Odcinek 15: Kariera mieszkaniowa.

 

odc15Potrzeba zapewnienia sobie dachu nad g??ow?? towarzyszy nam ca??e ??ycie, ze wzgl??du jednak na zmieniaj??ce si?? potrzeby, powinny zmienia?? si?? r??wnie?? nasze mieszkania lub domy. Kariera mieszkaniowa lub ??yciorys mieszkaniowy to naukowe okre??lenie ca??ego procesu zmian w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i przenoszenia si?? pomi??dzy r????nymi lokalizacjami. Omawiamy w tym odcinku r????ne mo??liwo??ci zamieszkiwania dost??pne na r????nych etapach ??ycia, wp??yw spraw zwi??zanych z zamieszkiwaniem na inne sfery ??ycia, potrzeb?? zajmowania wi??kszej lub mniejszej przestrzeni, korzystania z us??ug w miejscu zamieszkania. ??yciorys mieszkaniowy mo??na ??wiadomie kszta??towa??, dlatego polecamy Pa??stwa uwadze kolejny, 15 odcinek Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, ale i poprzednie nagrania, cz??sto powi??zane tematycznie.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj