Podcasty mieszkaniowe IRMiR

 

kwadrat_podcasty_mieszkaniowe_niebieskie_okna_napisPodcasty mieszkaniowe IRMiR to cykl nagra?? przedstawiaj??cych czym jest mieszkanie, wsp??lnota mieszkaniowa, na jakich zasadach dzia??a kredyt mieszkaniowy i podobne instrumenty, co si?? kupuje i sprzedaje na rynku nieruchomo??ci, co sprzedaj?? deweloperzy i jak czyta?? informacje o op??atach i zaliczkach za mieszkanie oraz co mo??na znale???? w ksi??gach wieczystych. Lista temat??w nie jest zamkni??ta. Planujemy rozszerzanie cyklu w odpowiedzi na Pa??stwa pytania i komentarze.

Kolejne odcinki s?? dost??pne w formie wideo na kanale YouTube Instytutu ??? playlista: Podcasty mieszkaniowe IRMiR, na profilu Facebook Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego, a tak??e w formie audio na platformach powi??zanych z aplikacjami do s??uchania i ??ledzenia podcast??w: Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i innych.

Zapraszamy do s??uchania, dzielenia si?? tymi tre??ciami, a tak??e dyskusji i proponowania kolejnych temat??w na Facebook Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego lub mailowo na adres: hmilewska-wilk@irmir.pl

 

facebook           S??uchaj/Ogl??daj

yt        S??uchaj/Ogl??daj

anchor             S??uchaj

breaker           S??uchaj

google podcasty  S??uchaj

spotify               S??uchaj

apple                           S??uchaj

podcastaddict                           S??uchaj

 

 • Odcinek 1: Co to jest mieszkanie?

  2021-03-26 | Wawa_IRMiR

    Pierwszy z serii naszych podcast??w mieszkaniowych to troch?? teorii, sporo praktyki, samospis i og??oszenia. W nieco ponad 10 minut poznacie dwie zupe??nie r????ne definicje mieszkania, a na praktycznych przyk??adach poka??emy jak si?? te definicje zmienia??y i czy da si?? zmie??ci?? wszystkie funkcje mieszkania na mniej ni?? 10 m2. Do tego troch?? danych o mieszkaniach […]

 • Odcinek 2: Mieszkanie, ale jakie?

  2021-04-01 | Wawa_IRMiR

    Drugie nagranie??Podcast??w mieszkaniowych IRMiR??dotyczy prawnych form u??ytkowania i posiadania nieruchomo??ci. To bardzo z??o??ony temat, ale niuanse te wyja??niamy przede wszystkim w powi??zaniu z u??ywanymi powszechnie okre??leniami mieszkania: bezczynszowe, sp????dzielcze, mieszkanie za odst??pne, op??aty za mieszkanie. Kr??tko m??wimy o powi??zaniu op??at z tytu??em prawnym ??? kto ma jakie obowi??zki i p??atno??ci. Odcinek??”Mieszkanie, ale jakie?” na […]

 • Odcinek 3: Cztery mieszkania, czyli wsp??lnota.

  2021-04-02 | Wawa_IRMiR

    Prezentujemy trzeci ju?? odcinek naszego cyklu popularyzuj??cego wiedz?? o mieszkalnictwie na podstawowym i praktycznym poziomie. Odcinek ???Cztery mieszkania czyli wsp??lnota??? dotyczy definicji, zasad tworzenia i funkcjonowania wsp??lnot mieszkaniowych. Przedstawiamy zasady zarz??dzania, podejmowania decyzji we wsp??lnotach mieszkaniowych, obowi??zki i mo??liwo??ci w??a??cicieli mieszka?? i innych lokali w ramach wsp??lnot. Nie wszystkie budynki mieszkalne s?? wsp??lnotami, podejmujemy […]

 • Odcinek 4: Mieszkanie i cz????ci wsp??lne.

  2021-04-03 | Wawa_IRMiR

    Podcasty mieszkaniowe??IRMiR maj?? ju?? cztery odcinki. Zapraszamy do wys??uchania najnowszego, zatytu??owanego ???Mieszkanie i cz????ci wsp??lne???, a dotycz??cego w??a??nie tych element??w, kt??re znajduj??c si?? nawet wewn??trz mieszkania lub domu nie s?? ca??kowicie we w??adaniu w??a??ciciela lub mieszka??ca. Prezentujemy na podstawie praktycznych i zabawnych przyk??ad??w, gdzie ko??czy si?? mo??liwo???? ingerowania w??a??ciciela, bo s?? to elementy nieruchomo??ci […]

 • Odcinek 5: Kredyt mieszkaniowy.

  2021-04-13 | Wawa_IRMiR

    Kredyt na zakup nieruchomo??ci mieszkaniowej staje si?? produktem u??ytkowanym przez coraz wi??cej gospodarstw domowych i jest traktowany jako oczywista opcja do wykorzystania przy zakupie lub budowie. Kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny, mieszkaniowy, to jednak do???? nowy produkt. Jaka jest obecnie obowi??zuj??ca definicja kredytu hipotecznego, jak si?? to zmienia??o od czasu, kiedy u??ywali??my powszechnie okre??lenia ???kredyt mieszkaniowy???, […]

 • Odcinek 6: Co kupujemy od dewelopera?

  2021-04-16 | Wawa_IRMiR

  Czy deweloperzy sprzedaj?? mieszkania? Przewa??nie to, co jest w ofercie to dopiero zapowiedzi, wizualizacje, plany i rzuty mieszka??, kt??re dopiero maj?? by?? wybudowane. Omawiamy bardzo kr??tko proces powstawania mieszka?? i zabezpieczenia stworzone dla klient??w w??a??nie z punktu widzenia konsumenta. Wskazujemy, na kt??rym etapie klient dewelopera staje si?? w??a??cicielem nieruchomo??ci, jakie dokumenty warto dok??adnie przeczyta??, poniewa?? […]

 • Odcinek 7: Ile jest warte mieszkanie?

  2021-04-23 | Wawa_IRMiR

    Wycena nieruchomo??ci mieszkaniowych jest w zakresie dzielno??ci zawodowej rzeczoznawc??w maj??tkowych. Codzienno???? wymaga od w??a??cicieli nieruchomo??ci szacowania, okre??lania, wyceniania swoich nieruchomo??ci, na przyk??ad przy ich ubezpieczaniu. Si??dmy odcinek Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR dotyczy w??a??nie tych zagadnie??: czym zajmuje si?? rzeczoznawca i kiedy trzeba lub warto skorzysta?? z jego us??ug, jak mo??na oszacowa?? warto???? nieruchomo??ci innymi metodami, […]

 • Odcinek 8: Zwi??zki z nieruchomo??ciami.

  2021-04-29 | Wawa_IRMiR

      Bardzo cz??sto, zanim zdecydujemy si?? na jakiekolwiek formalno??ci odno??nie zwi??zk??w, decydujemy si?? na wsp??lne zamieszkiwanie. Czy wsp??lny dach nad g??ow?? mo??e oznacza?? od razu pewne formalne zobowi??zania? Mo??e si?? tak zdarzy??, dlatego omawiamy takie sytuacje w prezentowanym, ??smym odcinku naszych Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR. Nieruchomo??ci i zwi??zki mi??dzyludzkie to coraz bardziej z??o??one zagadnienie, nieruchomo???? […]

 • Odcinek 9: Najem: co, gdzie i jak?

  2021-05-06 | Wawa_IRMiR

      Jednym ze sposob??w zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych jest naj??cie mieszkania. O najmie, tym z zasob??w spo??ecznych i tym na wolnym rynku, m??wimy w kolejnym, 9. odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR. Charakteryzujemy kr??tko r????nice pomi??dzy najmem w sektorze spo??ecznym i najmem wolnorynkowym na podstawie stosowanych um??w, wyliczamy istniej??ce formy um??w najmu, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem czasu […]

 • Odcinek 10: Sp????dzielnie mieszkaniowe.

  2021-05-13 | Wawa_IRMiR

      Sp????dzielnie mieszkaniowe budz?? wci???? sporo emocji, bo wci???? zarz??dzaj?? znacz??c?? cz????ci?? zasobu mieszkaniowego. Czym s?? dok??adnie sp????dzielnie, jakie s?? zasady dzia??ania, kto mo??e podejmowa?? w nich decyzje i co oznacza zapisanie si?? do sp????dzielni mieszkaniowej ??? o tym jest kolejne nagranie w ramach Podcast??w mieszkaniowych IRMiR. Sp????dzielnie maj?? swoj?? histori?? ??? ponad 100 […]

 • Odcinek 11: Mieszkanie sp????dzielcze czy w??asno?????

  2021-05-20 | Wawa_IRMiR

      Sp????dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu jest na rynku powszechnie traktowane tak samo, jak wydzielona w??asno???? lokalu, ale od strony prawnej s?? to zupe??nie r????ne poj??cia. W jedenastym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR podajemy definicj?? dla ka??dego z tych poj????, na praktycznych przyk??adach pokazujemy r??wnie??, czym ka??da z tych form posiadania si?? cechuje. W obecnie […]

 • Odcinek 12: Jak liczymy op??aty za media?

  2021-05-28 | Wawa_IRMiR

    Regularnie wzrasta w Polsce liczba mieszka?? i budynk??w pod????czonych do wodoci??gu i kanalizacji, ostatnio niemal??e wszyscy zwr??cili??my te?? uwag?? na us??ugi cyfrowe: internet i zasi??gi telefon??w kom??rkowych, ze wzgl??du na zmian?? miejsca pracy i nauki. W dwunastym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR robimy list?? tego, co staje si?? niezb??dne w mieszkaniu lub domu i omawiamy, […]

 • Odcinek 13: Umowy najmu.

  2021-06-02 | Wawa_IRMiR

      Najem jest coraz powszechniej stosowanym tytu??em do zajmowania mieszkania, a ze wzgl??du na wprowadzane nowe regulacje, jest od strony prawnej coraz bardziej skomplikowany. 13. Odcinek naszych Podcast??w mieszkaniowych IRMiR po??wi??camy umowom najmu: od definicji, poprzez strony ??? wynajmuj??cego i najemc?? ??? poj??cia, kt??re si?? cz??sto mieszaj??, do przedmiotu najmu i sposob??w okre??lenia czynszu. […]

 • Odcinek 14: Odwr??cona hipoteka.

  2021-06-10 | Wawa_IRMiR

      Odwr??cona hipoteka to termin, kt??ry zrobi?? spor?? karier?? w mediach. W praktyce, wykorzystanie warto??ci nieruchomo??ci, w kt??rej si?? mieszka mo??liwe jest w formie kilku r????nych um??w. W tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR omawiamy umowy do??ywocia, renty do??ywotniej, wspomnianej odwr??conej hipoteki i jeszcze kilka innych pomys????w i trend??w,??wraz z powracaj??cymi i znanymi rozwi??zaniami. Zagadnienia […]

 • Odcinek 15: Kariera mieszkaniowa.

  2021-06-18 | Wawa_IRMiR

    Potrzeba zapewnienia sobie dachu nad g??ow?? towarzyszy nam ca??e ??ycie, ze wzgl??du jednak na zmieniaj??ce si?? potrzeby, powinny zmienia?? si?? r??wnie?? nasze mieszkania lub domy. Kariera mieszkaniowa lub ??yciorys mieszkaniowy to naukowe okre??lenie ca??ego procesu zmian w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i przenoszenia si?? pomi??dzy r????nymi lokalizacjami. Omawiamy w tym odcinku r????ne mo??liwo??ci zamieszkiwania dost??pne […]

 • Odcinek 16: Mir domowy.

  2021-06-24 | Wawa_IRMiR

      Ka??dy odcinek naszych Podcast??w mieszkaniowych IRMiR otwiera d??wi??k dzwonka do drzwi. Powszechnym zwyczajem jest pukanie lub inne formy proszenia o otwarcie drzwi ??? raczej nie wchodzimy tak po prostu do cudzego mieszkania. O tym w??a??nie jest 16. odcinek Podcast??w, dotyczy miru domowego i prywatno??ci, zar??wno od strony prawnej, jak i tego, jak nasz?? […]

 • Odcinek 17: Czy mo??na pali?? na balkonie?

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Latem cz????ciej otwieramy szeroko okna, przebywamy poza domem, spotykamy si?? z innymi na zewn??trz. Bardziej te?? odczuwamy i s??yszymy, co dzieje si?? u s??siad??w, a dym papierosowy zaczyna bardziej przeszkadza??. Czy balkon jest ca??kowicie prywatn?? stref?? i czy mo??na tam pali??? Czy wsp??lnoty mog?? wprowadza?? zakaz palenia, nie tylko w zamkni??tych cz????ciach wsp??lnych budynku, […]

 • Odcinek 18: Zawody nieruchomo??ciowe.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Coraz cz????ciej sprzedajemy i kupujemy nieruchomo??ci, przekazujemy je lub dziedziczymy, wci???? jednak w przypadku najr????niejszych og??osze?? wolimy robi?? to ???bezpo??rednio???, czyli bez specjalisty zajmuj??cego si?? nieruchomo??ciami. W 18. Odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR m??wimy o zakresie dzia??a?? specjalist??w: zarz??dc??w i po??rednik??w nieruchomo??ci, o administratorach ze sp????dzielni lub wsp??lnot, z kt??rymi si?? prawdopodobnie najcz????ciej kontaktujemy, o […]

 • Odcinek 19: Zarz??d wsp??lnoty mieszkaniowej.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Ustawa o w??asno??ci lokali daje mo??liwo???? sprawowania zarz??du wsp??lnoty albo przez wybrane z grona w??a??cicieli mieszka?? osoby, albo poprzez powierzenie zarz??du specjali??cie zewn??trznemu. 19. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR dotyczy samego zarz??du wsp??lnoty: kto mo??e do niego by?? powo??any, czego mo??e si?? spodziewa?? osoba powo??ana, jakie mo??e by?? wynagrodzenie cz??onka zarz??du wsp??lnoty mieszkaniowej. Kr??tko jest […]

 • Odcinek 20: Mieszka?? na RODos.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Kontakt z przyrod??, ch???? przebywania w??r??d zieleni, to coraz bardziej istotne elementy, r??wnie?? w mieszkalnictwie. W 20. Odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR opowiadamy o Rodzinnych Ogrodach Dzia??kowych, czyli w??a??nie umo??liwianiu bardzo bezpo??redniego kontaktu z ro??linami i ziemi?? mieszka??com miast i blok??w. Ogrody dzia??kowe to te?? kwestia zamieszkiwania na ich terenie, dla niekt??rych atrakcyjna, dla wielu […]

 • Odcinek 21: Mieszkania bezczynszowe.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Rynek nieruchomo??ci mieszkaniowych nie musi zbytnio zabiega?? o klient??w, ale wci???? pojawiaj?? si?? pomys??y, kt??re maj?? budzi?? zainteresowanie. Has??em ostatnich lat, zyskuj??cym spor?? popularno????, by??y ???mieszkania bezczynszowe???. Omawiamy w tym Podca??cie Mieszkaniowym IRMiR czym mog?? by?? takie lokale z punktu widzenia organizacji i form w??asno??ci, na ile rzeczywi??cie nie ma tam r????nych koszt??w i […]

 • Odcinek 22: Zameldowanie a mieszkanie.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Obowi??zek meldunkowy wci???? istnieje, ale nawet gminy preferuj?? mieszka??c??w p??ac??cych lokalnie podatki, a wywi??zywanie si?? z obowi??zku nie jest zbyt dok??adnie przestrzegane. Kolejny odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR dotyczy meldowania si??, mo??liwych opcji zameldowania, a przede wszystkim istniej??cych zwyczaj??w i przekona??, co do tego, co dok??adnie daje nam bycie zameldowanym w danym mieszkaniu. Mo??na te?? […]

 • Odcinek 23: Rejestry gminne.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Zmienia si?? prawo, rozbudowuj?? si?? miejscowo??ci i ich infrastruktura, na w??a??cicieli nieruchomo??ci nak??adane s?? kolejne obowi??zki. Pojawi?? si?? od 1 lipca nowy rejestr, do kt??rego nale??y zg??asza?? wykorzystywane ??r??d??a ciep??a, ale s?? te?? inne obowi??zkowe spisy, prowadzone przez gminy. Wi??kszo???? nowych rejestr??w wynika z troski o jako???? ??rodowiska: gleby, wody, powietrza, i o jako???? […]

 • Odcinek 24: Flipowanie mieszkaniami.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? W ci??gu ostatnich kilku lat na rynku nieruchomo??ci coraz cz????ciej sprzedaj??cymi i kupuj??cymi nieruchomo??ci s?? profesjonalne firmy ??? lub osoby ??? prowadz??ce tak?? dzia??alno???? dla zysku. Zjawisko, tak jak i w krajach angloj??zycznych, nazywane jest flippingiem nieruchomo??ci, ale w naszych warunkach prawnych i kulturowych ma dodatkowe, ciekawe cechy. Nagranie oparte jest na publikacji naukowej […]

 • Odcinek 25: Drugie mieszkanie.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Od lat cyfryzowane s?? kolejne rejestry i bazy danych, w tym r??wnie?? te dotycz??ce nieruchomo??ci, mieszka??, dom??w i dzia??ek. W znacznej cz????ci s?? one dost??pne publicznie. Jak to si?? wi????e z zarysowuj??cym si?? trendem posiadania dzia??ki za miastem, drugiej nieruchomo??ci, domu letniego? Punktem zbie??nym mog?? by?? oczywi??cie podatki od nieruchomo??ci i definicje u??ywane do […]

 • Odcinek 26: Mikroapartamenty.

  2021-09-14 | Wawa_IRMiR

  ?? Czy w dziedzinie mieszkalnictwa jest miejsce na ca??kiem nowe zjawiska, czy tylko nieco od??wie??amy i wracamy do dawnych, mo??e nie najlepszych praktyk? Najnowszy odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR dotyczy ma??ych i bardzo ma??ych lokali, szumnie nazywanych apartamentami lub ??? bli??ej prawdy ??? mkroapartamentami. Czym dok??adnie s?? takie lokale, kt??re nie s?? mieszkaniami, czy mo??na rzeczywi??cie […]

 • Odcinek 27: Gotowce inwestycyjne.

  2021-09-17 | Wawa_IRMiR

  ?? Gotowce inwestycyjne ??? to coraz cz????ciej pojawiaj??ca si?? fraza w opisach mieszka?? na sprzeda??, zar??wno z rynku wt??rnego, jak i nowych, od deweloper??w. Czym si?? charakteryzuj?? takie mieszkania, jak wiele ma wsp??lnego to zjawisko z najmem? Zajmujemy si?? te?? kr??tko tym, jak pandemia wp??yn????a na pewne zmiany, a szczeg??lnie na remonty i zmiany aran??acji […]

 • Odcinek 28: Jak mieszkaj?? studenci?

  2021-09-23 | Wawa_IRMiR

  ?? Studenci i ich jesienne migracje wp??ywaj?? na pewno na rynek najmu mieszka??, ale badanie nastawienia m??odych ludzi do najmu lub zakupu jest ju?? du??o wa??niejsze dla ca??ego rynku nieruchomo??ci. Do tego kim w??a??ciwie jest teraz student? W statystyce stosuje si?? r??wnie?? poj??cie ???m??odzi doro??li??? i ???gniazdownicy??? ??? to ostanie jest bardzo ??ci??le zwi??zane z […]

 • Odcinek 29: Sprzeda?? czy zatrzyma???

  2021-10-04 | Wawa_IRMiR

  Rynek nieruchomo??ci mieszkaniowych ro??nie: mamy bardzo du??o oddawanych do u??ytkowania mieszka?? ca??kowicie nowych, sporo jest transakcji na rynku wt??rnym mieszka??. To oznacza, ??e wiele os??b nie tylko kupuje swoje pierwsze mieszkanie, ale ??e r??wnie?? istnieje spora grupa os??b zmieniaj??cych miejsce zamieszkania, kupuj??cych mieszkania lub domy bardziej dopasowane do ich potrzeb i mo??liwo??ci. W najnowszym nagraniu […]

 • Odcinek 30: Co to jest PRS?

  2021-10-08 | Wawa_IRMiR

  ?? Nowe zjawiska na rynku nieruchomo??ci cz??sto nosz?? nowe nazwy, a w dodatku te nazwy s?? zapo??yczane z angielskiego. Jak mo??na rozwin???? najbardziej popularne skr??ty, i czy dobrze opisuj?? nasz?? rzeczywisto???? mieszkaniow??? Omawiamy w tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR skr??ty literowe dotycz??ce g????wnie rynku najmu, ale i dotycz??ce instytucji dzia??aj??cych na styku rynku nieruchomo??ci i […]

 • Odcinek 31: Puste mieszkania.

  2021-10-15 | Wawa_IRMiR

  Puste mieszkania, szczeg??lnie w kontek??cie du??ego popytu na rynku i du??ych potrzeb mieszkaniowych zg??aszanych w gminach to mo??e by?? okazja albo problem. Czym w??a??ciwie s?? pustostany i jakie mamy rodzaje pustych mieszka?? i nieruchomo??ci w Polsce? Dla samorz??d??w lokalnych niezamieszkane lokale mog?? by?? problemem, ale s?? przyk??ady na coraz lepsze wykorzystanie informacji o nieu??ywanych budynkach […]

 • Odcinek 32: Tury??ci i mieszka??cy.

  2021-10-22 | Wawa_IRMiR

  ?? Mieszkania na wynajem nale????ce do indywidualnych w??a??cicieli to zas??b, kt??ry naj??atwiej dostosowuje si?? do nowych trend??w i szybko odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe. Tak si?? sta??o, kiedy znacz??co wzr??s?? ruch turystyczny dzi??ki tanim lotom i wydarzeniom sportowym po 2012 roku. Zanim dostosowa?? si?? sektor hotelarski, tury??ci znajdowali tanie noclegi w mieszkaniach wynajmowanych na doby. Przez […]

 • Odcinek 33: Mieszkania komunalne

  2021-11-02 | Wawa_IRMiR

  ?? Mieszkania komunalne i spos??b ich wykorzystania to przewa??nie tematy do dyskusji, ale te?? po prostu obowi??zek gminy. 33. odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR pod tytu??em ???Mieszkania komunalne??? bardzo kr??tko i og??lnie przedstawia, czym w og??le jest zas??b mieszkaniowy gminy, jak gmina mo??e nim zarz??dza??, czego mog?? oczekiwa?? osoby, kt??re zdecyduj?? si?? ubiega?? o mieszkanie z […]

 • Odcinek 34: Mieszkania o niskim czynszu.

  2021-11-24 | Wawa_IRMiR

  Kilka lat temu w wyniku bada?? z zakresu polityki spo??ecznej zdefiniowano grup?? os??b, kt??re znajduj?? si?? pomi??dzy r????nymi programami wsparcia mieszkaniowego, bardzo skracaj??c, maj?? zbyt wysokie dochody na mieszkanie komunalne, a zbyt ma??e dla bank??w, ??eby dosta?? kredyt. Dla tej grupy gospodarstw domowych pod koniec lat ???90 zaplanowano sektor mieszkalnictwa spo??ecznego. Jakie mo??liwo??ci obecnie daje […]

 • Odcinek 35: Mieszka??cy i w??a??ciciele.

  2021-11-24 | Wawa_IRMiR

  ?? Ponad 80% gospodarstw domowych zamieszkuje lokale, kt??rych jest jednocze??nie w??a??cicielami. Powszechne jest prze??wiadczenie, ??e mieszkaniec to w??a??ciciel, ale rozwijaj??cy si?? rynek najmu troch?? podwa??a to przekonanie, a w praktyce zarz??dcy, s??siedzi i sp????dzielnie zaczynaj?? sobie zadawa?? pytania, kto mo??e zg??asza?? r????ne awarie i usterki, jak formu??owa?? regulaminy i zasady w budynkach. Powoli zaczyna si?? […]

 • Odcinek 36: Czy mo??na parkowa?? pod oknem s??siada?

  2021-11-25 | Wawa_IRMiR

  ?? Samochody coraz cz????ciej nie mieszcz?? si?? po prostu pod naszym blokiem, przed domkiem ??? je??li to szereg??wka, go??cie nie maj?? na nowych osiedlach ??adnych szans na zaparkowanie. Jak jest miejsce pod oknem s??siada, to czy mo??na tam zaparkowa??? Czy je??li teren jest wsp??lny, to mo??na sobie przypisywa?? jego kawa??ek na parkowanie indywidualnego samochodu? I […]

 • Odcinek 37: Mieszkania sp????dzielcze lokatorskie.

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  W og??lnych politykach, dyskusjach i trendach rozwi??zywanie problem??w mieszkaniowych dzieli si?? na opcje oparte na wspieraniu najmu i na narz??dzia pomocne w doj??ciu do w??asno??ci mieszka??. Tymczasem mamy jeszcze ???trzeci?? drog?????, na kt??rej nie do ko??ca mamy w??asno????, cho?? wymagane jest do??o??enie w??asnych oszcz??dno??ci i sp??acanie kredytu, i nie do ko??ca jest to najem, bo […]

 • Odcinek 38: Komunikacja we wsp??lnocie.

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  Wsp??lnoty mieszkaniowe s?? mniej sformalizowane w codziennym dzia??aniu, ni?? sp????dzielnie lub nawet profesjonalny najem mieszka??. Nadal jednak, ??eby podejmowa?? wsp??lnie decyzje, trzeba si?? o tym w ramach wsp??lnoty informowa??: o samym zebraniu, o tym czego dotyczy podejmowana obiegowo uchwa??a, w ko??cu o tym, jakie decyzje zosta??y podj??te, to wa??ne, ??eby uprzedzi?? mieszka??c??w, ??e w przysz??ym […]

 • Odcinek 39: Altany ??mietnikowe.

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  Gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga wsp????pracy wielu os??b i podmiot??w: w tym odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR skupimy si?? wy????cznie na tych pocz??tkowych etapach ; od gospodarstwa domowego do odbioru przez?? od etapu projektowania miejsc sk??adowania odpad??w przy budynkach mieszkaniowych, poprzez ca??y proces sortowania, sk??adowania do czasu ich odbioru lub oddania do PSZOK??w. Wprowadzane nowe zasady sortowania […]

 • Odcinek 40: Po co nam domofon?

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  Domofony sta??y si?? oczywistym elementem przy wej??ciach: czy jest to teren nowego osiedla mieszkaniowego, czy brama w kamienicy, wej??cie do budynku albo furtka na teren dzia??ki. Najnowsze rozwi??zania to zamiana fizycznych, metalowych kluczy na ma??e plastikowe pestki albo nawet na odpowiednie aplikacje w telefonie. Ta oczywista obecno???? domofon??w czasem mo??e sprawia??, ??e nie do ko??ca […]

 • Odcinek 41: Cisza nocna.

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  W kwestiach zwi??zanych z mieszkaniem w konkretnym miejscu maj?? zwi??zek bardzo r????ne przepisy prawne, w tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR zaj??li??my si?? kodeksem wykrocze??, a konkretnie zagadnieniem zak????cania spokoju i spoczynku nocnego, czyli czym??, co powszechnie okre??la si?? jako ???cisza nocna???. Zwyczaj i og??lne porozumienie, co do godzin takiej ciszy jest do???? powszechne, ale wskazane […]

 • Odcinek 42: Kupi?? czy naj?????

  2022-01-17 | Wawa_IRMiR

  Wyb??r pomi??dzy zakupem mieszkania i korzystaniem na podstawie umowy najmu jest coraz cz????ciej podnoszon?? w mediach alternatyw??. 42 odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR to om??wienie, jakie s?? koszty w przypadku najemcy i w??a??ciciela zamieszkuj??cego podobne mieszkanie, bior??c pod uwag??, ??e cz?????? wydatk??w dla obu takich os??b jest po prostu kosztem, nie do odzyskania. Z dok??adniejszej analizy […]