz. 12.00, w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ul. Rakowicka 27, paw. G, s. 13).
Zaproszenie na seminarium Społeczno-ekonomiczne aspekty_funkcjonowania obszarw chronionych
                                          PROGRAM
Referaty wprowadzające
Dr Bernadetta Zawilińska (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK) 
Wprowadzenie do problematyki badawczej
Prof. dr hab. Józefa Famielec (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK)
Świadczenia ekosystemów a nowe mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Dr Ksymena Rosiek (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK)
Wybrane metody wyceny wartości obszarów przyrodniczo cennych
Dr Bernadetta Zawilińska (Katedra Gospodarki Regionalnej UEK)
Park narodowy a gospodarka lokalna. Ekonomiczna rola turystyki przyjazdowej do
Babiogórskiego Parku Narodowego
Dr Robert Pawlusiński (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Park narodowy a gospodarka lokalna. Badanie lokalnych i pozalokalnych powiązań
finansowych
Instytut Rozwoju Miast – Obszary Natura 2000 w miastach i obszarach funkcjonalnych miast
Mgr inż. Ewa Goras (Instytut Rozwoju Miast) – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki w świetle uwarunkowań związanych
z ochroną przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego
Dyskusja
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium. Zgłoszenia prosimy
kierować do dr Bernadetty Zawilińskiej (zawilinb@uek.krakow.pl), do dnia 23.02.2017 r.

Publikacje