The Institute of Urban and Regional Development conducts scientific, expert and publishing activities. Should you have any questions concerning our publications or purchase orders contact us:

??? via our website www.irm.krakow.pl
??? via e-mail oficyna@irm.krakow.pl
??? via phone: (012) 634 23 22 ex.15
??? via fax: (012) 633 94 05
??? via post: Instytut Rozwoju Miast i Region??w, Cieszy??ska 2 Street, 30-015 Krakow.
Some of the publications are also available for download in an electronic version.

Problem rozwoju miast
Innowacyjność i kreatywność ośrodków miejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Sobala-Gwosdz, Piotr Czakon, Krzysztof Gwosdz, Katarzyna Hetmańczyk

ISBN 978–83–67231–55–8

Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego. Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Sobala-Gwosdz

ISBN 978–83–67231–54–1

Sformalizowane formy współpracy międzysamorządowej w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w latach 2016–2021
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Piotr Czakon, Karol Janas, Klaudia Dziadowicz

ISBN 978–83–67231–48–0

Zrównoważona mobilność w polityce transportowej miasta
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Michał Beim, Bartosz Mazur, Paweł Pistelok

ISBN 978–83–67231–31–2

Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja: Agata Warchalska-Troll, Paweł Pistelok

ISBN 978–83–67231–53–4

Działalność i znaczenie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Hanna Milewska-Wilk

ISBN 978–83–67231–52–7

Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak

ISBN 978–83–67231–50–3

Rynki, place i deptaki – jakość inwestycji w przestrzeni publicznej po 2015 roku
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Aleksandra Mróz, Paweł Pistelok, Piotr Salata-Kochanowski

ISBN 978-83-67231-44-2

Miasta jako inwestorzy mieszkaniowi
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kamil Nowak, Alina Muzio??-W??c??awowicz

ISBN 978???83???67231???39???8

Analiza strategii rozwoju lokalnego w miastach. Charakterystyka dokumentów i sposób ich wykorzystania
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Grzegorz Bubak

ISBN 978-83-67231-38-1

Narz??dzia zarz??dzania przestrzeni?? w procesach rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Katarzyna Spad??o

ISBN: 978-83-67231-20-6

Polityka rowerowa polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marcin Hy??a

ISBN 978???83???67231???42???8

Barometr bud??etu obywatelskiego. Edycja 2022
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Kamil Mr??z

ISBN 978-83-67231-40-4

Funkcjonowanie G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwi??za?? europejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Piotr Czakon, Wojciech Jarczewski

ISBN 978???83???67231???32???9

BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Zygmunt Ziobrowski, Magdalena Ja??kiewicz, Robert Kuzianik

ISBN 978-83-67231-33-6

Gospodarcze funkcje decyzyjne i kontrolne o??rodk??w miejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Sobala-Gwosdz

ISBN 978-83-67231-29-9

Transport bezp??atny i na ????danie jako alternatywne formy kszta??towania oferty przewoz??w pasa??erskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Daniel ??traub, Kamil Mr??z

ISBN 978???83???67231???34???3

Bezpiecze??stwo w ruchu drogowym
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Maria D??browska-Loranc, Przemys??aw Skoczy??ski, Anna Zieli??ska

ISBN 978???83???67231???23???7

Procesy suburbanizacji w Polsce w ??wietle rozwoju budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w strefach podmiejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

??ukasz Syka??a, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Jacek Koj, Katarzyna Kud??acz, Maciej Mr??z, Natalia Stelmaszewska

ISBN 978???83???67231???21???3

Polski rynek nieruchomo??ci mieszkaniowych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Barbara Samorek, Micha?? Cichocki

ISBN 978???83???67231???24???4

Polityka inwestycyjna polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Jacek Koj, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Katarzyna Kud??acz, Maciej Mr??z, Natalia Stelmaszewska, ??ukasz Syka??a

ISBN 978???83???67231???13???8

Polityka podatkowa polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

??ukasz Syka??a, Wojciech Jarczewski, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Jacek Koj, Katarzyna Kud??acz, Maciej Mr??z, Natalia Stelmaszewska

ISBN 978???83???67231???30???5

Transport publiczny w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Gajda, Mateusz Kulig, Piotr Og??rek

ISBN 978???83???67231???28???2

Megatrendy spo??eczno-gospodarcze w kontek??cie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe. Monografia
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Wojciech Dziemianowicz, Izabella Jurkiewicz

ISBN 978-83-67231-26-8

Megatrendy spo??eczno-gospodarcze w kontek??cie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy ??wiatowe. Monografia
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Wojciech Dziemianowicz, Izabella Jurkiewicz

ISBN 978-83-67231-27-5

MODELUL MOLDOVENESC DE REVITALIZARE PE FONDUL EXPERIEN??ELOR POLONEZE
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepio??o, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-67231-07-7

Moldavian model of urban regeneration based on the Polish revitalisation system
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepio??o, Edyta Tomczyk (eds.)

ISBN 978-83-65105-81-3

Mo??dawski model rewitalizacji na tle polskich do??wiadcze??
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepio??o, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-65105-74-5

OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarz??dzania miastami
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepio??o, Waldemar Siemi??ski

ISBN 978-83-67231-16-9

SYTUACJA MIESZKANIOWA NA OBSZARZE G??RNO??L??SKO-ZAG????BIOWSKIEJ METROPOLII
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Opracowanie: Antoni Matuszko, Dariusz Miko??ajczyk, Andrzej B??k. Konsultacje: Kamil Nowak

ISBN 978-83-67231-11-4

Polityka przestrzenna na obszarze G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Antoni Matuszko, Dariusz Miko??ajczyk, Andrzej B??k, Kamil Nowak

978-83-67231-10-7

Barometr bud??etu obywatelskiego. Edycja 2021
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Grzegorz Bubak

ISBN 978-83-67231-04-6

Mieszka??cy decyduj?? o wydatkach publicznych. Bud??ety obywatelskie i fundusze so??eckie w gminach cz??onkowskich w GZM w latach 2015 ??? 2020
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Grzegorz Bubak, Liliana Janik

ISBN 978-83-67231-08-4

Current economic development in the GZ Metropolitan Area: trends and mechanisms
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Piotr Czakon

ISBN: 978-83-67231-02-2

Bilans i ch??onno???? demograficzna teren??w mieszkaniowych G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Antoni Matuszko, Dariusz Miko??ajczyk, Kamil Nowak, Andrzej B??k

ISBN 978-83-65105-94-3

Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji. Do??wiadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Ziemowit Sta??czyk, Igor Zachariasz

ISBN 978-83-65105-92-9

Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

ANDRZEJ B??K, KATARZYNA KUD??ACZ, WOJCIECH ??ACHOWSKI, ANTONI MATUSZKO, ANNA ZIELONKA

ISBN 978-83-65105-93-6

Fundusze stabilno??ciowe bud??etu: rozwi??zania ameryka??skie a mo??liwo??ci ich zastosowania w jednostkach samorz??du terytorialnego w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 40,00 zł brutto

Miros??aw Czekaj

ISBN 978-83-65105-89-9

TRYLOGIA: KURCZENIE SI?? MIAST W POLSCE
Book cover read more

Cena książki: 49,01 zł brutto

Emilia Jaroszewska, Miko??aj Gom????ka, Bart??omiej Sroka

ISBN 978-83-65105-31-8 ISBN 978-83-65105-35-6 ISBN 978-83-65105-79-0

System planowania przestrzennego w??Polsce. Kluczowe problemy i??s??abo??ci
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Praca pod redakcj??: Doroty Szlenk-Dziubek i Oliwii Wis??ockiej

ISBN 978-83-65105-86-8

KRAJOWY I LOKALNY WYMIAR POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kamil Nowak

ISBN 978-83-65105-83-7

Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzgl??dnieniem funkcji metropolitalnych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Krzysztof GWOSDZ, Agnieszka SOBALA-GWOSDZ, Piotr CZAKON

ISBN 978-83-65105-84-4

Zarz??dzanie danymi w miastach. Podr??cznik dla samorz??d??w
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja Wojciech ??achowski

ISBN 978-83-65105-80-6

Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast kurcz??cych si?? w kontek??cie systemu planowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Bart??omiej Sroka

ISBN: 978-83-65105-79-0

Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych? Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce.
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja naukowa Bogna Gawro??ska-Nowak

ISBN 978-83-65105-70-7

EWALUACJA SYSTEMU ZARZ??DZANIA I WDRA??ANIA PROCES??W REWITALIZACJI W POLSCE
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepio??o

ISBN 978-83-65105-67-7

MODEL REWITALIZACJI MIAST POLSKICH NA TLE DO??WIADCZE?? NIEMIECKICH
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepio??o

ISBN 978-83-65105-66-0

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 68 1
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Konkurencyjno???? gospodarcza gmin ??? koncepcje, instrumenty, praktyka
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Redakcja Wojciech Dziemianowicz

ISBN 978-83-65105-64-6

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 67
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 66
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN LAB narz??dzie poprawy jako??ci ??ycia mieszka??c??w miast zgodne z ide?? smart city
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Magdalena Bie??, Wojciech Jarczewski, Bartosz Piziak

ISBN 978-83-65105-51-6

WYZWANIA I REKOMENDACJE DLA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Opracowanie i redakcja: Rajmund Ry??, Pawe?? G??rny, Agnieszka Sobol, Alina Muzio??-W??c??awowicz

ISBN 978-83-65105-49-3

Nowa Huta. Przestrze?? to??samo??ci
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Karol Janas

ISBN 978-83-65105-38-7

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 65
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Artur Bajerski, Gergely Olt, Adrienne Csizmady, Houshmand Masoumi, Erik Fruth, Maren Mallo Daniel, Jurbe Joseph Molwus, Joseph Tanko Nkup, Nenrot Gombwer Wuyokwe, Mateusz Kulig, Anna Przeniczny, Piotr Og??rek

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Postmiasto: strategie dla wyludniaj??cych si?? miast na przyk??adzie Bytomia
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Miko??aj Gom????ka

ISBN: 978-83-65105-35-6

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 64
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Christos Kollias, Panayiotis Tzeremes, Daniel ??traub, Carlos Pestana Barros, Carlos J. L. Balsas, Verage Chigwenya, Daniel O???Donoghue

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Pawe?? Pistelok, Borys Martela. Autorzy: Borys Martela, Magdalena Mi??kowiec, Agnieszka Mucha, Karolina Piech, Pawe?? Pistelok, Piotr Salata-Kochanowski

ISBN 978-83-65105-32-5

Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja: Wojciech Jarczewski. Aleksandra Ku??aczkowska

ISBN 978-83-65105-28-8

Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja Robert Krzysztofik, autorzy: Karol Janas, Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik, Karolina Piech, Anna Runge, Jerzy Runge, Piotr Trzepacz

ISBN 978-83-65105-20-2

Kurczenie si?? (shrinkage) starych??miast??przemys??owych i przeciwdzia??anie jego negatywnym skutkom
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Emilia Jaroszewska

ISBN 978-83-65105-31-8

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 63
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spis tre??ci: Michael Pacione, Joanna Kusiak, Lidia Mierzejewska, Jerzy Parysek, Philip Harrison, Sara Nikoli??, Esraa Jamal, David Scott, Ahmed Idris, Gordon Lovegrove, Bogus??aw Podhala??ski, Anna Po??towicz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 62
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spis tre??ci: Linda Dorrzapf , Anna Kovacs-Gyori , Bernd Resch, Peter Zeile, Astrid Wood, Ewelina Biczy??ska, Toms Skadins, Janis Krumins, Maris Berzins, Roberto Falanga, Pascal Krauthausen, Michael Leitner, Alina Ristea, Andrew Curtis

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Cz??owiek i ??rodowisko 4/2018 cz.2
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spis tre??ci

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 61
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Loretta Lees, Nick Bailey, Joanna L. Stewart, Jon Minton, Benjamin Stelzle, Jorg Rainer Noennig, El??bieta D. Ry??ska, Maria L. Lewicka, Anna Mastalerz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilno??????miejska
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja J??drzej Gadzi??ski, Ewa Goras; Autorzy: dr J??drzej Gadzi??ski, Ewa Goras, ??ukasz Kotu??a, Mateusz Kulig, Agnieszka Mucha, Piotr Og??rek, Piotr Salata-Kochanowski, ??ukasz Syka??a, Agnieszka ??wigost

978-83-65-105-22-6

Kwartalnik Naukowy Cz??owiek i ??rodowisko 4/2018 cz.1
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Maciej Cesarski, W??odzimierz Witakowski, Agata Kmie??, Waldemar Siemi??ski, Ilona Morawska, Dorota Grzyma??a, Bart??omiej Kolipi??ski

ISSN 0137-3617

Odnowa wsi jako narz??dzie rozwoju lokalnego. Uj??cie teoretyczne i praktyczne
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Pod redakcj?? ??ukasza Syka??y i Magdaleny Dej. Autorzy: Magdalena Dej, Agnieszka Mucha, Sylwia Staszewska, ??ukasz Syka??a, Agnieszka ??wigost, Oskar Wolski, Marcin W??jcik

ISBN: 978-83-65105-16-5

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 60
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Martin Barthel, Ewelina Barthel, ??ukasz Drozda, Krystyna Paw??owska, Stefania ??roda-Murawska, Leszek S. D??browski, Pawe?? Smoli??ski, Anna Staniewska, Krystyna Ilmurzy??ska, Natalia Bursiewicz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo spo??eczne
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja Alina Muzio??-W??c??awowicz, Kamil Nowak. Autorzy: dr Alina Muzio??-W??c??awowicz, Kamil Nowak, dr in??. arch. Agnieszka Cie??la, dr in??. arch. Jan Pawe?? Cie??la, dr Rafa?? Iwa??ski, dr Aleksandra Jadach-Sepio??o

ISBN 978-83-65105-21-9

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kierownictwo projektu: Aleksandra Jadach-Sepio??o
Zesp???? autorski: Aleksandra Jadach-Sepio??o, Bogumi??a Krystek-Kucewicz, Grzegorz Lechman, Antoni Matuszko, Dominika Muszy??ska-Jeleszy??ska, Jaros??aw Ogrodowski, Katarzyna Spad??o, Dorota Szlenk-Dziubek, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-7610-668-7

PRZESTRZE?? DO DIALOGU
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Projekt zrealizowany przez zesp???? autorski Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa: Agnieszka Dobosz-Mucha, Ewa Goras, Aleksandra Jadach-Sepio??o, Karol Janas, Katarzyna Kud??acz,
Antoni Matuszko, Dariusz Miko??ajczyk, Kamil Nowak, Jaros??aw Ogrodowski, Katarzyna Spad??o, Martyna Tylka, Marta Zi????kowska
Kierownictwo projektu: Dorota Szlenk-Dziubek, Magdalena Mi??kowiec

ISBN 978-83-7610-663-2

DELIMITACJA KROK PO KROKU
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Projekt zrealizowany przez zesp???? pracownik??w Instytutu Rozwoju Miast: Agnieszka Gajda, Aleksandra Gargol, Aleksandra Jadach-Sepio??o, Wojciech Jarczewski (kierownik projektu), Katarzyna Kud??acz, Antoni Matuszko, Dariusz Miko??ajczyk, Kamil Nowak, Martyna Tylka, Marta Zi????kowska

ISBN 978-83-7610-653-3

REWITALIZACJA W PRAKTYCE. Modele rozwi??za?? jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilota??y w zakresie rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja: Aleksandra Jadach-Sepio??o, Aleksandra Ku??aczkowska, Anna Mr??z. Zesp???? autorski: Aleksandra Jadach-Sepio??o, Paulina Basi??ska, Krzysztof Kaszuba, Aneta Klepczarek, Aleksandra Ku??aczkowska, Dominika Muszy??ska-Jeleszy??ska, Jaros??aw Ogrodowski, Katarzyna Spad??o, Edyta Tomczyk

ISBN (druk): 978-83-65105-14-1 ISBN (e-book): 978-83-65105-15-8

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 59
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: ANDRZEJ BUKOWSKI, MARCJANNA N????KA, MARTA SMAGACZ-POZIEMSKA, DARIA ??UCKA, PAWE?? PISTELOK, RYSZARD NEJMAN, MACIEJ ??EPKOWSKI, ANNA WILCZY??SKA, BEATA J. GAWRYSZEWSKA, RAFA?? MYSZKA, KINGA NIEDZI????KA-RYBAK, KATARZYNA NIKOROWICZ-ZATORSKA

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Cz??owiek i ??rodowisko 3/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Krzysztof Gasid??o, Teresa Topczewska, Waldemar Siemi??ski, Marek Sitarski, Magdalena J??draszko-Macukow, Pawe?? Sudra, Nina Carewicz, Zofia Bida-Wawryniuk,, Marzena Suchocka, Agnieszka Kosiba, Bart??omiej Kolipi??ski

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 58
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: MARTA BOROWSKA-STEFA??SKA, SZYMON WI??NIEWSKI, KLAUDIA MODRZEJEWSKA, KASPHIA NAHRIN, KATARZYNA GOCH, SZYMON OCHOTA, MONIKA PIOTRKOWSKA, ZUZANNA KUNERT, PETER BUCSKY, BARTOSZ CZARNECKI

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Cz??owiek i ??rodowisko 2/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Magdalena J??draszko-Macukow, Marek Sitarski, Barbara Szczepanowska, Pawe?? Sudra, Nina Carewicz, Ewa Tarchalska, Leszek Sobczy??ski, Pawe?? Sudra, Zofia Bida-Wawryniuk, Urszula Bereza-Tijer, Tomasz S??awi??ski, Bart??omiej Kolipi??ski

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 57
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Neil Reid, Adam Radzimski, Wiktor G??owacki, Janusz Komenda, Magdalena Zalasi??ska, Ilona Morawska, Frantisek Imrich, Ma??gorzata Pietrzak, Marek Angiel, Monika Maria Cysek-Pawlak, Grzegorz Libor, Stefan Bouzarovski

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 56
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Ole B. Jensen, Gerard-Fran??ois Dumont, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz, Jaros??aw Kazimierczak, Piotr Kosmowski, Katarzyna Suszy??ska, Zuzanna Rataj, Anna Bilska

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Cz??owiek i ??rodowisko nr 1/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

???Pomys?? wydania publikacji ????cz??cej prawn?? problematyk?? ochrony grunt??w rolnych i le??nych z aspektami zagospodarowania i planowania przestrzennego uwa??am za bardzo udany (???). Bardzo trafiona jest
koncepcja skupienia w zespole autor??w os??b reprezentuj??cych doktryn?? prawa (np. Marta Wo??niak, Ma??gorzata Szalewska) oraz praktyk??w z instytucji publicznych (np. Micha?? Borowiak, Lidia Kosta??ska). W du??ej mierze symbolem takiego podej??cia jest posta?? redaktora Marka Geszprycha, kt??rego znam z dobrych i przemy??lnych opracowa?? teoretycznych i popularyzatorskich (???). Jako sp??jny i logiczny oceniam uk??ad pracy opieraj??cy si?? na wyr????nieniu cz????ci og??lnej, po??wi??conej generalnym zagadnieniom zwi??zanym z ochron?? grunt??w rolnych i le??nych, oraz cz????ci bardziej szczeg????owej, kt??ra dotyczy oddzia??ywania przepis??w przede wszystkich zwi??zanych z ochron?? ??rodowiska i przyrody, na zagospodarowanie terenu (???).
Konkluzja jest zdecydowanie pozytywna. Praca z pewno??ci?? zas??uguje na publikacj?? (???). My??l?? tak??e, ??e publikacja mo??e stanowi?? cenny g??os w pracach nad tworzeniem i stosowaniem prawa
reguluj??cego ochron?? grunt??w w Polsce, w kontek??cie gospodarowania przestrzeni??.???
dr hab. Adam Habuda, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN
(fragment recenzji

ISSN 0137-3617

Rewitalizacja miast: teoria, narz??dzia, do??wiadczenia
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod redakcj?? Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll

ISBN: 978-83-65105-12-7

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 55
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Ivan Andrasko, Agnes Eross, Anna Irena Szyma??ska, Monika P??aziak, Miko??aj Tomaszyk, Nikola V. Dimitrov, Blagoja Markoski, Ivan Radevski, Vladimir Zlatanoski

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

Drzewa. Zielony kapita?? miast NAK??AD WYCZERPANY
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Halina B.Szczepanowska, Marek Sitarski

ISBN 978-83-86309-61-0

Mo??liwo??ci identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Magdalena J??draszko-Macukow

ISBN 978-83-86309-66-5

Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marzena Suchocka

ISBN 978-83-86309-62-7

Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marzena Suchocka

ISBN 978-83-86309-64-1

Zrzeszenia le??ne jako podmioty administruj??ce lasami – analiza aksjologiczno-prawna
Book cover read more

Cena książki: 45,00 zł brutto

Marek Gaszprych

ISBN 978-83-86309-63-4

Partycypacja spo??eczna ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem planowania i kszta??towania przestrzeni
Book cover read more

Cena książki: 40,00 zł brutto

Waldemar Siemi??ski

978-83-86309-67-2

Wycena warto??ci drzew na terenach zurbanizowanych – NAK??AD WYCZERPANY
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Halina B.Szczepanowska

83-86309-45-8

Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ??ad przestrzenny
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Anna Fogel, Marek Geszprych, Agata Kosieradzka-Federczyk, Monika A. Kr??l, Igor Zachariasz

978-83-86309-74-0

Cele spo??eczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego. Ideologia a praktyka
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Waldemar Siemi??ski

978-83-86309-60-3

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 54
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Simon Huhndorf, Jaros??aw Dzia??ek, Justyna Kleszcz, Rafa?? Kobis, Dorota Kamrowska-Za??uska, Aleksandra Le??niak, Piotr Zierke

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 53
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Aleksandra Sas-Bojarska, Justyna Gorgo??, Dorota Murzyn, ??ukasz Fiede??, Magdalena Fuhrmann, Edyta Gheribi

1733-2435

Raport o stanie polskich miast. Zarz??dzanie i wsp????praca w miejskich obszarach funkcjonalnych
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Karol Janas, Wojciech Jarczewski
Autorzy raportu:
Micha?? Chlebicki, Agnieszka Gajda, dr Karol Janas, Anna Kudra, Julita ??ukomska, Piotr Salata-Kochanowski, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Gromadzenie danych: Magdalena Bie??, Maciej Czerski, Gabriela D??bek, Mateusz Durka, Maciej Filiks, Anna Kwiatek, Jan Leja, Katarzyna ??uszczek, Jakub Majnusz, Patryk Olesi??ski, Karolina Piech, Maciej Siwka, Grzegorz Spytkowski, Wiktor Str??k, Renata W??jcik
Opracowanie kartograficzne: Agnieszka Gajda
Recenzja: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

ISBN 978-83-65105-11-0

Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjno???? i efektywno???? energetyczna
Book cover read more

Cena książki: 18,99 zł brutto

Autorzy raportu: mgr in??. Agnieszka Bartocha, dr in??. Iwona Rackiewicz
Analizy danych sektorowych: mgr in??. Marek Rosicki, mgr in??. Magdalena Za??upka
Gromadzenie i przygotowanie danych: mgr in??. Grzegorz Markowski, mgr Magdalena Szewczyk
Opracowanie kartograficzne: mgr Iwona Szatkowska
Recenzja: dr hab. in??. Waldemar Skomudek

ISBN 978-83-65105-07-3

Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast 4/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci:??Jerzy J. Parysek, Edyta Masierek, Aleksandra Jadach-Sepio??o, Bogna Krystek-Kucewicz, Ma??gorzata Donderowicz, Maciej G????wczy??ski, Adam Wronkowski, Wojciech Jurkowski, Agnieszka Dudzi??ska-Jarmoli??ska, Adam Drobniak, Edyta Szafranek, Agnieszka Dembicka-Niemiec, Jacek So??tys, S??awomir Sitek, Magdalena Wdowicka, Matylda Awedyk, Tomasz Szulc, Ma??gorzata Denis, Anna Majewska, Karolina Maranowska, Agnieszka Turek, Izabela Grzegorczyk, Aleksandra Radecka, Joanna Zyber, Aleksandra Ga??ka, ??ukasz Syka??a, Agnieszka ??wigost, Agnieszka Mucha, Jaromir Matulewicz, Karol Janas, Piotr Salata-Kochanowski

ISSN 1733-2435??

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 3/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Barbara Konecka-Szyd??owska, Ma??gorzata ??wi??der, Micha?? ??ukowiak, Weronika Belczewska, Jan Frankowski, Magdalena Szczepa??ska, Sylwia Staszewska, Sebastian Bernat, Dawid Twardowski, Dagmara Kociuba, Szymon Wi??niewski

ISSN 1733-2435

Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsi??biorczo??ci
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Praca pod redakcj?? Wojciecha Jarczewskiego i Olafa Gwi??d??a.
Autorzy: Magdalena Dej, Olaf Gwi??d??, Karol Janas, Jacek Kotra, Kamila Zacharuk.

978-83-65105-09-7

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 2/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Anna Natalia Kmie??, Paulina Siegie??, Dominika Karda??, Daria Lorenz, Brygida Smo??ka-Franke

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast Nr 1/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Piotr Buczek, Agnieszka Dobosz, Kamil Nowak, Jerzy J. Parysek, Robert Lewandowski, Przemys??aw ??leszy??ski, Maria Bednarek-Szczepa??ska, Magdalena G??rczy??ska, Ewa Korcelli-Olejniczak

ISSN 1733-2435

Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozw??j gospodarczy
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Magdalena Dej; Autorzy raportu: dr Magdalena Dej, mgr Agnieszka Dobosz, dr Wojciech Jarczewski, mgr Marcin Semczuk, mgr ??ukasz Syka??a, mgr Agnieszka ??wigost, dr Rados??aw Uliszak, dr Krzysztof Wiedermann, dr in??. Maciej Wierzchowski, mgr Oskar Wolski Gromadzenie danych: Klaudia Radli??ska, Klaudia Cymerman, mgr Agnieszka Dobosz, mgr Patryk Olesi??ski, mgr Agnieszka ??wigost Opracowanie kartograficzne: mgr Agnieszka Gajda, mgr Agnieszka Dobosz, mgr Agnieszka ??wigost, Karolina Piech Recenzja: dr hab. Krzysztof Gwosdz

ISBN 978-83-65105-07-3

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 4/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy: wg spisu tre??ci: Marta Borowska-Stefa??ska, Monika Jakubus, Przemys??aw Ciesi????ka, Krzysztof Rogatka, Szymon Wi??niewski, Agnieszka ??wigost

ISSN 1733-2435

The LEADER Method ??? Transferring Experiences of the Visegrad Group Countries to Georgia
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Edited by: ??ukasz Syka??a, Magdalena Dej, Oskar Wolski

ISBN 978-83-65105-04-2

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 3/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Lidia Mierzejewska, Ewa Trzaskowska, Pawe?? Adamiec

ISSN 1733-2435

25 L AT POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMO??CI MONITORING ZA LATA 1990 ??? 2014
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Autorzy: Leszek Ka??kowski ??? g????wny autor; Wsp????praca: Jacek Dudek, Andrzej Sroczy??ski, Maciej W. Wierzchowski

ISBN 978-83-65105-05-9

Polish Airports in Transition 2004-2013
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Autorzy: Wojciech Jarczewski, ??ukasz Syka??a, Piotr Trzepacz (editor), Krzysztof Wiederman

ISBN 978-83-440-97-6

Uwarunkowania geologiczno-in??ynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzgl??dnieniem obszar??w osuwiskowych
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Autorzy: Piotr Krzyk, ??ukasz Kotu??a

ISBN 978-83-65105-00-4

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 2/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Andrij Bondarenko, Milena Stettner, Magdalena Dej, Katarzyna Kajdanek, Jacek Szo??tysek, Rafa?? Otr??ba

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2015
Book cover read more

Cena książki: 24,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Karol Janas, Oskar Wolski, Dorota ??ucja Jarczewska, Wojciech Jarczewski, Andrzej Kobry??, Katarzyna Tarnacka, Konrad Podawca, Agata Paw??at-Zawrzykraj, Agata Bloswick

ISSN 1733-2435

Community-Led Urban Regeneration. Polish-Ukrainian experience and inspiration
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Editors: Karol Janas and Maciej Trojnar

ISBN 978-83-65105-02-8

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2014
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Aleksandra Jadach-Sepio??o, Ewa Kubejko-Pola??ska, Krzysztof Nowak, Sylwia Pawlikowska-Musiewicz, Bogus??aw Szuba, Hanka Zaniewska, Norbert D??bkowski, Maria Thiel

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2014
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Marta Borowska-Stefa??ska, Aleksandra Cicharska, Adrianna Cie??lak, Urszula Markowska-Przyby??a, Katarzyna Mazur-Belzyt, Joanna Zuzanna Pop??awska, Lucyna Przybylska, S??awomir Sitek, El??bieta Zuza??ska-??y??ko, Ma??gorzata Twardzik, Hanka Zaniewska. Aneta Zar??ba, Mariusz Czupich, Artur Zieli??ski, Krzysztof Czerwi??ski

ISSN 1733-2435

Towards Urban-Rural Partnerships in Poland. Preconditions and Potential
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Editorial Board: Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski

ISBN 978???83???65105???03???5

Wsp????praca miejsko-wiejska w Polsce Uwarunkowania i potencja??
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Pod redakcj??: Magdaleny Dej, Karola Janasa, Oskara Wolskiego

ISBN 978-83-65105-01-1

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2014
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

egz.bezp??atny – koszt przesy??ki
Autorzy wg spisu tre??ci: Tomasz Parteka, Zygmunt Ziobrowski, Przemys??aw Ciesi????ka, Dariusz Gawe??, Agnieszka Gieroszka, Ma??gorzata Markowska, Leszek Trz??ski, Dorota Kamrowska-Za??uska, Ma??gorzata Kostrzewska, Marek W. Kozak, Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Beata Nowogo??ska, Jakub H.Szlachetko, Aleksandra Wagner, Vesna Gulin,Anna Marta W??odarczyk

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2014
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Konrad Podawca, Wojciech So??ta, Maciej Cesarski, Jan Ka??mierski, Marek Jarz??bi??ski, Dorota ??ucja Jarczewska, Wojciech Jarczewski

ISSN 1733-2435

MA??E I ??REDNIE MIASTA W POLICENTRYCZNYM ROZWOJU POLSKI
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Praca pod redakcj?? Gra??yny Korzeniak, autorzy: Monika Cwynar, Ewa Goras, Katarzyna Gorczyca, Tadeusz Grabi??ski, Aleksandra Kominek, Gra??yna Korzeniak, Andrzej Zborowski.

ISBN 978-83-89440-87-7

Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Redakcja monogra???i: dr in??. Piotr Krzyk, dr in??. arch. Tatiana Tokarczuk
Zesp???? autorski: dr in??. Piotr Krzyk, dr in??. arch. Ewa Heczko-Hy??owa, dr in??. arch. Taitana Tokarczuk, prof. nadzw. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski

ISBN 978-83-89440-72-3

Rekreacyjne wykorzystanie w??d geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Redakcja: Magdalena Dej, Maciej Huculak, Wojciech Jarczewski

ISBN 978-83-89440-67-9

Modele zarz??dzania gospodark?? przestrzenn?? w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kompendium
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Pod redakcj?? Zygmunta Ziobrowskiego, Wojciecha Jarczewskiego, Krzysztofa Kafki.
Autorzy: M.Dej ??? Rozdz.I, Rozdz.II; M.Huculak ??? Rozdz.II; W.Jarczewski ??? Rozdz.I, Rozdz.II; K.Kafka ??? Rozdz.III, Rozdz.IV; M.W??glowski ??? Rozdz.VI; Z.Ziobrowski ??? Wprowadzenie, Rozdz.V, Zako??czenie

ISBN 978-83-89440-47-1

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZR??WNOWA??ONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autor Jerzy Koz??owski

ISBN 978-83-89440-37-2

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Pod redakcj?? dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka
Zesp???? w sk??adzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Fohe?? (Instytut Miasta/Urz??d Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jon??s S??nchez M??ndez (Universidade da Coruna); Wioleta ??mietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urz??d Miasta Lwowa); Stanis??aw Szepitjak (Instytut Miasta/Urz??d Miasta Lwowa); Stepan Wese??owskyj (Instytut Miasta/Urz??d Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urz??d Miasta Lwowa)

ISBN 978-83-89440-27-3

Sukces polityki proinwestycyjnej NIEPO??OMICE 1990???2010. Wnioski dla w??adz lokalnych
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod redakcj?? Wojciecha Jarczewskiego i Macieja Huculaka przygotowana przez zesp???? w sk??adzie: dr Krzysztof Gwosdz (IGiGP UJ), Maciej Huculak (IRM), Karol Janas (IRM), dr Wojciech Jarczewski (IRM), Paulina Krzeszowska (IGiGP UJ), Wioleta ??mietana (IRM)

ISBN 978-83-89440-07-5

Regeneration of Polish Towns … Project???s Objectives and Results
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Zygmunt Ziobrowski (Chapter 1) Boles??aw Doma??ski (Chapter 2)

ISBN 978-83-89440-81-5

Rewitalizacja miast polskich … Podsumowanie projektu
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (rozdzia?? 1) prof. dr hab. Boles??aw Doma??ski (rozdzia?? 2)

ISBN 978-83-894440-46-4

Przyk??ady rewitalizacji miast
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikacj?? przygotowa?? zesp???? Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji z udzia??em przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast w ramach zada?? stowarzyszenia w realizowanym projekcie badawczym. Sk??ad zespo??u: Ilona Bor??wek (Urz??d m.st. Warszawy), Dorota Chudowska???R??czka (Urz??d Miasta Cz??stochowa, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Aleksandra Czy??ewska (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Ewa Kipta (Urz??d Miasta Lublin, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Edyta Kowalska (Urz??d Miasta ??odzi, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Gra??yna Kulpa-Jarocka (Urz??d Miasta Szczecin, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Dagmara Mliczy??ska-Hajda (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), dr Alina Muzio??-W??c??awowicz (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji) – redaktor publikacji, dr in??. arch. Joanna Poczobut (Politechnika Gda??ska, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Lech Podbrez (Urz??d Miasta Poznania, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Natalia Szwarc-Gosiewska (Urz??d Miasta Poznania, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Maria Thiel (Instytut Rozwoju Miast), prof. dr hab. arch. Hanka Zaniewska (Instytut Rozwoju Miast).

ISBN 978-83-89440-41-9

System monitorowania rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Wojciech Jarczewski, Janusz Je??ak

ISBN 978???83???89440???51???8

Model rewitalizacji miast
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wies??aw Wa??kowicz

ISBN 978-83-89440-41-9

Za??o??enia polityki rewitalizacji w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikacj?? przygotowa?? zesp???? pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM. Sk??ad zespo??u: prof. dr hab. Marek Bryx (Szko??a G????wna Handlowa), prof. dr hab. Boles??aw Doma??ski (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Robert Guzik (Uniwersytet Jagiello??ski), Pawe?? Ha??at (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Irena Herbst (Szko??a G????wna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepio??o (Szko??a G????wna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. arch. Aleksander Nowor??l, prof. UJ (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Kamila Nowor??l (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Iga Pietraszko-Furmanek (Uniwersytet Jagiello??ski), Aldo Vargas Tetmajer (Instytut Rozwoju Miast), dr in??. Wies??aw Wa??kowicz (Instytut Rozwoju Miast), Marek W??glowski (Instytut Rozwoju Miast), Jacek Wo??niak (Urz??d Marsza??kowski Wojew??dztwa Ma??opolskiego), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast).

ISBN 978-83-89440-31-0

Finansowanie i gospodarka nieruchomo??ciami w procesach rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikacja przygotowana w Katedrze Inwestycji i Nieruchomo??ci SGH pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Bryxa. Redakcja: prof. dr hab. Marek Bryx. Autorzy: prof. dr hab. Marek Bryx (SGH), dr hab. El??bieta M??czy??ska prof.SGH, dr Irena Herbst (SGH), dr in??. arch. Ewa Heczko-Hy??owa (IRM).

ISBN 978-83-89440-16-7

Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikacj?? przygotowa?? zesp???? pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM i dr. Wojciecha Jarczewskiego (Instytut Rozwoju Miast). Sk??ad zespo??u: Natalia Batz (Szko??a G????wna Handlowa). dr hab. Stanis??aw Belniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Boles??aw Doma??ski (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Gabriel G????wka (Szko??a G????wna Handlowa), dr Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Irena Herbst (Szko??a G????wna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepio??o (Szko??a G????wna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), Janusz Je??ak (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Anna Karwi??ska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Micha?? Kury??o (Instytut Rozwoju Miast), dr in??. arch. Izabela Mironowicz (Politechnika Wroc??awska), Marta Modelewska (Szko??a G????wna Handlowa), dr Katarzyna Sobiech-Grabka (Szko??a G????wna Handlowa), dr in??. Maciej Wierzchowski (Instytut Rozwoju Miast), Marek W??glowski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagiello??ski), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast)

ISBN 978-83-89440-36-5

Aspekty prawne i organizacyjne zarz??dzania rewitalizacj??
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Aleksandra Jadach Sepio??o (SGH), Marcin Kope?? (UE w Krakowie), prof.dr hab. Tadeusz Kud??acz (UE w Krakowie), dr in??. W??adys??aw Rydzik (IRM, redakcja), Marek W??glowski (IRM), dr in??. Maciej Wierzchowski(IRM)

ISBN 978-83-89440-26-6

Demograficzne i spo??eczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

NAK??AD WYCZERPANY Publikacj?? przygotowa?? zesp???? Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiello??skiego pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Zborowskiego. Sk??ad zespo??u: Magdalena Dej, Jadwiga Ga??ka, Katarzyna Gorczyca, Janusz G??recki, Aleksandra Jadach-Sepio??o (SGH), dr Maria Soja, dr Anna Warych-Juras, dr hab. Andrzej Zborowski, Grzegorz Z??bik.

ISBN 978-83-89440-06-8

Przestrzenne aspekty rewitalizacji ??? ??r??dmie??cia, blokowiska, tereny poprzemys??owe, pokolejowe i powojskowe
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

NAK??AD WYCZERPANY Publikacj?? przygotowa?? zesp???? pod kierunkiem dr. Wojciecha Jarczewskiego. Sk??ad zespo??u: prof. dr hab. Boles??aw Doma??ski (Uniwersytet Jagiello??ski), Katarzyna Gorczyca (Instytut Rozwoju Miast), Maciej Huculak (Uniwersytet Jagiello??ski), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), Micha?? Kury??o (Instytut Rozwoju Miast), dr Alina Muzio??-W??c??awowicz (Forum Rewitalizacji), dr in??. arch. Daniel Za??uski (Politechnika Gda??ska)

ISBN 978-83-89440-21-1

Rewitalizacja miast w Niemczech
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod red. M. Bryxa i A. Jadach-Sepio??o. Autorzy: prof. dr hab. Marek Bryx (Rozdzia??y 1, 5.3, 24-29, Zako??czenie) prof. dr hab. El??bieta M??czy??ska (Rozdzia??y 5.1, 5.2) mgr Aleksandra Jadach-Sepio??o (Rozdzia??y 2.2, 3.2-3.15, 4, 6-8) mgr Agata Jurek-Zbrojska (rozdzia??y 17, 18.1, 18.2, 19.1) mgr Natalia Krawczyk (rozdzia??y 2.1, 2.2, 3.1, 8-16) Marta Modelewska (rozdzia??y 18.1, 18.3, 19.2, 19.3, 20-23)

ISBN 978-83-89440-01-3

Rewitalizacja we Francji – zarz??dzanie przekszta??ceniami obszar??w kryzysowych w miastach
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autor dr hab.arch. Krzysztof Skalski, prof.UJ

ISBN 978-83-89440-11-2

Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod red. dr. Roberta Guzika. Sk??ad zespo??u: dr Robert Guzik, Katarzyna Gorczyca, Karol Janas, Arkadiusz Kocaj, dr Grzegorz Micek, dr Piotr Trzepacz, dr Joanna Wi??c??aw-Michniewska

ISBN 978-83-89440-95-2

Nowe zadania planowania miejscowego w kszta??towaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszar??w wiejskich
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Pod redakcj?? Zygmunta Ziobrowskiego i Jacka M. Pijanowskiego

ISBN 978-83-89440-90-7

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2013
Book cover read more

Cena książki: 10,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Ewa Trzaskowska, Pawe?? Adamiec, El??bieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niezabitowski, Piotr Krzyk, Karol Bury, Renata Kozik, Krzysztof Zima, Krzysztof Drachal

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2013
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Tomasz Szulc, Agnieszka Zaborska-Jagie????o, Grzegorz Gawron, Stanis??aw J. Koz??owski, J??zef Gumienny, Norbert D??bkowski, Hanka Zaniewska, Aleksandra Skorek, El??bieta Litwi??ska, Dominika Muszy??ska-Jeleszy??ska, Magdalena Jasi??ska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2013
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold Werner, Agnieszka Labus, El??bieta Urba??ska-Galewska, Rados??aw Wi??niewski, Ma??gorzata Apollo, Sebastian Bernat, Agnieszka Wa????ga, ??ukasz Urbanek, Marek Z. Bara??ski, Magdalena Che??stowska, Jakub M. Heciak

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2013
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold Werner, Marek Bryx, Wies??aw Wa??kowicz, Krzysztof Skalski, Alina Muzio??-W??c??awowicz, Regina Maga-Jagielnicka, Ewa Kipta, Dagmara Mliczy??ska-Hajda, Agnieszka Turek, Bogus??aw Wac??awik, Anna Latos, Ekaterina A. Antipova, Ludmila V. Fakeyeva, Hanka Zaniewska, Norbert D??bkowski, Krzysztof S??ysz, Regina O??d??y??ska, Zofia G??rska, Wanda Urba??ska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2012
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: W.Jarczewski, M.Staniszkis, S.Dudek-Ma??kowska, M.Grochowski, A.Jadach-Sepio??o,T.Zegar,M.Fuhrmann,A.Jeziorska,A.Rembowicz-Dziekciowska,E.Wojto??,B.Nowogo??ska,M.Gachowski,D.Gawe??,A.Chory??ski,F.van Steenbergen,J.M.Wittmayer,D.Loorbach,M.Nowak,P.Matczak,S.??otysz

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Jerzy Adamski, Witold A. Werner, Hanka Zaniewska, Adam Kowalewski, Wies??aw Wa??kowicz, Gra??yna Korzeniak, Piotr Krzyk, Maciej Cesarski, Ewa Heczko-Hy??owa

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Anna Augustyn, Norbert D??bkowski, Wanda Urba??ska, Grzegorz Gawron, Pawe?? Adamiec, Ewa Trzaskowska, Maria Thiel, Hanka Zaniewska, Krystian Wilhelm Seibert

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Maciej Cesarski, Aleksander Nowor??l, Kamila Nowor??l, Pawe?? Ha??ata, Magdalena Wdowicka, Lidia Mierzejewska, Maciej J. Nowak, Pawe?? Kreja, Beata Warczewska, Tomasz Bradecki, Agata Twardoch, Konrad Podawca, Ewa Ma??la??ska, Jan Ka??mierski

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/4/2011
Book cover read more

Cena książki: 18,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci Witold Werner, Wies??aw Wa??kowicz, Iv??n Tosics, Heidrun Feigelfeld, El??bieta Ry??ska, Hanka Zaniewska, Agnieszka Labus, Ewa Trzaskowska, Teresa M??dry, Krzysztof S??ysz, Piotr Krzyk, Tatiana Tokarczuk, Leszek Ka??kowski, Maciej J. Nowak, El??bieta Kicka, Ireneusz Pszcz????ka, Krzysztof Skalski

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1-2/2011
Book cover read more

Cena książki: 18,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci Witold Werner, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Jan Korni??owicz, Beata Uchman, Maciej Cesarski, Jerzy Koz??owski, Piotr Krzyk, Magdalena Ma??lanka, Agata Paw??at-Zawrzykraj, Gabriel G????wka

ISSN 1733-2435

Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref spo??ecznie wykluczonych. Poradnik
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autor Wies??aw Wa??kowicz

ISBN 978-83-89440-02-0

Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref spo??ecznie wykluczonych
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Pod redakcj?? Wies??awa Wa??kowicza, autorzy: prof. dr hab. Jerzy Koz??owski, dr in??. Wies??aw Wa??kowicz, dr arch. Marek Koz??owski, mgr in??. El??bieta Okraska, mgr Karol Bury

ISBN 978-83-89440-96-9

GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy: Maciej M. Wierzchowski ??? g????wny autor, wsp????praca: Jacek Dudek, Marcin Nejman

ISBN 978-83-89440-17-4

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2010
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci Witold Werner, Krzysztof Zgud, Maciej Cesarski, Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak, Katarzyna Zielonko-Jung, Adam Senetra, Piotr Krzyk, Magdalena Ma??lanka, ??ukasz Kotula, Tomasz Lechowicz, Janina Kotli??ska, Maciej J. Nowak, Maria Shishmanova

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2010
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci Zygmunt Ziobrowski, Maciej Kru??ewski, Agnieszka Imiela, Przemys??aw Ciesi????ka, Emilia Jaroszewska, Hanna Baryska, Jacek Fiedorowicz, Joanna Por??bska-Srebrna, Zygmunt St??pi??ski, Magdalena Staniszkis, Kinga Kimic, Katarzyna Sadowy, Maja Grabkowska, Krzysztof Wiktorowski, Zofia Chamielec, Wies??aw Skrobot, Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna G??rczy??ska, Agnieszka Pilarczyk, Lidia Lamcha, Jacek May, Julia Sawi??ska, Ewa Solarz, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Marek Koz??owski, Yusnani Mohd Yusof

ISSN 1733-2435

Standaryzacja sformu??owa?? stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autor Marek W??glowski

ISBN 978-89440-76-1

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2010
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Mariusz Chudak, Dorota Szlenk-Dziubek, ??ukasz Kotu??a, Piotr Krzyk, Hanka Zaniewska, Marek Koz??owski, Yusnani Mohd Yusof, Maciej Nowak, Monika Domanowska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2010 (w j.angielskim)
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Adam T. Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, Gra??yna Korzeniak, Leszek Ka??kowski, W??adys??aw Rydzik, Ma??gorzata Stefa??czyk, Jan Korni??owicz, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Wanda Urba??ska, Wojciech Jarczewski, Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Krystian Seibert

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Adam Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, Jerzy Koz??owski, Piotr Wo??ny, Maciej Cesarski, Wojciech Jarczewski, Aleksandra Jadach-Sepio??o

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Gabriel G????wka, Ma??gorzata Stefa??czyk, Piotr Krzyk, Kinga Kuczy??ska, Wiktor G??owacki, Tomasz ??elawski, Jan Korni??owicz

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1-2/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Witold A. Werner, Jerzy Koz??owski, Maciej Cesarski, Aleksandra Jadach-Sepio??o, W??adys??aw Korzeniewski, Klaudia Rogowska,Hanka Zaniewska, Konrad Podawca, Marcin G??recki, Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Dorota Szlenk-Dziubek, Gra??yna Korzeniak

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2-4/2008
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu tre??ci: Tomasz ??elawski, Konrad Podawca, Aleksandra Jadach-Sepio??o, Leszek Ka??kowski, W??adys??aw Rydzik, Hanka Zaniewska, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, W??adys??aw Rydzik, Witold A. Werner, Wanda Urba??ska, Jacek Bielecki, Maciej Cesarski, Jan Korni??owicz, Jacek ??yci??ski, Katarzyna Bury, Miros??awa Wasielewska, Hanka Zaniewska

ISSN 1733-2435

Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Pod redakcj?? Hanki Zaniewskiej

ISBN 83-86451-82-4

Powodzie a planowanie przestrzenne
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy: Krzysztof S??ysz, Janina Le??czowska-Baranek, Krystyna Paw??owska

ISBN 83-86847-85-9

Przyrodnicze obszary chronione mo??liwo??ci u??ytkowania
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy: Danuta Ptaszycka-Jackowska, Maria Baranowska-Janota

ISBN 83-86847-55-7

Zmiany jako??ci przestrzeni du??ych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Pod redakcj?? Zygmunta Ziobrowskiego i Ewy Arvay-Podhala??skiej

ISBN 83-86847-15-8