Odcinek 13: Umowy najmu.

 

odc13

 

Najem jest coraz powszechniej stosowanym tytu??em do zajmowania mieszkania, a ze wzgl??du na wprowadzane nowe regulacje, jest od strony prawnej coraz bardziej skomplikowany. 13. Odcinek naszych Podcast??w mieszkaniowych IRMiR po??wi??camy umowom najmu: od definicji, poprzez strony ??? wynajmuj??cego i najemc?? ??? poj??cia, kt??re si?? cz??sto mieszaj??, do przedmiotu najmu i sposob??w okre??lenia czynszu. W zale??no??ci od tego, jak opisane s?? te cztery elementy, mo??na wykorzystywa?? inne formy um??w najmu. Kr??tko omawiamy te?? inne dokumenty, kt??re przy okazji umowy najmu mog?? si?? pojawi??: umowa rezerwacji, protok???? zdawczo-odbiorczy, za????czniki zawieraj??ce og??lne zasady najmu itp. Zapraszamy do zapoznania si?? z tym nagraniem i z poprzednimi, gdzie r??wnie?? jest nieco o najmie mieszka??.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj