Odcinek 42: Kupi?? czy naj?????

Wyb??r pomi??dzy zakupem mieszkania i korzystaniem na podstawie umowy najmu jest coraz cz????ciej podnoszon?? w mediach alternatyw??. 42 odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR to om??wienie, jakie s?? koszty w przypadku najemcy i w??a??ciciela zamieszkuj??cego podobne mieszkanie, bior??c pod uwag??, ??e cz?????? wydatk??w dla obu takich os??b jest po prostu kosztem, nie do odzyskania. Z dok??adniejszej analizy wynika, ??e cz?????? sp??aty kredytu to po prostu p??acenie za us??ug?? po??yczenia pieni??dzy, za to najemca ma ju?? w ramach najmu na przyk??ad mo??liwo???? korzystania z wyposa??enia i raczej nie jest zobowi??zany do wykonywania generalnych remont??w mieszkania. Polecamy to nagranie osobom, kt??re zastanawiaj?? si?? nad tytu??owym wyborem, ale i tym, kt??re s?? ju?? przekonane, ??e jedna ze ??cie??ek jest lepsza ??? mo??e znajd?? inny spos??b por??wnywania najmu i w??asno??ci mieszkania.

??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj